Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ Ô TÔ

Được đăng lên bởi Hoang Nguyen
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 13171 lần   |   Lượt tải: 67 lần
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ Ô TÔ



GVHD : TS. LÊ VĂN TỤY

PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHANH
Trang
I – Công dụng :....................................................................................
II – Phân loại :.....................................................................................
III – Yêu cầu :......................................................................................

PHẦN II : PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU VỀ
HỆ THỐNG PHANH

4
4
4

6

PHẦN III : PHÂN LOẠI SƠ BỘ HỆ THỐNG PHANH
I – Cơ cấu phanh :...............................................................................
1 – Cơ cấu phanh guốc :...............................................
2 - Cơ cấu phanh đĩa :.................................................
3 – Cơ cấu phanh dừng (phanh tay):............................
II – Dẫn động phanh :..........................................................................
1 – Dẫn động cơ khí :....................................................
2 – Dẫn động thủy lực :.................................................
3 – Dẫn động phanh khí nén :.......................................
III – Bộ trợ lực phanh :........................................................................

8
8
9
9
9
9
10
10
10

PHẦN IV : TÍNH MOMENT PHANH YÊU CẦU
I – Moment phanh yêu cầu ở các cơ cấu phanh :..............................
II – Hệ số phân bố lực phanh lên các trục bánh xe :..........................

12
14

PHẦN V : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU PHANH
I – Moment phanh do cơ cấu phanh sinh ra và lực ép yêu cầu :.......
1 – Moment phanh do cơ cấu phanh cầu trước sinh ra:
2 – Moment phanh do cơ cấu phanh cầu sau sinh ra :
II – Tính toán xác định bề rộng má phanh :........................................
III – Tính toán kiểm tra các thông số liên quan khác của cơ cấu phanh

SVTH : ĐỖ NHƯ Ý - Lớp : 07C4B

Trang: ...1...

15
15
18
20
21

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ Ô TÔ



GVHD : TS. LÊ VĂN TỤY

1 – Tính toán kiểm tra công trượt riêng :......................
2 – Tính toán kiểm tra nhiệt độ hình thành ở cơ cấu phanh:

21
22

PHẦN VI : TÍNH TOÁN DẪN ĐỘNG PHANH THỦY LỰC
I – Hành trình dịch chuyển đầu piston xi lanh công tác của cơ cấu ép
II – Đường kính xi lanh chính và xi lanh công tác:..............................
1 – Đường kính xi lanh công tác :.................................
2 – Đường kính xi lanh chính :......................................
III – Hành trình dịch chuyển của piston xi lanh chính:........................
IV – Hành trình và tỷ số truyền bàn đạp phanh :........
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ Ô TÔ GVHD : TS. LÊ VĂN TỤY
PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHANH
Trang
I – Công dụng :.................................................................................... 4
II – Phân loại :..................................................................................... 4
III – Yêu cầu :...................................................................................... 4
PHẦN II : PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU VỀ
HỆ THỐNG PHANH 6
PHẦN III : PHÂN LOẠI SƠ BỘ HỆ THỐNG PHANH
I – Cơ cấu phanh :............................................................................... 8
1 – Cơ cấu phanh guốc :............................................... 8
2 - Cơ cấu phanh đĩa :................................................. 9
3 – Cơ cấu phanh dừng (phanh tay):............................ 9
II – Dẫn động phanh :.......................................................................... 9
1 – Dẫn động cơ khí :.................................................... 9
2 – Dẫn động thủy lực :................................................. 10
3 – Dẫn động phanh khí nén :....................................... 10
III – Bộ trợ lực phanh :........................................................................ 10
PHẦN IV : TÍNH MOMENT PHANH YÊU CẦU
I – Moment phanh yêu cầu ở các cơ cấu phanh :.............................. 12
II – Hệ số phân bố lực phanh lên các trục bánh xe :.......................... 14
PHẦN V : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU PHANH
I – Moment phanh do cơ cấu phanh sinh ra và lực ép yêu cầu :....... 15
1 – Moment phanh do cơ cấu phanh cầu trước sinh ra: 15
2 – Moment phanh do cơ cấu phanh cầu sau sinh ra : 18
II – Tính toán xác định bề rộng má phanh :........................................ 20
III – Tính toán kiểm tra các thông số liên quan khác của cơ cấu phanh 21
SVTH : ĐỖ NHƯ Ý - Lớp : 07C4B Trang: ...1...
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ Ô TÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ Ô TÔ - Người đăng: Hoang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ Ô TÔ 9 10 195