Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Thi công xây dựng nhà cao tầng

Được đăng lên bởi dungvan1206
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trêng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt

§å ¸n tèt nghiÖp

môc lôc
Trang
Môc lôc ........................................................................................................................ ................. 1
Lêi nãi ®Çu ................................................................................................................. ................. 3
Ch¬ng 1 - Tæng quan vÒ c«ng t¸c tr¾c ®Þa trong x©y
dùng nhµ cao tÇng ............................................................................ 5
1.1 Thµnh lËp líi khèng chÕ trªn khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh............. 5
1.1.1 CÊu tróc hÖ thèng líi thi c«ng nhµ cao tÇng.............................................. 5
1.1.2 Thµnh lËp líi khèng chÕ mÆt b»ng.................................................................. 7
1.1.3 Thµnh lËp líi khèng chÕ ®é cao..................................................................... 11
1.2 C«ng t¸c tr¾c ®Þa phôc vô x©y dùng phÇn mãng c«ng tr×nh.......... 12
1.2.1 Bè trÝ chi tiÕt hè mãng........................................................................................ 12
1.2.2 Bè trÝ chi tiÕt khi x©y mãng............................................................................. 15
1.3 C«ng t¸c tr¾c ®Þa phôc vô x©y dùng phÇn th©n c«ng tr×nh............ 17
1.3.1 ChuyÓn c¸c trôc bè trÝ vµo bªn trong c«ng tr×nh.................................. 17
1.3.2 §Þnh vÞ c¸c cét, c¸c kÕt cÊu vµ c¸c chi tiÕt kh¸c.................................. 18
1.3.3 TruyÒn to¹ ®é tõ mÆt b»ng c¬ së lªn c¸c tÇng........................................ 18
1.3.4 TruyÒn ®é cao tõ mÆt b»ng c¬ së lªn c¸c tÇng....................................... 20
1.4 C«ng t¸c tr¾c ®Þa phôc vô quan tr¾c chuyÓn dÞch c«ng tr×nh....... 21
1.4.1 Quan tr¾c lón c«ng tr×nh.................................................................................... 21
1.4.2 Quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh.................................................. 23
1.4.3 Quan tr¾c ®é nghiªng c«ng tr×nh.................................................................. 24
Ch¬ng 2 - C¸c ph¦¬ng ph¸p chuyÓn trôc c«ng tr×nh lªn
cao .................................................................................................................................................... 26
2.1 Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c chuyÓn to¹ ®é, ®é cao............................................ 26
2.2 Ph¬ng ph¸p däi c¬ häc .............................................................................................. 26
2.2.1 Néi dung ph¬ng ph¸p......
Trêng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
môc lôc
Trang
Môc lôc ........................................................................................................................ ................. 1
Lêi nãi ®Çu .................................................................................................................................. 3
Ch¬ng 1 - Tæng quan vÒ c«ng t¸c tr¾c ®Þa trong x©y
dùng nhµ cao tÇng ............................................................................ 5
1.1 Thµnh lËp líi khèng chÕ trªn khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh............. 5
1.1.1 CÊu tróc hÖ thèng líi thi c«ng nhµ cao tÇng..............................................5
1.1.2 Thµnh lËp líi khèng chÕ mÆt b»ng..................................................................7
1.1.3 Thµnh lËp líi khèng chÕ ®é cao.....................................................................11
1.2 C«ng t¸c tr¾c ®Þa phôc vô x©y dùng phÇn mãng c«ng tr×nh.......... 12
1.2.1 Bè trÝ chi tiÕt hè mãng........................................................................................12
1.2.2 Bè trÝ chi tiÕt khi x©y mãng.............................................................................15
1.3 C«ng t¸c tr¾c ®Þa phôc vô x©y dùng phÇn th©n c«ng tr×nh............ 17
1.3.1 ChuyÓn c¸c trôc bè trÝ vµo bªn trong c«ng tr×nh..................................17
1.3.2 §Þnh vÞ c¸c cét, c¸c kÕt cÊu vµ c¸c chi tiÕt kh¸c..................................18
1.3.3 TruyÒn to¹ ®é tõ mÆt b»ng c¬ së lªn c¸c tÇng........................................18
1.3.4 TruyÒn ®é cao tõ mÆt b»ng c¬ së lªn c¸c tÇng.......................................20
1.4 C«ng t¸c tr¾c ®Þa phôc vô quan tr¾c chuyÓn dÞch c«ng tr×nh....... 21
1.4.1 Quan tr¾c lón c«ng tr×nh....................................................................................21
1.4.2 Quan tr¾c chuyÓn dÞch ngang c«ng tr×nh..................................................23
1.4.3 Quan tr¾c ®é nghiªng c«ng tr×nh..................................................................24
Ch¬ng 2 - C¸c ph¦¬ng ph¸p chuyÓn trôc c«ng tr×nh lªn
cao .................................................................................................................................................... 26
2.1 Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c chuyÓn to¹ ®é, ®é cao............................................ 26
2.2 Ph¬ng ph¸p däi c¬ häc ..............................................................................................26
2.2.1 Néi dung ph¬ng ph¸p..........................................................................................26
2.2.2 §é chÝnh x¸c...........................................................................................................27
2.2.3 ¦u - nhîc ®iÓm......................................................................................................27
2.3 Png ph¸p sö dông m¸y kinh vÜ........................................................................ 27
2.3.1 Néi dung ph¬ng ph¸p..........................................................................................27
2.3.2 §é chÝnh x¸c...........................................................................................................29
2.3.3 ¦u - nhîc ®iÓm......................................................................................................29
2.4 Ph¬ng ph¸p sö dông m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö..................................................30
2.4.1 Néi dung ph¬ng ph¸p..........................................................................................30
2.4.2 §é chÝnh x¸c...........................................................................................................32
Sinh viªn: NguyÔn V¨n §·ng Líp: Tr¾c §Þa C-K50
1
Đồ án Thi công xây dựng nhà cao tầng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Thi công xây dựng nhà cao tầng - Người đăng: dungvan1206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Đồ án Thi công xây dựng nhà cao tầng 9 10 927