Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng CTN & Mỏ

Được đăng lên bởi Cô Đơn Mình Anh
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 7951 lần   |   Lượt tải: 34 lần
Đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng CTN & Mỏ

Lời mở đầu
Trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nớc ngày nay, thì
nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu ngày càng tăng, do đó các ngành khai
thác khoáng sản nói chung, ngành khai thác than nói riêng đang đợc đầu t
và ngày càng mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát
triển kinh tế xã hội của đất nớc.
Đứng trớc yêu cầu trên để công tác khai thác, sản xuất đợc liên tục thì
việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng các đờng lò chuẩn bị cho công tác khai
thác khoáng sản sau này phải đảm bảo yêu cầu kinh tế, kỹ thật, tiến độ là
rất quan trọng. Trong đó việc thiết kế và thi công các đờng lò bằng xuyên
vỉa vận tải trong các khu mỏ ảnh hởng lớn tới công tác khai thác khoáng
sản sau này.
Sau một thời gian dài học tập tại trờng Đại học Mỏ - Địa chất, chuyên
ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ, cũng nh đợc sự giúp đỡ của cơ sở
thực tập tốt nghiệp là Công ty than Dơng Huy và các thầy cô giáo trong
khoa Xây dựng công trình ngầm và mỏ, đặc biệt là sự chỉ bảo, hớng dẫn tận
tình của thầy giáo GS.TS. Nguyễn Quang Phích. Em đã hoàn thàn bản đồ
án: “ Thiết kế tổ chức thi công đoạn M100 đến M200 lò bằng xuyên vỉa vận
tải mức - 100 khu Nam II (N.II) mỏ than Dơng Huy ”.
Bản đồ án bao gồm bốn chơng:
Chơng 1: Nhiệm vụ thiết kế và các dữ liệu thiết kế.
Chơng 2: Thiết kế kỹ thuật.
Chơng 3: Thiết kế, tổ chức thi công.
Chơng 4: Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
Do kiến thức còn hạn chế nên bản đồ án không thể tránh khỏi những
thiếu sót, Em rất mong đợc sự góp ý của các thầy cô và các bạn để bản đồ
án đợc hoàn thiện hơn.
Hà Nội 3/2011.
Sinh viên: Phạm Trung Khoa.

Sinh viên: Phạm Trung Khoa

1

Lớp: XDCTN& Mỏ K51

Đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng CTN & Mỏ

Chơng 1: nhiệm vụ thiết kế và các dữ liệu thiết kế
1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội công ty than Dơng Huy:
1.1.1. Vị trí địa lý khu mỏ:
Khoáng sàng than Khe Tam - Công ty TNHH 1TV than Dơng Huy -TKV
thuộc xã Dơng Huy thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh, cách trung tâm thị xã
Cẩm Phả khoảng 8 km về phía Tây Bắc.
* Ranh giới toạ độ khoáng sàng Khe Tam:
- Giới hạn bởi toạ độ:
X:
26.500 ữ 30.500
Y:
421.900 ữ 424.700
(Theo hệ toạ độ, độ cao nhà Nớc năm 1972)
Có diện tích rộng khoảng 8,3 Km2.
* Ranh giới địa lý của khu Trung tâm:
- Phía Bắc: Giáp xã Dơng Huy và Xí nghiệp Xây Dựng mỏ.
- Phía Nam: Giáp xí nghiệp E35,X86 thuộc Công ty than Đông Bắc.
- Phía Đông: Giáp Công ty than Khe Chàm, Cao Sơn Tây Bắc Đá Mài.
- Phía Tây: Giáp xí nghiệp than 148, khu Ngã Hai và xí nghiệp Than Kh...
§å ¸n tèt nghiÖp ngµnh x©y dùng CTN & Má
Lêi më ®Çu
Trong thêi c«ng nghiÖp a hiÖn ®¹i hãa cña ®Êt níc ngµy nay, th×
nhu cÇu nguyªn liÖu, nhiªn liÖu ngµy cµng t¨ng, do ®ã c¸c ngµnh khai
th¸c kho¸ng s¶n nãi chung, ngµnh khai th¸c than nãi riªng ®ang ®îc ®Çu t
ngµy cµng réng quy s¶n xuÊt ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc.
§øng tríc yªu cÇu trªn ®Ó c«ng t¸c khai th¸c, s¶n xuÊt ®îc liªn tôc t
viÖc quy ho¹ch, thiÕt kÕ, x©y dùng c¸c ®êng chuÈn cho c«ng t¸c khai
th¸c kho¸ng s¶n sau nµy ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu kinh tÕ, kü thËt, tiÕn ®é
rÊt quan träng. Trong ®ã viÖc thiÕt thi c«ng c¸c ®êng b»ng xuyªn
vØa vËn t¶i trong c¸c khu ¶nh hëng lín tíi c«ng t¸c khai th¸c kho¸ng
s¶n sau nµy.
Sau mét thêi gian dµi häc tËp t¹i trêng §¹i häc - §Þa chÊt, chuyªn
ngµnh X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm má, còng nh ®îc gióp ®ì cña
thùc tËp tèt nghiÖp C«ng ty than D¬ng Huy c¸c thÇy gi¸o trong
khoa X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm vµ má, ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o, híng dÉn tËn
t×nh cña thÇy gi¸o GS.TS. NguyÔn Quang PhÝch. Em ®· hoµn thµn b¶n ®å
¸n: “ ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng ®o¹n M100 ®Õn M200 lß b»ng xuyªn vØa vËn
t¶i møc - 100 khu Nam II (N.II) má than D¬ng Huy ”.
B¶n ®å ¸n bao gåm bèn ch¬ng:
Ch¬ng 1: NhiÖm vô thiÕt kÕ vµ c¸c d÷ liÖu thiÕt kÕ.
Ch¬ng 2: ThiÕt kÕ kü thuËt.
Ch¬ng 3: ThiÕt kÕ, tæ chøc thi c«ng.
Ch¬ng 4: ChØ tiªu kinh tÕ kü thuËt.
Do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn b¶n ®å ¸n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt, Em rÊt mong ®îc gãp ý cña c¸c thÇy c¸c b¹n ®Ó b¶n ®å
¸n ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Hµ Néi 3/2011.
Sinh viªn: Ph¹m Trung Khoa.
Sinh viªn: Ph¹m Trung Khoa Líp: XDCTN& Má K51
1
Đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng CTN & Mỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng CTN & Mỏ - Người đăng: Cô Đơn Mình Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng CTN & Mỏ 9 10 464