Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Tuyển trọng lực

Được đăng lên bởi Thánh
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1915 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đô an truyên trong lưc

Bô môn tuyên khoang
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................4
PHẦN 1. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ..........................................................................6
PHẦN 2. THIẾT KẾ KỸ THUẬT..........................................................................9
CHƯƠNG 1. CHỌN SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ..........................................................9
1.1. Tổng hợp số liệu về tính chất than nguyên khai............................................9
.................................................................................................................................
1.1.1. Thành lập bảng thành phần độ hạt than nguyên khai...............................9
1.1.2. Thành lập bảng thành phần tỷ trọng than mỗi mỏ....................................10
1.1.3. Thành lập bảng thành phần tỷ trọng than nguyên khai.............................13
1.2. Chọn giới hạn than đưa tuyển........................................................................15
1.2.1. Chọn giới hạn dưới than đưa tuyển (độ sâu tuyển)..................................15
1.2.2. Chọn giới hạn trên than đưa tuyển............................................................15
1.2.3. Xử lý cấp hạt lớn......................................................................................16
1.2.4. Thành phần tỷ trọng than nguyên khai khi đập cấp hạt lớn......................20
1.3. Đánh giá tính khả tuyển than của các cấp hạt...............................................28
1.4. Chọn cấp máy................................................................................................28
1.5. Chọn sơ đồ định tính......................................................................................31
1.6. Chọn sơ đồ công nghệ tuyển than trong máy lắng.........................................31
1.7. Lập bảng cân bằng lý thuyết các sản phẩm tuyển..........................................33
CHƯƠNG 2. TÍNH SƠ ĐỒ ĐỊNH LƯỢNG..........................................................35
2.1. Tính định lượng các khâu công nghệ.............................................................35
2.1.1. Tính khâu sàng sơ bộ................................................................................35
2.1.2. Đập than nguyên khai...............................................................................37
2.1.3. Sàng tách cám khô..............................................................................
     




 !"
#$%&'()*+,-./012$&3&411&5$$%.67$8&5,

&9$&+:(;<$%1&9$&(&=$>?&@11&5$$%.67$8&5,
&9$&+:(;<$%1&9$&(&=$1A1BC$%1&5$DE,DFG
H&9$&+:(;<$%1&9$&(&=$1A1BC$%1&5$$%.67$8&5,H
&C$%,I,&@$1&5$>J51.6K$L
&C$%,I,&@$MJI,1&5$>J51.6K$N>?)O.1.6K$PL
&C$%,I,&@$1B7$1&5$>J51.6K$L
HQR+S34(&@1+I$
&9$&(&=$1A1BC$%1&5$$%.67$8&5,8&,>:(34(&@1+I$G
HT$&%,T12$&8&<1.6K$1&5$3U53T334(&@1V
&C$34(DT6V
L&C$)W>X>Y$&12$&H
&C$)W>X3Z$%$%&-1.6K$1&5$1B[$%DT6+\$%H
]:(;<$%3O$;^$%+S1&.6_13T3)<$(&`D1.6K$HH
a !bcHL
2$&>Y$&+J'$%3T38&O.3Z$%$%&-HL
2$&8&O.)9$%)W;?HL
:(1&5$$%.67$8&5,H]
H 9$%1T3&3TD8&ZH]
.6K$+\$%HV
&C$)5,)*3W%,I,HV
2$&1&Z$%)*1dHV

 !"#
Đồ án Tuyển trọng lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Tuyển trọng lực - Người đăng: Thánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Đồ án Tuyển trọng lực 9 10 622