Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thiết kế mỏ lộ thiên

Được đăng lên bởi son-trong
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§å ¸n ThiÕt KÕ Má HÇm Lß



Bé M«n Khai Th¸c HÇm Lß

CH¦¥NG I

KH¸I QU¸T §ÆC §IÓM §ÞA CHÊT
1.1 NhiÖm vô thiÕt kÕ
- §å ¸n ®­îc giao thiÕt kÕ më vØa vµ khai th¸c cho côm vØa than b»ng ph­¬ng
ph¸p khai th¸c hÇm lß
- Thùc hiÖn thiÕt kÕ khai th¸c cho vØa V4
1.2. Ranh giíi khu vùc thiÕt kÕ
Ruéng má thiÕt kÕ cã chiÒu dµi S = 1500 (m) , ®é s©u thiÕt kÕ tõ ±0 ®Õn -200
(m)
1.3. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt khu vùc thiÕt kÕ
Trong ruéng má gåm 7 vØa
- 3 vØa m1 , m2 , m3 cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n , tÊt c¶ 3 vØa víi gãc dèc biÕn ®æi 400 –
450 , chiÒu dµy vØa tõ 3 – 4 m
- 4 vØa m4, m5 , m6 , m7 cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n , c¸c vØa cã gãc dèc biÕn ®æi tõ 500
- 600 , chiÒu dµy biÕn ®æi tõ 7 – 10 m
- VØa V4 cã gãc dèc 500 , chiÒu dµy vØa M4 = 8 m
- Víi ®Æc ®iÓm c¸c vØa than kh«ng chøa ®¸ kÑp, kh«ng xuÊt hiÖn c¸c phay ®øt
g·y, gãc dèc cña c¸c vØa than æn ®Þnh do vËy c¸c vØa than thuéc lo¹i vØa ®¬n
gi¶n.
- Than kh«ng cã tÝnh tù ch¸y
- Than cã ®é kiªn cã f = 2
1.4. TÝnh tr÷ l­îng khu vùc thiÕt kÕ
1.4.1. Tr÷ l­îng trong b¶ng c©n ®èi
Ta cã :
Zcd =
Trong ®ã :
Si : KÝch th­íc theo ph­¬ng cña ruéng má, S = 1500 m
γ i : TØ khèi cña than, γ = 1,5 T/m3
Hi : ChiÒu dµi theo h­íng dèc cña má
Hi =

H : ChiÒu s©u th¼ng ®øng cña ruéng má , H = 200 m
α : Gãc c¾m cña c¸c vØa

Sinh viªn Phïng Xu©n H¶i

1

Líp Khai Th¸c C – K52

§å ¸n ThiÕt KÕ Má HÇm Lß
αi

α1

α2

0

0

40
311

Hi =

40
311



Bé M«n Khai Th¸c HÇm Lß

α3

α4

0

40
311

α5

0

0

α6
0

α7

50
261

50
261

50
261

500
261

mi : ChiÒu dµy c¸c vØa trong ruéng má

mi (m)

m1

m2

m3

m4

m5

m6

m7

3,5

3,5

3,5

8,0

8,0

8,0

8,0

VËy
Zcd = (3. 3,5.311.1500.1,5 + 4. 8.261.1500.1,5 ) = 25 926 975 (tÊn)
1.4.2 Tr÷ l­îng c«ng nghiÖp
C«ng thøc tÝnh: ZCN = Zc®.C (tÊn)
Trong ®ã:
Z§C: Tr÷ l­îng ®Þa chÊt trong b¶n c©n ®èi
C: HÖ sè khai th¸c , C = 1- 0,01 . Tch
Tch: Tæn thÊt chung
Tch = tt + tkt
Trong ®ã:
tt: Tæn thÊt ®Ó l¹i c¸c trô b¶o vÖ c¹nh giÕng má, d­íi c¸c s«ng suèi, c¸c c«ng
tr×nh trªn mÆt cÇn b¶o vÖ, xung quanh c¸c ®øt g·y ®Þa chÊt… , tt = 3%
tkt: Tæn thÊt trong qu¸ tr×nh khai th¸c (phô thuéc vµo viÖc lùa chän hÖ thèng
khai th¸c, ph­¬ng ph¸p khÊu than, mÊt m¸t do ®Ó l¹i than ë trô, v¸ch vØa, than n»m
l¹i ë ch©n v× chèng, mÊt m¸t do vËn t¶i d­íi ngÇm vµ trªn mÆt ®Êt…), t kt = 5 - 12%,
lÊy tkt = 7%
Do vËy Tch = 3% + 7% = 10%
 C = 1 - 0,01 . 10 = 0,9
+ Zc®: Tr÷ l­îng trong b¶ng c©n ®èi, Zc® = 25 926 975 (tÊn)
VËy: ZCN = 25 926 975 . 0,9 = 23 334 278(tÊn)
1.5. C«ng xuÊt má
Sinh viªn Phïng Xu©n H¶i

2

Líp Khai Th¸c C – K52

§å ¸n ThiÕt KÕ Má HÇm Lß

...
§å ¸n ThiÕt KÕ Má HÇm Bé M«n Khai Th¸c HÇm Lß
Sinh viªn Phïng Xu©n H¶i 1 Líp Khai Th¸c C – K52
CH¦¥NG I
KH¸I QU¸T §ÆC §IÓM §ÞA CHÊT
1.1 NhiÖm vô thiÕt kÕ
- §å ¸n ®îc giao thiÕt kÕ më vØa vµ khai th¸c cho côm vØa than b»ng ph¬ng
ph¸p khai th¸c hÇm lß
- Thùc hiÖn thiÕt kÕ khai th¸c cho vØa V4
1.2. Ranh giíi khu vùc thiÕt kÕ
Ruéng má thiÕt kÕ cã chiÒu dµi S = 1500 (m) , ®é s©u thiÕt kÕ tõ ±0 ®Õn -200
(m)
1.3. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt khu vùc thiÕt kÕ
Trong ruéng má gåm 7 vØa
- 3 vØa m
1
, m
2
, m
3
cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n , tÊt c¶ 3 vØa víi gãc dèc biÕn ®æi 40
0
45
0
, chiÒu dµy vØa tõ 3 – 4 m
- 4 vØa m
4
, m
5
, m
6
, m
7
cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n , c¸c vØa cã gãc dèc biÕn ®æi tõ 50
0
- 60
0
, chiÒu dµy biÕn ®æi tõ 7 – 10 m
- VØa V4 cã gãc dèc 50
0
, chiÒu dµy vØa M
4
= 8 m
- Víi ®Æc ®iÓm c¸c vØa than kh«ng chøa ®¸ kÑp, kh«ng xuÊt hiÖn c¸c phay ®øt
g·y, gãc dèc cña c¸c vØa than æn ®Þnh do vËy c¸c vØa than thuéc lo¹i vØa ®¬n
gi¶n.
- Than kh«ng cã tÝnh tù ch¸y
- Than cã ®é kiªn cã f = 2
1.4. TÝnh tr÷ lîng khu vùc thiÕt kÕ
1.4.1. Tr÷ lîng trong b¶ng c©n ®èi
Ta cã :
Z
cd
=
Trong ®ã :
S
i
: KÝch thíc theo ph¬ng cña ruéng má, S = 1500 m
γ
i
: TØ khèi cña than, γ = 1,5 T/m
3
H
i
: ChiÒu dµi theo híng dèc cña má
H
i
=
H : ChiÒu s©u th¼ng ®øng cña ruéng má , H = 200 m
α : Gãc c¾m cña c¸c vØa
đồ án thiết kế mỏ lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án thiết kế mỏ lộ thiên - Người đăng: son-trong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
đồ án thiết kế mỏ lộ thiên 9 10 551