Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp về Chống sét _ SVTH: Cao Minh Triết

Được đăng lên bởi conloccaonguyen
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ñoà Aùn Toát Nghieäp

______________________________________________________________________________________________________________________

LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Trong coâng cuoäc ñoåi môùi, xaây döïng vaø phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc ta, ngaøy caøng coù nhieàu coâng
trình xaây döïng, nhaø maùy moïc leân naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cho nhaân daân. Beân
caïnh söï öu ñaõi cuûa thieân nhieân cho con ngöôøi cuõng keøm theo söï khaéc nghieät cuûa noù. Trong ñoù seùt
laø moät hieän töôïng töï nhieân coù theå gaây nguy hieåm ñeán tính maïng con ngöôøi vaø taøi saûn. Vì vaäy,
ngoaøi vieäc xaây döïng caùc coâng trình chuùng ta caàn phaûi coù bieän phaùp baûo veä traùnh ñöôïc thieät haïi
do seùt gaây ra.
Naêm 1752 nhaø baùc hoïc ngöôøi Myõ laø Benjamin Franklin ñaõ khaùm phaù ra nguyeân taéc cô baûn
trong vieäc phoøng choáng seùt tröïc tieáp laø duøng coät nhoïn (kim Franklin) ñeå thu seùt vaø daãn seùt xuoáng
ñaát, baûo veä caùc coâng trình xaây döïng.
Tuy nhieân, kim Franklin cuõng coù nhöôït ñieåm laø phaïm vi baûo veä heïp , laøm vieäc khoâng tin caäy
vaø khoâng hieäu quaû. Ngaøy nay, vôùi söï phaùt trieån cuûa KHKT, caùc nhaø khoa hoïc ñaõ nghieân cöùu vaø
cheá taïo ñöôïc caùc thieát bò thu seùt hieäu quaû hôn. Trong taäp kuaän aùn naøy xin trình baøy caùc lyù luaän cô
baûn veà seùt vaø caùc phöông phaùp phoøng choáng seùt tröïc tieáp söû duïng coâng ngheä môùi bao goàm noäi
dung laø:
- Toång quan veà seùt vaø caùc phöông phaùp phoøng choáng seùt tröïc tieáp.
- Giôùi thieäu heä thoáng choáng seùt System 3000 (cuûa haõng GLT – Uùc) vaø caùc phaàn meàm lieân
quan.
- Thieát keá heä thoáng choáng seùt tröïc tieáp cho tröôøng ÑH Sö Phaïm Kyõ Thuaät TP. HCM.

Sinh vieân thöïc hieän
CAO MINH TRIEÁT

CHÖÔNG I :

TOÅNG QUAN VEÀ SEÙT VAØ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP
PHOØNG CHOÁNG SEÙT .

A. TOÅNG QUAN:
Nöôùc Vieät Nam ta thuoäc vuøng khí haäu nhieät ñôùi, noùng vaø aåm thuaän lôïi cho vieäc hình thaønh
maây doâng vaø seùt. Ngaøy nay, khi neàn kinh teá ñaát nöôùc phaùt trieån tình hình xaây döïng cuõng phaùt
trieån raàm roä, nhieàu toaø cao oác, khu coâng nghieäp ra ñôøi, do ñoù vieäc phoøng choáng seùt laø moät
vaán ñeà caàn ñöôïc quan taâm.
Ñeå thieát keá ñöôïc heä thoáng choáng seùt cho moät coâng trình caàn phaûi coù söï hieåu bieát cô baûn veà
ñieän khí quyeån, caùc hieän töôïng phoùng ñieän trong khí quyeån (cuõng nhö caùc hieän töôïng phoùng
ñieän giöõa ñaùm maây vôùi maët ñaát).
1/ Quaù trình phoùng ñieän cuûa seùt:
1.1/ Söï hình thaønh maây doâng vaø seùt:
1

...
Ñoà Aùn Toát Nghieäp
______________________________________________________________________________________________________________________
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Trong coâng cuoäc ñoåi môùi, xaây döïng vaø phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc ta, ngaøy caøng coù nhieàu coâng
trình xaây döïng, nhaø maùy moïc leân naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cho nhaân daân. Beân
caïnh söï öu ñaõi cuûa thieân nhieân cho con ngöôøi cuõng keøm theo söï khaéc nghieät cuûa noù. Trong ñoù seùt
laø moät hieän töôïng töï nhieân coù theå gaây nguy hieåm ñeán tính maïng con ngöôøi vaø taøi saûn. vaäy,
ngoaøi vieäc xaây döïng caùc coâng trình chuùng ta caàn phaûi coù bieän phaùp baûo veä traùnh ñöôïc thieät haïi
do seùt gaây ra.
Naêm 1752 nhaø baùc hoïc ngöôøi Myõ laø Benjamin Franklin ñaõ khaùm phaù ra nguyeân taéc baûn
trong vieäc phoøng choáng seùt tröïc tieáp laø duøng coät nhoïn (kim Franklin) ñeå thu seùt vaø daãn seùt xuoáng
ñaát, baûo veä caùc coâng trình xaây döïng.
Tuy nhieân, kim Franklin cuõng coù nhöôït ñieåm laø phaïm vi baûo veä heïp , laøm vieäc khoâng tin caäy
vaø khoâng hieäu quaû. Ngaøy nay, vôùi söï phaùt trieån cuûa KHKT, caùc nhaø khoa hoïc ñaõ nghieân cöùu vaø
cheá taïo ñöôïc caùc thieát bò thu seùt hieäu quaû hôn. Trong taäp kuaän aùn naøy xin trình baøy caùc lyù luaän cô
baûn veà seùt vaø caùc phöông phaùp phoøng choáng seùt tröïc tieáp söû duïng coâng ngheä môùi bao goàm noäi
dung laø:
- Toång quan veà seùt vaø caùc phöông phaùp phoøng choáng seùt tröïc tieáp.
- Giôùi thieäu heä thoáng choáng seùt System 3000 (cuûa haõng GLT Uùc) vaø caùc phaàn meàm lieân
quan.
- Thieát keá heä thoáng choáng seùt tröïc tieáp cho tröôøng ÑH Sö Phaïm Kyõ Thuaät TP. HCM.
Sinh vieân thöïc hieän
CAO MINH TRIEÁT
CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN VEÀ SEÙT VAØ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP
PHOØNG CHOÁNG SEÙT .
A. TOÅNG QUAN:
Nöôùc Vieät Nam ta thuoäc vuøng khí haäu nhieät ñôùi, noùng vaø aåm thuaän lôïi cho vieäc hình thaønh
maây doâng vaø seùt. Ngaøy nay, khi neàn kinh teá ñaát nöôùc phaùt trieån tình hình xaây döïng cuõng phaùt
trieån raàm roä, nhieàu toaø cao oác, khu coâng nghieäp ra ñôøi, do ñoù vieäc phoøng choáng seùt laø moät
vaán ñeà caàn ñöôïc quan taâm.
Ñeå thieát keá ñöôïc heä thoáng choáng seùt cho moät coâng trình caàn phaûi coù söï hieåu bieát cô baûn veà
ñieän khí quyeån, caùc hieän töôïng phoùng ñieän trong khí quyeån (cuõng nhö caùc hieän töôïng phoùng
ñieän giöõa ñaùm maây vôùi maët ñaát).
1/ Quaù trình phoùng ñieän cuûa seùt:
1.1/ Söï hình thaønh maây doâng vaø seùt:
1
Đồ án tốt nghiệp về Chống sét _ SVTH: Cao Minh Triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp về Chống sét _ SVTH: Cao Minh Triết - Người đăng: conloccaonguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp về Chống sét _ SVTH: Cao Minh Triết 9 10 539