Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN SẤY XOÀI

Được đăng lên bởi Quang Nguyen
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 3176 lần   |   Lượt tải: 19 lần
ĐAMH Kỹ Thuật Sấy

Tính toán thiết kế máy sấy xoài lát

MỤC LỤC
Trang
Mục lục...................................................................................................1
Lời nói đầu.............................................................................................3
CHƯƠNG 1 :
MỞ ĐẦU...............................................................4
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ.........................................................................................4
1.2 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI...............................................................................5
1.3 YÊU CẦU...............................................................................................5
CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN NGUYÊN LIỆU & CÔNG NGHỆ ......6
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGUYÊN LIỆU XOÀi..............................6
2.1.1 Nguồn gốc............................................................................................6
2.1.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ xoài trên thế giới..................................6
2.1.3 Hiện trạng xoài ở Việt Nam................................................................10
2.1.4 Đặc điểm một số giống xoài nước ta...................................................11
2.1.5 Thất thu sau thu hoạch xoài quả..........................................................13
2.1.6 Nhu cầu chế biến ................................................................................17
2.1.7 Một số sản phẩm chế biến từ xoài.......................................................18
2.1.8 Phụ phẩm trong chế biến xoài sấy.......................................................19
2.1.9 Sử dụng phế phẩm trong chế biến xoài sấy.........................................20
2.1.10Sử dụng phế phẩm trong chế biến xoài sấy.........................................20
2.2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN XOÀI SẤY TẠI CAM RANH
KHÁNH HÒA.......................................................................................21
2.2.1 Xoài lát sấy. ........................................................................................21
2.2.2 Khái quát về nguyên liệu xoài Canh Nông Cam Ranh Khánh Hòa....21
2.2.3 Vị trí, địa điểm, điều kiện đất đai thỗ nhưỡng, khí hậu của khu vực thực
hiện đồ án............................................................................................22
2.2.4 Phương pháp thực hiện quá trình sấy..................................................23
2.2.5 Chọn loại máy sấy...............................................................................27
2.2.6 Bi...
ĐAMH Kỹ Thuật Sấy Tính toán thiết kế máy sấy xoài lát
MỤC LỤC
Trang
Mục lục...................................................................................................1
Lời nói đầu.............................................................................................3
CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU...............................................................4
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ.........................................................................................4
1.2 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI...............................................................................5
1.3 YÊU CẦU...............................................................................................5
CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN NGUYÊN LIỆU & CÔNG NGHỆ ......6
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGUYÊN LIỆU XOÀi..............................6
2.1.1 Nguồn gốc............................................................................................6
2.1.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ xoài trên thế giới..................................6
2.1.3 Hiện trạng xoài ở Việt Nam................................................................10
2.1.4 Đặc điểm một số giống xoài nước ta...................................................11
2.1.5 Thất thu sau thu hoạch xoài quả..........................................................13
2.1.6 Nhu cầu chế biến ................................................................................17
2.1.7 Một số sản phẩm chế biến từ xoài.......................................................18
2.1.8 Phụ phẩm trong chế biến xoài sấy.......................................................19
2.1.9 Sử dụng phế phẩm trong chế biến xoài sấy.........................................20
2.1.10Sử dụng phế phẩm trong chế biến xoài sấy.........................................20
2.2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN XOÀI SẤY TẠI CAM RANH
KHÁNH HÒA.......................................................................................21
2.2.1 Xoài lát sấy. ........................................................................................21
2.2.2 Khái quát về nguyên liệu xoài Canh Nông Cam Ranh Khánh Hòa....21
2.2.3 Vị trí, địa điểm, điều kiện đất đai thỗ nhưỡng, khí hậu của khu vực thực
hiện đồ án............................................................................................22
2.2.4 Phương pháp thực hiện quá trình sấy..................................................23
2.2.5 Chọn loại máy sấy...............................................................................27
2.2.6 Biện pháp kỹ thuật sử dụng trong quy trình công nghệ......................29
2.2.7 Sơ đồ quy trình công nghệ. ................................................................30
2.2.8 Mô tả từng công đoạn..........................................................................30
CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH SẤY................................32
3.1 CHỌN CHẾ ĐỘ SẤY. ..........................................................................32
3.2 TÍNH CÂN BẰNG ẨM.........................................................................32
3.3 THÔNG SỐ TNS TRƯỚC QUÁ TRÌNH SẤY.....................................33
3.3.1 Thông số TNS trước Calorifer. ...........................................................33
3.3.2 Thông số TNS sau Calorifer từng giai đoạn.........................................34
3.4 XÂY DỰNG QUÁ TRÌNH SẤY LT....................................................35
3.5 KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA BUỒNG SẤY....................................37
3.6 TÍNH THỜI GIAN SẤY.......................................................................37
3.7 TÍNH LƯỢNG NHIỆT TIÊU TỐN TRONG QUÁ TRÌNH SẤY.......38
3.7.1 Lượng nhiệt cần thiết để bốc ẩm W.....................................................38
GVHD : Th.S Bùi Trung Thành Trang
1
ĐỒ ÁN SẤY XOÀI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN SẤY XOÀI - Người đăng: Quang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
ĐỒ ÁN SẤY XOÀI 9 10 425