Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2703 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Ñoà aùn moân hoïc Coâng ngheä cheá taïo maùy
Ñoà aùn moân hoïc Coâng ngheä cheá taïo maùy GVHD :
Traàn Haûi Nam
Traàn Haûi Nam
-
-
1
1
-
-
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Qui trình coâng ngheä cheá taïo chi tieát daïng caøng caàn ñaït yeâu caàu veà caùc maët
ñaàu, ñoä song song cuûa caùc loã vôùi nhau. Töø caùc yeâu caàu treân, ta phaûi thieát keá moät qui
trình coâng ngheä hôïp lyù töø khaâu taïo phoâi ñeán khaâu taïo thaønh chi tieát hoaøn chænh.
Treân cô sôû ñoù ta phaûi thieát keá ñoà gaù, tính cheá ñoä caét vaø xaùc ñònh thôøi gian gia
coâng baûn cho töøng nguyeân coâng moät caùch hôïp lyù ñeå ñaït hieäu quaû kinh teá, kyõ
thuaät cao nhaát. Nhöõng yeâu caàu treân ñöôïc theå hieän trong : ÑOÀ AÙN THIEÁT KEÁ QUI
TRÌNH COÂNG NGHEÄ GIA COÂNG CHI TIEÁT DAÏNG CAØNG.
Caùc soá lieäu, thoâng soá do tra baûng hoaëc tính toaùn ñeàu döïa vaøo caùc taøi lieäu vaø
kinh nghieäm cuûa thaày höôùng daãn .
Moät saûn phaåm coù theå coù nhieàu phöông aùn coâng ngheä khaùc nhau vieäc thieát keá
quy trình coâng ngheä coøn so saùnh vaø choïn loïc ra ñöôïc moät phöông aùn coâng ngheä hôïp
lyù nhaát ñaûm baûo yeâu caàu veà chaát löôïng, giaù thaønh reû, thôøi gian, ñaùp öùng nhu caàu xaõ
hoäi.
Tuy nhieân, do coøn yeáu keùm veà kinh nghieäm thöïc teá neân khoâng theå traùnh khoûi
nhöõng sai soùt trong quaù trình tính toaùn cuõng nhö choïn caùc soá lieäu. Em raát mong
thaày coâ goùp yù, boå sung ñeå kieán thöùc cuûa em ñöôïc vöõng vaøng hôn .
Sinh vieân thöïc hieän.
Nguyeãn Höõu Tuaán Vieät
Hoaøng Minh Tyù
SVTH :
Nguyeãn
Nguyeãn
Höõu Tuaán Vieät & Hoaøng Minh Tyù
Höõu Tuaán Vieät & Hoaøng Minh Tyù
trang -
trang -
1
1
-
-
Đồ án thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đồ án thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng 9 10 572