Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế truyền động cơ khí

Được đăng lên bởi duc-hoa-dang
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1869 lần   |   Lượt tải: 1 lần
án thi t k truy n

ng cơ khí

GVHD:

án thi t k truy n

ng cơ khí

GVHD:

án thi t k truy n

ng cơ khí

GVHD:

MUÏC LUÏC
LÔØI NOÙI ÑAÀU

LÔØI NOÙI ÑAÀU ..................................................................................... 2
CHOÏN SÔ ÑOÀ ÑOÄNG......................................................................... 3
PHAÀN 1: CHOÏN ÑOÄNG CÔ VAØ PHAÂN PHOÁI
TÆ SOÁ TRUYEÀN ...................................................................4
1.1 Choïn ñoäng cô ............................................................................... 4
1.2 Phaân phoái tæ soá truyeàn ...................................................................5
PHAÀN 2: TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ CHI TIEÁ T MAÙY ........................ 8
2.1 Thieát keá xích.................................................................................. 8
2.2 Thieát keá baùnh raêng ...................................................................... 10
2.3 Tính toaùn truïc............................................................................... 19
2.4 Tính toaùn choïn oå laên.................................................................... 38
2.5 Thieát keá voû hoäp ........................................................................... 42
2.6 Caùc chi tieát phuï ............................................................................ 45
2.7 Baûng dung sai laé p gheùp ............................................................... 47

CHOÏN SÔ ÑOÀ ÑOÄNG
Tính toaùn thieát keá heä daãn ñoäng cô khí laø moät trong nhöõng kyõ naêng cô sôû cuûa sinh
vieân nghaønh Cô khí. Tuy ñaõ ñöôïc hoïc ôû caùc moân nhö Nguyeâ n lyù maùy, Chi tieát maùy …
nhöng phaûi ñeán ñoà aùn Thieát keá heä thoáng truyeàn ñoäng cô khí sinh vieân môùi coù caùi nhìn
toaøn dieän veà thieát keá maùy. Beân caïnh ñoù, vôùi ñaày ñuû caùc kieán thöùc nhö : choïn ñoäng cô,

Treân cô sôû tieâu chí ñaët ra cho hoäp giaûm toác laø keát caáu ñôn giaûn, deã cheá taïo, giaù
thaønh thaáp, ta choï n hoäp giaûm toá c daï ng khai trieå n. Sô ñoà ñoä ng nhö hình veõ goàm:
1-ñoäng cô ñieän ba pha khoâng ñoàng boä; 2 – noái truïc ñaøn hoài; 3 – hoä p giaûm toác
baùnh raê ng truïc hai caáp ñoàng truïc; 4 – boä truyeàn xích oáng con laên; 5 – thuøng troän.

phaân phoái tæ soà truyeàn, tính toaùn caùc boä truyeàn ñoäng… ñoà aùn ñaõ giuùp sinh vieâ n cuûng coá
kieán thöùc ñaõ hoïc cuõng nhö hoaøn thieän nhöõng kyõ naê ng laøm vieäc cô baû n ngay töø khi coøn
ngoà i gheá nhaø tröôøng.
Do ñaây laø ñoà aùn ñaàu tieân trong quaù...
Đồ án thiết kế truyn động cơ khí GVHD:
SV: H S Nam 1
MUÏC LUÏC
LÔØI NOÙI ÑAÀU..................................................................................... 2
CHOÏN SÔ ÑOÀ ÑOÄNG......................................................................... 3
PHAÀN 1: CHOÏN ÑOÄNG CÔ VAØ PHAÂN PHOÁI
TÆ SOÁ TRUYEÀN ...................................................................4
1.1 Choïn ñoäng cô ............................................................................... 4
1.2 Phaân phoái tæ soá truyeàn...................................................................5
PHAÀN 2: TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ CHI TIEÁT MAÙY........................ 8
2.1 Thieát keá xích.................................................................................. 8
2.2 Thieát keá baùnh raêng...................................................................... 10
2.3 Tính toaùn truïc............................................................................... 19
2.4 Tính toaùn choïn oå laên.................................................................... 38
2.5 Thieát keá voû hoäp ........................................................................... 42
2.6 Caùc chi tieát phuï............................................................................ 45
2.7 Baûng dung sai laép gheùp............................................................... 47
Đồ án thiết kế truyn động cơ khí GVHD:
SV: H S Nam 2
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Tính toaùn thieát keá heä daãn ñoäng cô khí laø moät trong nhöõng kyõ naêng cô sôû cuûa sinh
vieân nghaønh Cô khí. Tuy ñaõ ñöôïc hoïc ôû caùc moân nhö Nguyeân lyù maùy, Chi tieát maùy …
nhöng phaûi ñeán ñoà aùn Thieát keá heä thoáng truyeàn ñoäng cô khí sinh vieân môùi coù caùi nhìn
toaøn dieän veà thieát keá maùy. Beân caïnh ñoù, vôùi ñaày ñuû caùc kieán thöùc nhö : choïn ñoäng cô,
phaân phoái tæ soà truyeàn, tính toaùn caùc boä truyeàn ñoäng… ñoà aùn ñaõ giuùp sinh vieân cuûng coá
kieán thöùc ñaõ hoïc cuõng nhö hoaøn thieän nhöõng kyõ naêng laøm vieäc cô baûn ngay töø khi coøn
ngoài gheá nhaø tröôøng.
Do ñaây lñaùn ñaàu tieân trong quaù trình hoïc neân chuùng em gaëp raát nhieàu khoù
khaên, sai soùt. Vì theá söï quan taâm cuûa caùc thaày laø moät nguoàn ñoäng vieân raát lôùn ñoái vôùi
chuùng em. Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn thaày Reâ cuøng toaøn theå caùc thaày coâ trong
khoa Cô khí ñaõ taän tình höôùng daãn chuùng em, giuùp chuùng em tieáp thu toát nhöõng kieán
thöùc maø Ñoà aùn mang laïi.
Sinh vieân thöïc hieän:
Hoà Syõ Nam
Tp. HCM, ngaøy 24 thaùng 02 naêm 2008
Đồ án thiết kế truyn động cơ khí GVHD:
SV: H S Nam 3
CHOÏN SÔ ÑOÀ ÑOÄNG
Treân cô sôû tieâu chí ñaët ra cho hoäp giaûm toác laø keát caáu ñôn giaûn, deã cheá taïo, giaù
thaønh thaáp, ta choïn hoäp giaûm toác daïng khai trieån. Sô ñoà ñoäng nhö hình veõ goàm:
1-ñoäng cô ñieän ba pha khoâng ñoàng boä; 2 – noái truïc ñaøn hoài; 3 – hoäp giaûm toác
baùnh raêng truïc hai caáp ñoàng truïc; 4 – boä truyeàn xích oáng con laên; 5 – thuøng troän.
Đồ án thiết kế truyn động cơ khí GVHD:
SV: H S Nam 4
PHAÀN 1: CHOÏN ÑOÄNG CÔ VAØ PHAÂN PHOÁI TÆ SOÁ TRUYEÀN
1.1 Choïn ñoäng cô:
Thieát keá heä thoáng truyeàn ñoäng maùy khuaáy boät nhaõo ñaûm baûo yeâu caàu
coâng suaát treân truïc caùnh khuaáy laø 6,5 kW, svoøng quay treân truïc caùnh khuaáy l42
voøng/ phuùt, thôøi gian phuïc vuï 6 naêm, quay moät chieàu, laøm vieäc moät ca, taûi troïng va
ñaäp nheï (moät naêm laøm vieäc 300 ngaøy, moät ca laøm vieäc 8 giôø). Chñtaûi troïng cho
nhö hình sau:
Trong ñoù T
1
= T, T
2
= 0,85T
t
1
= 28, t
2
= 60
Ñeå thoaû maõn yeâu caàu treân ta söû
duïng hoäp giaûm toác ñoàng truïc laøm giaûm
vaän toác ø ñoäng vaøo truïc caùnh khuaáy.
Hoäp giaûm toác naøy coù ñaëc ñieåm laø ñöôøng
taâm cuûa truïc vaøo vaø truïc ra truøng nhau.
Do ñoù coù theå giaûm bôùt chieàu daøi hoäp giaûm toác, giuùp cho vieäc boá trí goïn cô caáu. Tuy
nhieân khi söû duïng hoäp giaûm toác ñoàng truïc ta neân u yù ñeán moät soá khuyeát ñieåm cuûa
noù:
Khaû naêng taûi cuûa caáp nhanh khoâng duøng heát vì taûi troïng taùc duïng vaøo caáp chaäm
lôùn hôn caáp nhanh trong khi khoaûng caùch truïc cuûa hai caáp baèng nhau.
Phaûi btrí caùc oå cuûa caùc truïc ñoàng taâm beân trong hoäp giaûm toác, laøm phöùc taïp
keát caáu goái ñôõ vaø gaây khoù khaên cho vieäc boâi trôn caùc oå naøy.
t 2
t1
t
T1
T2
T
Đồ án thiết kế truyn động cơ khí GVHD:
SV: H S Nam 5
Khoaûng caùch giöõa caùc goái ñôõ cuûa truïc trung gian lôùn neân muoán ñaûm baûo truïc
ñuû beàn vaø ñuû cöùng phaûi taêng ñöôøng kính truïc.
21
2
2
121
42
.)/(
...
tt
tTTtP
K
P
P
xolbrnt
tt
A
tt
yc
+
+
×=×=
ηηηη
η
Vôùi: Coâng suaát coâng taùc: P
ct
= 6,5 kW
Hieäu suaát noái truïc: η
nt
= 1
Hieäu suaát baùnh raêng: η
br
= 0,96
Hieäu suaát oå laên: η
ol
= 0,99
Hieäu suaát xích: η
x
=0,95
T
1
= T T
2
= 0,85T
Đồ án thiết kế truyn động cơ khí GVHD:
SV: H S Nam 6
t
1
= 28 t
2
= 60
KW
TT
P
yc
959,6
6028
60.)/85,0(28
95,0.99,0.96,0.1
5,6
2
42
=
+
+
×=
Choïn theo tieâu chuaån P
ñc
= 7,5kW.
Kieåu ñoäng cô
Vaän toác quay
(voøng/phuùt)
Tæ soá truyeàn
dc
ct
n
u
n
=
(n
ct
= 42 voøng/phuùt)
4A112M2Y3 2922 69,57
4A132S4Y3 1455 34,64
4A132M6Y3 968 23,05
4A160S8Y3 730 17,38
Choïn u
chung
= 34,64
Vaäy choïn ñoäng cô 4A132S4Y3, n
ñc
= 1455 voøng/phuùt.
1.2 Phaân phoái tæ soá truyeàn:
u
chung
= 34,64
Choïn u
hoäp giaûm toác
= 16.
. =>
16
64,34
=
x
u
= 2,165
Choïn theo tieâu chuaån: u
br1
= 3,83; u
br2
= 2,61.
Truïc vaø ñoäng cô cuûa heä thoáng coù caùc thoâng soá sau:
P
dc
= 7,5 =
nt
I
P
η
=>
P
I
= 7,5 .
nt
η
= 7,5 x1 = 7,5 KW
Đồ án thiết kế truyền động cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế truyền động cơ khí - Người đăng: duc-hoa-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đồ án thiết kế truyền động cơ khí 9 10 782