Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp : Hệ thống định vị GPS & ứng dụng

Được đăng lên bởi Minh Pham
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 3480 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN HỆ THỐNG GPS , NGUYÊN LÝ &
HOẠT ĐỘNG

1.1 HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS (Global Positioning
System - GPS): là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân
tạo. Trong cùng một thời điểm, ở một vị trí trên mặt đất nếu xác định được
khoảng cách đến ba vệ tinh (tối thiểu) thì sẽ tính được toạ độ của vị trí đó.
GPS được thiết kế và quản lý bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nhưng chính
phủ Hoa Kỳ cho phép mọi người sử dụng nó miễn phí, bất kể quốc tịch . Các
nước trong Liên minh châu Âu đang xây dựng Hệ thống định vị Galileo, có
tính năng giống như GPS của Hoa Kỳ, dự tính sẽ bắt đầu hoạt động năm 2010.

1.2. CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG GPS
Hệ thống định vị toàn cầu được cấu tạo thành ba phần (phần không gian
– space segment, phần điều khiển – control segment và phần người sử dụng –
user segment).
1.2.1. Phần không gian (Space segment)

Phần không gian của GPS bao gồm 24 vệ tinh nhân tạo (được gọi là
satellite vehicle, tính đến thời điểm 1995). Quỹ đạo chuyển động của vệ tinh
nhân tạo xung quanh trái đất là quỹ đạo tròn, 24 vệ tinh nhân tạo chuyển động
trong 6 mặt phẳng quỹ đạo. Mặt phẳng quỹ đạo vệ tinh GPS nghiêng so với
mặt phẳng xích đạo một góc 55 độ. Hình 1 minh họa chuyển động của vệ tinh
GPS xung quanh trái đất.
Từ khi phóng vệ tinh GPS đầu tiên được phóng vào năm 1978, đến nay
đã có bốn thế hệ vệ tinh khác nhau. Thế hệ đầu tiên là vệ tinh Block I, thế hệ
thứ hai là Block II, thế hệ thứ ba là Block IIA và thế hệ gần đây nhất là Block
IIR. Thế hệ cuối của vệ tinh Block IIR được gọi là Block IIR-M. Những vệ
tinh thế hệ sau được trang bị thiết bị hiện đại hơn, có độ tin cậy cao hơn, thời
gian hoạt động lâu hơn. Vệ tinh thế hệ đầu Block I được cho trong Hình 2. Vệ
tinh đầu tiên của thế hệ mới Block IIR-M1 (mới được phóng vào tháng 12
năm 2005) được cho trong Hình 1.3.

Hình 1.1: chuyển động của vệ tinh nhân tạo quanh trái đất

Hình 1.2: Vệ tinh NAVSTAR trong thế hệ đầu Block I

Hình 1.3 : Thế hệ vệ tinh mới nhất Block IIR-M1
1.2.2. Phần điều khiển (Control segment)

Phần điều khiển là để duy trì hoạt động của toàn bộ hệ thống GPS cũng
như hiệu chỉnh tín hiệu thông tin của vệ tinh hệ thống GPS. Phần điều khiển
có 5 trạm quan sát có nhiệm vụ như sau :
-

Giám sát và điều khiển hệ thống vệ tinh liên tục

-

Quy định thời gian hệ thống GPS

-

Dự đoán dữ liệu lịch thiên văn và hoạt động của đồng hồ trên vệ tinh

-

Cập nhật định kỳ thông tin dẫn đường cho từng vệ tinh cụ thể.
Có một trạm điều khiển chính (Master Control Station) ở Col...
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN HỆ THỐNG GPS , NGUYÊN LÝ &
HOẠT ĐỘNG
1.1 HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS (Global Positioning
System - GPS): là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị tcủa các vệ tinh nhân
tạo. Trong cùng một thời điểm, một vị trí trên mặt đất nếu xác định được
khoảng cách đến ba vệ tinh (tối thiểu) thì sẽ tính được toạ độ của vị trí đó.
GPS được thiết kế và quản lý bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nhưng chính
phủ Hoa Kcho phép mọi người sdụng nó miễn phí, bất kquốc tịch . Các
nước trong Liên minh châu Âu đang xây dựng Hệ thống định vị Galileo,
tính năng giống như GPS của Hoa Kỳ, dự tính sẽ bắt đầu hoạt động năm 2010.
1.2. CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG GPS
Hệ thống đnh vị toàn cầu được cấu tạo thành ba phần (phần không gian
space segment, phần điều khiển – control segment và phần người sử dụng
user segment).
1.2.1. Phần không gian (Space segment)
Đồ án tốt nghiệp : Hệ thống định vị GPS & ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp : Hệ thống định vị GPS & ứng dụng - Người đăng: Minh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp : Hệ thống định vị GPS & ứng dụng 9 10 313