Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thi công

Được đăng lên bởi loitantanloi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1778 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trêng §¹i häc CỬU LONG
KHOA KỸ THUẬT-CÔNG NGỆ

§å ¸n kü thuËt thi c«ng

PHẦN II : THIẾT KẾ VÁN KHUÔN GỖ:
I – VÁN KHUÔN SÀN:
Ván khuôn sàn được kê lên các xà gồ, các xà gồ được gác lên cột chống. Khoảng
cách giữa các cột chống được tính toán theo điều kiện độ bền và độ võng.
Dùng nhóm gỗ có:

  110 kG / cm 2 

  650 kG / m 3 

E 105 (kG / cm 2 )

Ván sàn được tạo thành từ các tấm ván nhỏ ghép lại với nhau. Giả thiết chiều dày
ván sàn là 3 cm.
Ván khuôn được đặt lên hệ xà gồ và xà gồ kê lên các cột chống, khoảng cách
giữa các xà gồ phải được tính toán để đảm bảo độ võng cho phép của sàn.
Cột chống được làm bằng gỗ và chân cột chống được đặt lên nêm gỗ để có thể
thay đổi được độ cao và tạo điều kiện thuận lợi trong thi công tháo lắp.
1. Sơ đồ tính
Xét một dải ván khuôn rộng 1m theo phương vuông góc với xà gồ → sơ đồ tính
toán là dầm liên tục có gối tựa là các xà gồ và chịu tải phân bố đều.
2. Tải trọng tác dụng lên 1m dài bản sàn:

Tải trọng tác dụng lên dầm sàn là lực phân bố đều q tt bao gồm tĩnh tải của bê tông
sàn, ván khuôn và các hoạt tải trong quá trình thi công .
+ Tĩnh tải:
Bao gồm tải trọng do bê tông cốt thép sàn và tải trọng của ván khuôn sàn .
- Tải trọng do bê tông cốt thép sàn: Sàn dày 150mm.
qtt1 = n  h  sàn b = 1,20,1525001=450(kG/m).
qtc1 = h  sàn b = 0,1525001=375(kG/m).
- Tải trọng do bản thân ván khuôn sàn:
qtt2 = n    b h = 1,165010,03=21,45(kG/m) .
qtc2 =   b h = 65010,03=19,5(kG/m) .

1

Trêng §¹i häc CỬU LONG
KHOA KỸ THUẬT-CÔNG NGỆ

§å ¸n kü thuËt thi c«ng

Vậy ta có tổng tĩnh tải tính toán: qtt = qtt1+ qtt2 = 450+21,45=471,45(kG/m).
tổng tĩnh tải tiêu chuẩn: qtc = qtc1+ qtc2 = 375+19,5=394,5(kG/m).
+ Hoạt tải:
Bao gồm hoạt tải sinh ra do người và phương tiện di chuyển trên sàn, do quá
trình đầm bêtông và do đổ bê tông vào ván khuôn.
- Hoạt tải sinh ra do người và phương tiện di chuyển trên bề mặt sàn :
p3 = n .ptc =1,3250=325(kG/m2).
Trong đó hoạt tải tiêu chuẩn do người và phương tiện di chuyển trên sàn là
ptc=250kG/m2
- Hoạt tải sinh ra do quá trình đầm rung bê tông và đổ bê tông
p4 = n .ptc = 1,3(200 + 400) = 780 (kG/m2).
Trong đó hoạt tải tiêu chuẩn do đầm bê tông lấy là 200kG/m2, do đổ là 400kG/m2
Vậy tổng tải trọng tính toán tác dụng lên sàn là:
qtt = q1 +q2 +0,9(p3 +p4 ) = 450+21,45+0,9.(325+780)=1466(kG/m).
Tổng tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên sàn
qtcs = 375+19,5+0,9.(250+600) =1159,5(kG/m).
3. Tính toán khoảng cách giữa các xà gồ
a. Tính theo điều kiện bền:


M max
   (*)
W

Tr...
Tng §¹i häc CỬU LONG
KHOA KỸ THUẬT-CÔNG NGỆ §å ¸n kü thuËt thi c«ng
PHẦN II : THIẾT KẾ VÁN KHUÔN GỖ:
I – VÁN KHUÔN SÀN:
Ván khuôn sàn được kê lên các gồ, cácgồ được gác lên cột chống. Khoảng
cách giữa các cột chống được tính toán theo điều kiện độ bền và độ võng.
Dùng nhóm gỗ có:
2
/110 cmkG
3
/650 mkG
)/(10
25
cmkGE
Ván sàn được tạo thành từ các tấm ván nhỏ ghép lại với nhau. Giả thiết chiều dày
ván sàn là 3 cm.
Ván khuôn được đặt lên hệ gồ g lên các cột chống, khoảng cách
giữa các xà gồ phải được tính toán để đảm bảo độ võng cho phép của sàn.
Cột chống được làm bằng gỗ chân cột chống được đặt lên nêm gỗ để thể
thay đổi được độ cao và tạo điều kiện thuận lợi trong thi công tháo lắp.
1. Sơ đồ tính
Xét một dải ván khuôn rộng 1m theo phương vuông góc với gồ đồ tính
toán là dầm liên tục có gối tựa là các xà gồ và chịu tải phân bố đều.
2. Tải trọng tác dụng lên 1m dài bản sàn:
Tải trọng tác dụng lên dầm sàn là lực phân bố đều q
tt
bao gồm tĩnh tải của bê tông
sàn, ván khuôn và các hoạt tải trong quá trình thi công .
+ Tĩnh tải:
Bao gồm tải trọng do bê tông cốt thép sàn và tải trọng của ván khuôn sàn .
- Tải trọng do bê tông cốt thép sàn: Sàn dày 150mm.
q
tt
1
= n h
sàn
b = 1,20,1525001=450(kG/m).
q
tc
1
= h
sàn
b = 0,1525001=375(kG/m).
- Tải trọng do bản thân ván khuôn sàn:
q
tt
2
= n b h = 1,165010,03=21,45(kG/m) .
q
tc
2
= b h = 65010,03=19,5(kG/m) .
1
đồ án thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án thi công - Người đăng: loitantanloi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
đồ án thi công 9 10 498