Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế máy biến áp

Được đăng lên bởi Giáp Ka
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1510 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Đồ án môn học: Thiết kế máy biến áp dầu 3pha dung lượng 320 KVA cấp 22/0.4 KV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Khoa Kỹ thuật & Công nghệ
Bộ môn Thiết bị điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
--------------------------

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT BỊ ĐIỆN.
Họ và tên sinh viên: Thái Tấn Hùng
Lớp : Điện Kỹ Thuật K31
Khóa 31 (2008-2013).
1.Đề tài thiết kế:
Thiết kế máy biến áp dầu 3 pha hạ áp , 2 dây quấn với các số liệu sau:
Tổng dung lượng máy biến áp: S dm = 320 kVA.
Số pha máy biến áp
: m = 3.
Tần số
: f = 50 Hz.
Điện áp định mức:
- Phía cao áp
: U 1 = 22 kV.
-

Phía hạ áp

: U 2 = 0.4 kV.

Tổ nối dây
: Y/Y 0
Đầu phân áp
: ± 2 x 2,5%.
Máy biến áp được làm mát bằng dầu.
Máy biến áp làm việc dài hạn và thiết bị được đặt trong nhà hoặc ngoài trời.
Dòng điện ngắn mạch:
U n = 4,5 %
Tổn hao ngắn mạch :

P n = 5,2 kW.

Tổn hao không tải

P 0 = 1,2 kW.

:

Dòng điện không tải :
I 0 = 2,5 %.
2.Nội dung các phần thuyết minh và tính toán.
Xác định các đại lượng và kích thước cơ bản, thiết kế dây quấn và mạch từ máy biến
áp.
Tính toán ngắn mạch.
Tính toán nhiệt và vỏ thùng.
3.Các bản vẽ
-

GVHD: Ts.ĐOÀN ĐỨC TÙNG

SVTH: Thái Tấn Hùng

Page

Đồ án môn học: Thiết kế máy biến áp dầu 3pha dung lượng 320 KVA cấp 22/0.4 KV

4. Cán bộ hướng dẫn: T.S Đoàn Đức Tùng
Ngày giao đề: 01/09/2012
Ngày hoàn thành: .............................
Ngày 01 tháng 09 năm 2012
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đoàn Đức Tùng

GVHD: Ts.ĐOÀN ĐỨC TÙNG

SVTH: Thái Tấn Hùng

Page

Đồ án môn học: Thiết kế máy biến áp dầu 3pha dung lượng 320 KVA cấp 22/0.4 KV

MỤC LỤC
CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

GVHD: Ts.ĐOÀN ĐỨC TÙNG

SVTH: Thái Tấn Hùng

Page

Đồ án môn học: Thiết kế máy biến áp dầu 3pha dung lượng 320 KVA cấp 22/0.4 KV

LỜI MỞ ĐẦU.

Ở nước ta, ngành chế tạo máy đã ra đời ngay từ buổi đầu hòa bình lập lại, đến nay
chúng ta đã sản xuất được một khôi lượng khá lớn máy biến áp với nhiều chủng loại khác
nhau để phục vụ cho nhiều ngành sản xuất trong nước và xuất khẩu.
Có thể nói rằng máy biến áp là một thiết bị không thể thiếu trong hệ thống điện. Muốn
truyền tải và phân phối điện năng từ nhà máy đến các hộ tiêu thụ thường phải thông qua
nhiều lần tăng và giảm điện áp.
Do đó tổng công suất của máy biến áp trong hệ thống điện thường gấp nhiều lần công
suất trạm phát điện.Thiết kế tối ưu sẽ đảm bảo cho máy biến áp vận hành tốt và chi phí sản
xuất nhỏ. Trong các trạm biến áp, ta tính chọn đúng máy biến áp sử dụng sẽ đảm bảo được
các chỉ tiêu chất lượng điện năng và nâng cao tín...
Đồ án môn học: Thiết kế máy biến áp dầu 3pha dung lượng 320 KVA cấp 22/0.4 KV

 !"#!$%&'&'()*+#,-./-0&,1*
2)3%&45!6784(&--------------------------



9:;!<&=4&:4<&>
?@,>4(& "#!ABCABDEFFG-EFBAHI

45!J53KL645&K,/M"A,0K,NE/OLP"Q&:@4*K*=R+4("=">
S&'/"&'+TU&'3KL645&K,>V
dm
WAEFJI
VR,3KL645&K,>3WAI
M&=R>XWYFZI
4(&K,87&3[*>
- \]*K,>
B
WEEJI
- \]0K,>
E
WFI^JI
S&R4/OL>_
F
M",O&K,>`EaENYbI
KL645&K,8TU*+;33K!6c&'/M"I
KL645&K,+;3:4(*/;40&:;!45!678TU*8d!!e&'&;d*&';4!ef4I
gh&'84(&&'i&30*>
n
W^NYb
S&&'i&30*>\
n
WYNEJjI
S&J%&'!k4>\
F
WBNEJjI
gh&'84(&J%&'!k4>
F
WENYbI
!"#$$%&#'()*+
K*87&*K*804+TU&':;J]*!T@**l6k&N!45!J5/OLP"Q&:;30*!m3KL645&
K,I
]&!K&&'i&30*I
]&!K&&4(!:;:n!o&'I
,$-.)/
0
0
0
GVHD: Ts.ĐOÀN ĐỨC TÙNG Page
V>K4Q&o&'
Đồ án thiết kế máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế máy biến áp - Người đăng: Giáp Ka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Đồ án thiết kế máy biến áp 9 10 16