Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp Mô hình giảng dạy hệ thống phun xăng xe gắn máy

Được đăng lên bởi Snow Storm
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM
KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC
……………………….&……………………….

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
Ñeà taøi:
MOÂ HÌNH GIAÛNG DAÏY HEÄ THOÁNG
PHUN XAÊNG XE GAÉN MAÙY

GVHD: PGS.TS ÑOÃ VAÊN DUÕNG
SVTH: DÖÔNG THAØNH LONG
ÑOAØN QUANG
LÔÙP: 05305A

TP. HOÀ CHÍ MINH – 07/2007

Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM

Ñoà aùn toát nghieäp

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM
KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC
……………………….&……………………….

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
Ñeà taøi:
MOÂ HÌNH GIAÛNG DAÏY HEÄ THOÁNG
PHUN XAÊNG XE GAÉN MAÙY

GVHD: PGS.TS ÑOÃ VAÊN DUÕNG
SVTH: DÖÔNG THAØNH LONG
ÑOAØN QUANG
LÔÙP: 05305A

TP. HOÀ CHÍ MINH – 07/2007

Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy

Trang 1

Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
TP. HOÀ CHÍ MINH

Ñoà aùn toát nghieäp

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp- Töï Do-Haïnh Phuùc

KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC
BOÄ MOÂN ÑOÄNG CÔ
NHIEÄM VUÏ LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP
Hoï vaø teân: Döông Thaønh Long - 05305011
Ñoaøn Quang
- 05305014
Lôùp: 05305A
Ngaønh: cô khí ñoäng löïc
1. Ñaàu ñeà luaän aùn: moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe gaén maùy
2. Caùc soá lieäu ban ñaàu:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. Noäi dung luaän aùn:

- Cheá taïo moâ hình heä thoáng phun xaêng xe gaén maùy Wave-i
- Vieát thuyeát minh:
+ Toång quan veà heä thoáng phun xaêng treân xe maùy.
+ Giôùi thieäu caùc maïch ñieän xe gaén maùy phun xaêng ñieän töû.
+ Moâ hình heä thoáng phun xaêng xe maùy Wave-i.
+ Soaïn baøi giaûng heä thoáng phun xaêng treân xe maùy.
4. Caùn boä höôùng daãn:
Phaàn
Hoï vaø teân caùn boä höôùng daãn
5. Ngaøy giao nhieäm vuï:……………………………………………………………………………………………………..
6....
BOÄ GIAÙO DUÏC V ÑO TAÏO
TRÖÔØNG ÑI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM
KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC
….&…….
ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
Ñ ti:
MOÂ HÌNH GIAÛNG DY HEÄ THOÁNG
PHUN XAÊNG XE GAÉN MAÙY
GVHD: PGS.TS ÑOÃ VAÊN DUÕNG
SVTH: DÖÔNG THAØNH LONG
ÑON QUANG
ÙP: 05305A
TP. HOÀ CHÍ MINH 07/2007
Đồ án tốt nghiệp Mô hình giảng dạy hệ thống phun xăng xe gắn máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp Mô hình giảng dạy hệ thống phun xăng xe gắn máy - Người đăng: Snow Storm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp Mô hình giảng dạy hệ thống phun xăng xe gắn máy 9 10 704