Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp chung cư An Phú

Được đăng lên bởi ngocthaoa2-gmail-com
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1703 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHUNG CƯ AN PHÚ

Phần Kết Cấu

THIẾT KẾ SÀN ỨNG LỰC TRƯỚC
(SÀN TẦNG 1)
F'
1500

B5

B6

B9

B7

B10

B11

B8

B4

B12

4500

F

B3

4500

E

B13

B2

B14

B1

B15

B28

B16

24000
3000

D

4500

C

B

B27
4500

B17

A'

B22

B26
B25

1500

A

4800

1

4800

2

B24

8500

3

B18
B21

B23

6600
42800

4

B20

B19

8500

5

4800

6

Hình II.1 – Sơ đồ sàn tầng 1 (coste +6.01m)

1. VẬT LIỆU
1.1. Bêtông
Bêtông B30 có Rb=17 MPa, Rbt=1.2 MPa
1.2. Cốt thép thường
Thép Ø > 8: dùng thép AIII có Rs=Rsc =365 MPa, f y = 400 MPa
1.3. Cốt thép ứng lực trước
Cáp không dính kết loại T15 làm từ thép BpII 7 sợi Ø5 có:
+ Môđun đàn hồi: E ps = 1.95.10 5 MPa
+ Đường kính danh định d = 15.2 mm
+ Diện tích danh định Ap = 140 mm2
+ Khối lượng m = 1.1 Kg/m
+ Cường độ chịu cắt f py = 1670 MPa
+ Cường độ chịu kéo f pu = 1860 MPa
+ Cáp được luồng trong ống nhựa Ø20

Trang 1

4800

7

8

CHUNG CƯ AN PHÚ

Phần Kết Cấu

2. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN CÁC CẤU KIỆN
2.1. Bề dày sàn.
Đối với sàn không dầm ứng lực trước thường chọn sơ bộ bề dày sàn theo công
l1 + l2
= (45 ¸ 50) .
2.hb

thức sau:
Ta chọn hb ³

l1 + l2 4.5 + 8.5
=
= 0.14 , chọn hb = 20 cm
2.45
90

2.2. Kích thước tiết diện vách
Bề dày vách: chọn t ³

ht
4
=
= 0.2 m, với ht là chiều cao tầng, với nhà này
20 20

chiều cao tần lớn nhất ht = 4m (chiều cao tầng trệt)
+ Vách cột chọn: t = 400 mm
+ Vách thang máy: t = 300, t= 200 mm
Bề rộng vách h ³ max( 0.5ht ;5t )

b=1200

VAÙCH COÄT: B1, E1, E8, B8

2.3. Dầm biên

t=400

h = 2000

t=400

b=1200

h = 2300

h = 2000

t=400

t=400

VAÙCH COÄT: A3, C3, D3, F3
A4, F4, A5, F5
A6, C6, D6, F6

VAÙCH COÄT: A2, F2, A7, F7

Hình II.2 – Kích thước tiết diện vách
1 ö
1 ö
æ1
æ1
¸ ÷lmax = ç ¸ ÷ ´ 8.5 = (0.425 ¸ 0.78) m
è 12 20 ø
è 12 20 ø

Chiều cao dầm thường chọn h = ç
Ta chọn h = 500 mm

Bề rộng dầm b = (0.3 ¸ 0.5)h = (150 ¸ 250) mm ta chọn b = 200 mm
Vậy kích thước tiết diện dầm bo bxh = 200x500 mm
3. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN
3.1. Tĩnh tải
Xác định tải trọng: g = Sn.g.d
n : hệ số vượt tải.
g: trọng lượng riêng.
d: chiều dày lớp vật liệu.
Trang 2

CHUNG CƯ AN PHÚ

Phần Kết Cấu

Trường hợp có tường hoặc cửa xây trực tiếp trên sàn Þ tính thể tích khối xây, thể
tích lớp trát, diện tích cửa Þ tổng trọng lượng của tường. Sau đó chia cho diện
tích ô sàn Þ g phân bố. Kết quả tính toán ở bảng II.1
Bảng II.1 – Bảng tính tĩnh tải tác dụng lên sàn tầng 1
a. Tổng diện tích sàn (m2)
840.63
2
b. Tổng diện tích 4 khu vệ sinh trên sàn (m )
60.4
c. Qui đổi tải trọng của trần thạch cao khung nhôm ở phòng vệ sinh th...
CHUNG CƯ AN PHÚ Phn Kết Cu
Trang 1
THIT K SÀN NG LC TRƯỚC
(SÀN TNG 1)
1. VT LIU
1.1. Bêtông
ng B30 R
b
=17 MPa, R
bt
=1.2 MPa
1.2. Ct thép thường
Thép Ø > 8: dùng thép AIII R
s
=R
sc
=365 MPa, 400=
y
f MPa
1.3. Ct thép ng lc trước
Cáp không dính kết loi T15 làm t thép BpII 7 si Ø5 có:
+ đun đàn hi:
5
10.95.1=
ps
E MPa
+ Đường kính danh định d = 15.2 mm
+ Din tích danh định Ap = 140 mm
2
+ Khi lượng m = 1.1 Kg/m
+ Cường độ chu ct 1670=
py
f MPa
+ Cường độ chu o 1860=
pu
f MPa
+ Cáp được lung trong ng nha Ø20
Hình II.1 Sơ đồ sàn tng 1 (coste +6.01m)
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B22
1 3 4
5
4800 8500 6600 48008500
42800
2 6
4800 4800
7 8
A
B
450030004500
C
F
24000
4500
D
E
45001500 1500
A'
F'
Đồ án tốt nghiệp chung cư An Phú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp chung cư An Phú - Người đăng: ngocthaoa2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp chung cư An Phú 9 10 342