Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước lưu vực sông Cầungô văn hùng quản lý môi trường k9Trường ĐH SPKT Hưng Yên

Được đăng lên bởi Hùng Ngô
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1914 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đồ án chuyên ngành
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề...................................................................................................................6
2. Tính cấp thiếp của đề tài ............................................................................................6
3.Mục đích của đề tài......................................................................................................7
4.Nội dung nghiên cứu...................................................................................................7
5.Phạm vi nghiên cứu.....................................................................................................7
NỘI DUNG
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC SÔNG CẦU............................................8
1.1.Điều kiện tự nhiên....................................................................................................8
1.1.1.Vị trí địa lý.............................................................................................................9.
1.1.2.Chế độ thủy văn.....................................................................................................9
1.2.Đặc điểm kinh tế – xã hội........................................................................................10
1.2.1.Đặc điểm dân cư – xã hội.....................................................................................10
1.2.2.Đặc điểm kinh tế...................................................................................................11
1.3.Hiện trạng môi trường nước trên lưu vực sông Cầu................................................11
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.............................................................................30
2.1.Tổng quan về WQI..................................................................................................30
2.2.Kinh nghiệm xây dựng WQI của một số quốc gia trên thế giới..............................34
2.2.1.Mô hình WQI áp dụng tại bang Origon – Hoa Kỳ...............................................34
2.2.2.Mô hình WQI của Bhargava (Ấn Độ)..................................................................35
2.3.Tình hình nghiên cứu & áp dụng chỉ số WQI tại Việt Nam....................................37
2.3.1.Mô hình WQI của hệ thống sông Đồng Nai.........................................................37
2.3.2.Mô hình WQI áp dụng cho sông Hậu...................................................................39
2.3.3.Sổ tay hướng dẫn tính toán chí số chất lượng nước theo quyết ...
Đ án chuyên ngành
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề...................................................................................................................6
2. Tính cấp thiếp của đề tài ............................................................................................6
3.Mục đích của đề tài......................................................................................................7
4.Nội dung nghiên cứu...................................................................................................7
5.Phạm vi nghiên cứu.....................................................................................................7
NỘI DUNG
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC SÔNG CẦU............................................8
1.1.Điều kiện tự nhiên....................................................................................................8
1.1.1.Vị trí địa lý.............................................................................................................9.
1.1.2.Chế độ thủy văn.....................................................................................................9
1.2.Đặc điểm kinh tế – xã hội........................................................................................10
1.2.1.Đặc điểm dân cư – xã hội.....................................................................................10
1.2.2.Đặc điểm kinh tế...................................................................................................11
1.3.Hiện trạng môi trường nước trên lưu vực sông Cầu................................................11
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.............................................................................30
2.1.Tổng quan về WQI..................................................................................................30
2.2.Kinh nghiệm xây dựng WQI của một số quốc gia trên thế giới..............................34
2.2.1.Mô hình WQI áp dụng tại bang Origon – Hoa Kỳ...............................................34
2.2.2.Mô hình WQI của Bhargava (Ấn Độ)..................................................................35
2.3.Tình hình nghiên cứu & áp dụng chỉ số WQI tại Việt Nam....................................37
2.3.1.Mô hình WQI của hệ thống sông Đồng Nai.........................................................37
2.3.2.Mô hình WQI áp dụng cho sông Hậu...................................................................39
2.3.3.Sổ tay hướng dẫn tính toán chí số chất lượng nước theo quyết định số 879/QĐ-
TCMT............................................................................................................................42
2.4.GIS - Ứng dụng của GIS.........................................................................................47
2.4.1.Khái niệm:............................................................................................................47
2.4.2.Các thành phần củaGIS........................................................................................47
SVTH: Ngô Văn Hùng
1
Đồ án xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước lưu vực sông Cầungô văn hùng quản lý môi trường k9Trường ĐH SPKT Hưng Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước lưu vực sông Cầungô văn hùng quản lý môi trường k9Trường ĐH SPKT Hưng Yên - Người đăng: Hùng Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Đồ án xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước lưu vực sông Cầungô văn hùng quản lý môi trường k9Trường ĐH SPKT Hưng Yên 9 10 203