Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án về Giải pháp VoIP

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Đạo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG THOẠI TRÊN NỀN IP CỦA CISCO
1. Dịch vụ VoIP của Cisco
1.1. Tổng quan về dịch vụ VoIP
Ngày nay các doanh nghiệp đang có xu hướng tích hợp những dịch vụ khác nhau lên trên một hạ
tầng mạng truyền thông duy nhất. Xu hướng này đã bắt đầu có từ cách đây nhiều năm trong lĩnh
vực mạng khi hệ thống mạng kết hợp bắt đầu dùng tới cấu trúc truyền dữ liệu dựa trên địa chỉ
IP. Những doanh nghiệp đang có những hạ tầng mạng truyền dữ liệu, mạng truyền thoại, mạng
phục vụ cho truyền video riêng rẽ đang tìm những con đường tối ưu cho việc tích hợp chúng với
nhau.
Trong môi trường làm việc hiện nay, đa số các doanh nghiệp có hệ thống mạng thoại riêng biệt
với việc sử dụng các tổng đài PBX thế hệ cũ (Private Branch Exchange), trong khi đó vẫn tồn tại
song song mạng truyền dữ liệu dựa trên cơ sở IP và truyền qua các Switch và Router.
Hình sau minh hoạ hai hình thức mạng này, mạng điện thoại truyền thống chuyển mạch theo tốc
độ cố định 64kb/giây qua hệ thống dùng kỹ thuật PBX trong khi ứng dụng thoại IP linh động
hơn trong trong việc sử dụng băng thông (8kbps, 24kpbs, 48kbps tùy theo codec).

Do việc tách rời giữa voice và data, hệ thống mạng và viễn thông trở nên khó quản lý và mở
rộng, không tận dụng được tối đa băng thông của hệ thống, trong nhiều trường hợp mạng thoại
đang thiếu kênh truyền trong khi mạng data lại vẫn còn băng thong trống và ngược lại, các
khoản chi phí cố định cho việc thuê đường truyền, nâng cấp thiết bị, bảo trì hệ thống... tăng cao
không phù hợp với hiệu quả đem lại.

Voice over IP (VoIP) là một dịch vụ truyền thoại trên mạng data hiện đang phát triển với tốc độ
bùng nổ trên thế giới và ở Việt Nam. Cơ chế của VoIP là voice sẽ được truyền như data trên hạ
tầng mạng và thiết bị mạng có sẵn theo những cơ chế đặc biệt. Các thiết bị mạng data (router,
switch) và mạng thoại (PBX, analog phone) được kết nối với nhau để thực hiện chuyển đổi tín
hiệu. Hình dưới đây minh hoạ quá trình tích hợp đó.

1.2. Những lợi ích của dịch vụ VoIP
Dịch vụ VoIP hiển nhiên sẽ đem lại nhiều lợi ích trước mắt cũng như lâu dài cho doanh nghiệp.
Đó là kết quả tất yếu của việc ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh. Cụ thể như:
• Giải pháp mang tính kết hợp: Do bản chất của VoIP là chuyển các tín hiệu thoại thành các
gói tin data và truyền qua mạng IP nên VoIP làm giảm bớt sự phụ thuộc vào hệ thống PBX
cũ với cơ chế TDM. End-user có thể sử dụng kết hợp thoại và truyền dữ liệu với cùng một
thiết bị trên cùng một đường truyền. Việc tích hợp này làm cho ...
H THNG TRUYN THÔNG THOI TRÊN NN IP CA CISCO
1. Dch v VoIP ca Cisco
1.1. Tng quan v dch v VoIP
Ngày nay các doanh nghip đang có xu hướng tích hp nhng dch v khác nhau lên trên mt h
tng mng truyn thông duy nht. Xu hướng này đã bt đầu có t cách đây nhiu năm trong lĩnh
vc mng khi h thng mng kết hp bt đầu dùng ti cu trúc truyn d liu da trên địa ch
IP. Nhng doanh nghip đang có nh
ng h tng mng truyn d liu, mng truyn thoi, mng
phc v cho truyn video riêng r đang tìm nhng con đường ti ưu cho vic tích hp chúng vi
nhau.
Trong môi trường làm vic hin nay, đa s các doanh nghip có h thng mng thoi riêng bit
vi vic s dng các tng đài PBX thế h cũ (Private Branch Exchange), trong khi đó vn tn ti
song song mng truy
n d liu da trên cơ s IP và truyn qua các Switch và Router.
Hình sau minh ho hai hình thc mng này, mng đin thoi truyn thng chuyn mch theo tc
độ c định 64kb/giây qua h thng dùng k thut PBX trong khi ng dng thoi IP linh động
hơn trong trong vic s dng băng thông (8kbps, 24kpbs, 48kbps tùy theo codec).
Do vic tách ri gia voice và data, h thng mng và vin thông tr nên khó qun lý và m
rng, không tn dng được ti đa băng thông ca h thng, trong nhiu trường hp mng thoi
đang thiếu kênh truyn trong khi mng data li vn còn băng thong trng và ngược li, các
khon chi phí c định cho vic thuê đường truyn, nâng cp thiết b, bo trì h thng... tăng cao
không phù h
p vi hiu qu đem li.
Đồ án về Giải pháp VoIP - Trang 2
Đồ án về Giải pháp VoIP - Người đăng: Nguyễn Văn Đạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đồ án về Giải pháp VoIP 9 10 26