Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thiết kế phân xưởng nấu bia

Được đăng lên bởi oanh-nguyen-thi1
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 3247 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Do tin cong nghe“ 3

Trmp 1GVHD: Ngo Thi Minh Phuong

1.Tính lượng bia và dịch đường qua các giai đoạn

* Quá trình chiết bia tổn thất 1,5%
Lượng bia đã bão hòa CO2 là:
100: (1-0,015) = 100 :0,985 =101,521
*Quá trình sục CO2 tổn thất 0,5%-1%. Ta chọn tổn thất 0,5%
Lượng bia sau khi lọc là:
101,521: (1- 0,005) =101,521 :0,995 = 102,031
*Quá trình lọc bia tổn hao 1-2%.ta chọn tổn hao 1%
Lượng bia trước khi lọc là:

102,031 : (1-0,01) = 102,031 : 0,99 = 103,062
*Quá trình lên men chính và phụ trong 1 thùng tổn hao 2-4%. Ta chọn tổn hao 4%.
Do tin cong nghe“ 3

Trmp 2GVHD: Ngo Thi Minh Phuong

Lượng dịch đường đưa vào lên men là:
103,062 : (1-0,04) = 103,062 : 0,96=107,356
*Quá trình lắng trong va làm lạnh nhanh tổn hao chung 1-3%. Ta chọn tổn hao 3%.
Lượng dịch đường đưa vào làm lạnh:
107,356 : (1-0,03) = 107,356 : 0,97 = 110,676
*khi làm lạnh, thể tích dịch đường co là 4-8%. Ta chọn 5%
Thể tích dịch đường ở 100

trước khi lắng và làm lạnh là:

110,676 : ( 1-0,05) = 110,676:0,95 =116,501
*Dịch đường 10% ở 20

có khối lượng riêng d=1,039 kg/l.

Khối lượng dịch đường sau quá trình đun hoa ở 20

là:

116,501 x 1.039 = 121,045 (kg)
*Lượng chất chiết có trong dịch đường 10% đó là:
121,045 x 0,1 = 12,1045 = 12,105 kg
*Quá trình nấu , lọc tổn hao chất chiết 1,5%
Lượng chất chiết cần thiết là:
12,105 : ( 1-0,015) = 12,105 : 0,985= 12, 289 kg
Su ph:it trie’n cua nganh Cong Nghiép Thuc Pham noi chung va nganh Cong Nghiép Lén
men rio riéng dong vai tro quan trong trong nén kinh té quoc dan, gop phan trim da dang hoa
nguon thuc pham cho xa h(o i vii s:in xuat ra nguye’n liéu cho mot so nganh cong nghiep khac.
Cung voi sp tien b (o cfia khoa hoc ky thu at, nganh cong nghiép lén men cung cang ngay phat
trién va dat duoc nhiéu thanh tuu to lén, khong ngung hoiin thién ve so luong va chat luong.
“Bia” lit mot san pham lén men dupc nhiéu nguoi ua thich, voi dc› cc›n thap, huong thom
dac trung, vi dang de’ chiu cii a hoa houblon. Bra céi tac dung gi:ii kh:it, cung cap mot luong
Ion chat dinh dufing, kich thich tiéu héia,
Nguyén lieu chinh dung dé san xuat bia la: Malt dat mach, hoa houblon, mm
men, nuoc. Voi mot guy trinh kh:i dac biét. Ngoai ra de’ tang hieu qua kinh té, gum gia thanh
san pham cung nhu da dang hoa san pham, cac nha may san xuat bra co dung mot so loai
nguyén liéu thay the nhu: Dat mach chua nity mam, gao, ngo da tach phoi,
Bia dupc sun xuat rong rai o hau he’t cac nuoc trén thé gioi voi san luong ngay cang
tang va chat luong ngay cang cao. O Viét Nam, bia co...