Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tốt nghiệp cầu

Được đăng lên bởi hosytri
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 670 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§å ¸n tèt nghiÖp

PhÇn I ThiÕt kÕ c¬ së

PhÇn I

thiÕt kÕ c¬ së
tuyÕn ®êng a-b (km0 – Km4 + 600.77)

Đào Nguyên Tú_CTGTCC-K50

1

§å ¸n tèt nghiÖp

PhÇn I ThiÕt kÕ c¬ së

Ch¬NG I
Giíi thiÖu chung
1.1. Giíi thiÖu vÒ dù ¸n
TuyÕn A-B mµ t«i thiÕt kÕ cã chiÒu dµi 4600.77 m thuéc huyÖn EA
H’Leo.TØnh D¨kl¨k, TuyÕn thuéc vïng ®åi nói.
C¨n cø vµo nhiÖm vô thiÕt kÕ vµ b¶n ®å ®Þa h×nh khu vùc cã tØ lÖ 1: 10.000,
®êng ®ång møc c¸ch nhau 5m.
C¨n cø vµo nhiÖm vô thiÕt kÕ vµ b¶n ®å ®Þa h×nh khu vùc cã tØ lÖ 1:10.000, ®êng ®ång møc c¸ch nhau 5m, tuyÕn ®i qua mét sè vïng d©n c r¶i r¸c.
1.2. C¸c quy tr×nh quy ph¹m ¸p dông
Quy tr×nh kh¶o s¸t:
o

Quy tr×nh kh¶o s¸t thiÕt kÕ ®êng « t« 22TCN 27-84

o

Quy tr×nh khoan th¨m dß ®Þa chÊt c«ng tr×nh 22TCN 82-85

o

Quy tr×nh kh¶o s¸t ®Þa chÊt 22TCN 27-82

C¸c quy tr×nh quy ph¹m thiÕt kÕ:
o

Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®êng « t« TCVN 4054-98

o

Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®êng « t« TCVN 4054-05

o

Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®êng mÒm 22 TCN 211-93

o

Quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu cèng theo 22TCN 272-01

Quy tr×nh lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng TCVN
4252-88
o

Quy tr×nh tÝnh to¸n dßng ch¶y lò do ma rµo ë lu vùc nhá -ViÖn thiÕt
kÕ GT 1979.
o

Đào Nguyên Tú_CTGTCC-K50

2

§å ¸n tèt nghiÖp

PhÇn I ThiÕt kÕ c¬ së

Ch¬NG II
§Æc ®iÓm kinh tÕ-x· héi vïng nghiªn cøu
2.1. D©n sè vµ sù ph¸t triÓn d©n sè
D¨k L¨k lµ tØnh n»m ë phÝa B¾c T©y Nguyªn, tæng diÖn tÝch tù nhiªn 13085 km 2
,chiÕm 3,9% diÖn tÝch cña viÖt nam. D©n sè tØnh theo ®iÒu tra d©n sè 01/04/2009 lµ
1.728.380 ngêi,mËt ®é 132 ngêi/km2. Trong ®ã d©n téc thiÓu sè chiÕm 53% víi 6
d©n téc thiÓu sè gèc T©y Nguyªn.
2.2. C«ng nghiÖp
§Õn n¨m 2010 tØnh D¨k L¨k ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ
rÖt ®êi sèng vËt chÊt, v¨n hãa tinh thÇn cña ngêi d©n vµ d©n téc tØnh D¨k L¨k. Trªn
®¸nh gi¸ tæng qu¸t chung, D¨k L¨k lµ mét trong nh÷ng tØnh nghÌo nhÊt c¶ níc víi
tØ lÖ t¨ng d©n sè 2,4% trong giai ®o¹n 2003-2007.Vµ ngµnh c«ng nghiÖp kÐm ph¸t
triÓn, tuy ®· t¨ng tõ 18,06% n¨m 2003 lªn 23,02 % n¨m 2007.
2.3. N«ng l©m nghiÖp
Lµ mét trong nh÷ng tØnh cã tiÒm n¨ng lín vÒ rõng víi gÇn 1 triÖu ha ®Êt vÒ
n«ng,l©m nghiÖp,trong ®ã cã h¬n 600.000 ha cã rõng,®é che phñ cña rõng ë ®©y lµ
50%. ë ®©y cã vên quèc gia Yok ®«n réng trªn 115.500 ha, lµ khu rõng réng nhÊt
viÖt nam.
Ngoµi ra D¨k L¨k cßn cã 4 khu rõng ®Æc dông lµ; vên quèc gia ch Yang Sin
huyÖn Krong b«ng mçi khu cã diÖn tÝch 20-60 ngh×n ha
§¨kL¨k kh«ng chØ cã nói non trïng ®iÖp víi nh÷ng th¶m rõng ®a sinh th¸I víi
h¬n 3000 lo¹i c©y, 93 loµi thó, 19...
§å ¸n tèt nghiÖp PhÇn I ThiÕt kÕ c¬ së
PhÇn I
thiÕt kÕ c¬ së
tuyÕn ®êng a-b (km0 Km4 + 600.77)
Đào Nguyên Tú_CTGTCC-K50
1
đồ án tốt nghiệp cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án tốt nghiệp cầu - Người đăng: hosytri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
đồ án tốt nghiệp cầu 9 10 329