Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu phân tích cấu trúc thang máy

Được đăng lên bởi phieuluu35
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 6458 lần   |   Lượt tải: 13 lần
§å ¸n tèt nghiÖp

Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i

Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com

I.
Môc lôc
Môc lôc.....................................................................................................................1
Ch¬ng I: Nghiªn cøu ph©n tÝch cÊu tróc thang m¸y..................................................2
I. Giíi thiÖu thang m¸y.............................................................................................2
II. Ph©n lo¹i thang m¸y............................................................................................5
1. Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng................................................................................5
2. Ph©n lo¹i theo tèc ®é dÞch chuyÓn..................................................................6
3. Ph©n lo¹i theo t¶i träng...................................................................................6
4. Ph©n lo¹i theo vÞ trÝ ®Æt bé kÐo têi..................................................................6
5. Theo hÖ thèng vËn hµnh.................................................................................6
III. Trang thiÕt bÞ c¬ khÝ cña thang m¸y....................................................................7
1. Tæng thÓ c¬ khÝ thang m¸y.............................................................................7
2. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong buång m¸y ...................................................................7
3. ThiÕt bÞ l¾p trong giÕng thang m¸y.................................................................9
4. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong hè giÕng thang m¸y......................................................9
5. C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh trong giÕng thang..........................................................10
5.1 Ray dÉn híng..........................................................................................10
5.2 Gi¶m chÊn...............................................................................................10
6. Cabin vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan......................................................................10
6.1 Khung cabin............................................................................................10
6.2 Ngµm dÉn híng.......................................................................................10
6.3 HÖ thèng treo ca bin................................................................................10
6.4 Buång cabin..........................................................................................11
6.5 HÖ thèng cöa ...
§å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i
Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com
I. Môc lôc


 !"
#$%&
#$%'$(&
#$%'$)*+,-./
0#$%'$12/
3#$%'$4-*56+78$9/
&:'$")4;</
:=6-7>?
:@.7?
:=6-A*5$6B?
0:=6-A$=C
3:=6-A*5$)=C
&=6-)*-$=D
&E,F!D
& 1D
/64<=6-GD
/H6D
/<,F!D
/0I")'$6D
/3JB6
/&I")K64<KL
?I")6M$
?N)2
?O4<6M
?0
?3J+78$9
P:=6-$<70
P#Q*"R0
P#61$.0
C16=4-3
SI")%*">/
%*+T/
%*U7./
0%"?
3%=V?
&%$<?
71$V*5>4<L*U7.?
H1$V*5*.>?
6:2WV*+U*+
"U*+,X$&
,N5*.*5$=*+<4">"U*+/
'1Y>)*+Z)4<*+;*)4!"U*+?
[\R]6BP
"6=L*+4<")*U7.^0
Svth: Do·n Hoµng Mai 1
Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu phân tích cấu trúc thang máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu phân tích cấu trúc thang máy - Người đăng: phieuluu35
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu phân tích cấu trúc thang máy 9 10 723