Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tổ chức thi công đường

Được đăng lên bởi hugotuananh91
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn më ®Çu
ý nghÜa c«ng t¸c tæ chøc x©y dùng
I.

TÇm quan träng cña tæ chøc thi c«ng:

1. Vai trß, ý nghÜa, tÇm quan träng cña s¶n xuÊt x©y dùng trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp
ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc:
X©y dùng c¬ b¶n gi÷ mét vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Vai trß vµ ý nghÜa
cña x©y dùng c¬ b¶n cã thÓ thÊy râ tõ sù ph©n tÝch phÇn ®ãng gãp cña lÜnh vùc s¶n xuÊt nµy
trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, tõ ý nghÜa cña c¸c c«ng
tr×nh x©y dùng nªn vµ tõ khèi lîng vèn s¶n xuÊt to lín ®îc sö dông trong x©y dùng.
Cô thÓ h¬n x©y dùng c¬ b¶n lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt chÊt lín nhÊt cña
nÒn kinh tÕ quèc d©n, cïng c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c tríc hÕt lµ ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o m¸y
vµ ngµnh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, nhiÖm vô cña ngµnh x©y dùng lµ trùc tiÕp thùc hiÖn vµ
hoµn thiÖn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh (thÓ hiÖn ë nh÷ng c«ng tr×nh
nhµ xëng bao gåm c¶ thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®îc l¾p ®Æt kÌm theo) cho toµn bé c¸c lÜnh vùc s¶n
xuÊt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ c¸c lÜnh vùc phi s¶n xuÊt kh¸c. ë ®©y nhiÖm vô chñ yÕu cña
c¸c ®¬n vÞ x©y dùng lµ kiÕn t¹o c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh ®Ó lµm vËt bao che n©ng ®ì, l¾p ®Æt c¸c
m¸y mãc cÇn thiÕt vµo c«ng tr×nh ®Ó ®a chóng vµo sö dông.
Theo thèng kª cho thÊy chi phÝ c«ng t¸c x©y l¾p thÓ hiÖn phÇn tham gia cña ngµnh c«ng
nghiÖp x©y dùng trong viÖc s¸ng t¹o ra tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm tõ 40  60 % ( cho c«ng tr×nh
s¶n xuÊt ) vµ 75  90 % ( cho c«ng tr×nh phi s¶n xuÊt ). PhÇn gi¸ trÞ thiÕt bÞ m¸y mãc l¾p ®Æt
vµo c«ng tr×nh thÓ hiÖn phÇn tham gia cña ngµnh chÕ t¹o m¸y ë ®©y chiÕm tõ 30  52 % ( cho
c«ng tr×nh s¶n xuÊt ) , 0  15 % ( cho c«ng tr×nh phi s¶n xuÊt ). Ta thÊy phÇn gi¸ trÞ thiÕt bÞ m¸y
mãc chiÕm mét phÇn kh¸ lín c«ng tr×nh x©y dùng, nhng c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc cha qua bµn tay
cña ngêi lµm c«ng t¸c x©y dùng ®Ó l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh th× chóng cha thÓ sinh lîi cho nÒn
kinh tÕ quèc d©n.
C«ng tr×nh do lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n dùng nªn cã ý nghÜa rÊt lín mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ,
x· héi, nghÖ thuËt.
 VÒ mÆt kü thuËt c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt ®îc x©y dùng nªn lµ thÓ hiÖn cô thÓ ®êng lèi
ph¸t triÓn khoa häc - kü thuËt cña ®Êt níc, lµ kÕt tinh cña thµnh tùu khoa häc - kü thuËt ®·
1

®¹t ®îc ë chu kú tríc vµ sÏ gãp phÇn më ra mét chu kú ph¸t triÓn míi cña khoa häc vµ kü
thuËt ë giai ®o¹n tiÕp theo.
 VÒ mÆt kinh tÕ c¸c c«ng tr×nh ®îc x©y dùng lªn lµ thÓ hiÖn cô thÓ ®êng lèi ph¸t triÓn
kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt kü...
PhÇn më ®Çu
ý nghÜa c«ng t¸c tæ chøc x©y dùng
I. TÇm quan träng cña tæ chøc thi c«ng:
1. Vai trß, ý nghÜa, tÇm quan träng cña s¶n xuÊt y dùng trong nghiÖp c«ng nghiÖp
ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n íc:
X©y dùng c¬ b¶n gi÷ mét vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Vai trß vµ ý nghÜa
cña x©y dùng n thÓ thÊy ph©n tÝch phÇn ®ãng gãp cña lÜnh vùc s¶n xuÊt nµy
trong qu¸ tr×nh i s¶n xuÊt i s¶n cè ®Þnh cho nÒn kinh quèc d©n, ý nghÜa cña c¸c c«ng
tr×nh x©y dùng nªn vµ tõ khèi lîng vèn s¶n xuÊt to lín ®îc sö dông trong x©y dùng.
thÓ h¬n x©y dùng c¬ b¶n mét trong nh÷ng lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt chÊt lín nhÊt cña
nÒn kinh tÕ quèc n, cïng c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c tríc hÕt ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o m¸y
vµ ngµnh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, nhiÖm vô cña ngµnh x©y dùng lµ trùc tiÕp thùc hiÖn vµ
hoµn thiÖn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh (thÓ hiÖn ë nh÷ng c«ng tr×nh
nhµ xëng bao gåm c thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®îc l¾p ®Æt kÌm theo) cho toµn c¸c lÜnh c s¶n
xuÊt cña nÒn kinh quèc d©n c¸c lÜnh vùc phin xuÊt kh¸c. ë ®©y nhiÖm vô chñ yÕu cña
c¸c ®¬n x©y dùng lµ kiÕn t¹o c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh ®Ó m vËt bao che n©ng ®ì, l¾p ®Æt c¸c
m¸y mãc cÇn thiÕt vµo c«ng tr×nh ®Ó ®a chóng vµo sö dông.
Theo thèng kª cho thÊy chi phÝ c«ngc x©y l¾p thÓ hiÖn phÇn tham gia cña ngµnh c«ng
nghiÖp x©y dùng trong viÖc s¸ng t¹o ra tµi s¶n ®Þnh chiÕm 40 60 % ( cho c«ng tr×nh
s¶n xuÊt ) vµ 75 90 % ( cho c«ng tr×nh phin xuÊt ). PhÇn gi¸ trÞ thiÕt m¸y mãcp ®Æt
vµo c«ng tr×nh thÓ hiÖn phÇn tham gia a ngµnh chÕ t¹o m¸y ë ®©y chiÕm30 52 % ( cho
c«ng tr×nh s¶n xuÊt ) , 0 15 % ( cho c«ng tr×nh phi s¶n xuÊt ). Ta thÊy phÇn gi¸ trÞ thiÕt bÞ m¸y
mãc chiÕm mét phÇn kh¸ lín c«ng tr×nh x©y dùng, nhng c¸c thiÕtm¸y c cha qua bµn tay
cña ngêi m c«ng t¸c x©y dùng ®Ó l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh th× chóng cha thÓ sinh lîi cho nÒn
kinh tÕ quèc d©n.
C«ng tr×nh do lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n dùng nªn cã ý nghÜa rÊt lín mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ,
x· héi, nghÖ thuËt.
mÆt thuËt c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt ®îc x©y dùng nªn lµ thÓ hiÖn cô thÓ ®êng lèi
ph¸t triÓn khoa häc -thuËt cña ®Êt níc, lµ t tinh cña thµnh tùu khoa häc - kü thuËt ®·
1
đồ án tổ chức thi công đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án tổ chức thi công đường - Người đăng: hugotuananh91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
đồ án tổ chức thi công đường 9 10 771