Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xử lý bụi trấu

Được đăng lên bởi ngoquangtoan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đồ án ô nhiễm không khi
Xử lý bụi trấu

Mục Lục
Mở đầu………………………………………………………………2
Chương 1: LƯỢT KHẢO TÀI LIỆU………………………………..
1.1 Khái niệm vhung về bụi và phân loại……………………………………...

1.2 Các phương pháp xử lý bụi cơ bản………………………………………...
1.2.1 Phương pháp xử lý bụi khô…………………………………………….
1.2.1.1 Buồng lắng bụi................................................................................
1.2.1.2 Thiết bị lọc bụi kiểu quán tinh……………………………………
1.2.1.3 Cyclon - Thiết bị lọc bụi kiểu ly tâm…………………………….
1.2.1.3.1 Cyclon đơn…………………………………………………..
1.2.1.3.2 Cyclon tổ hợp………………………………………………..
1.2.1.4 Thiết bị lọc bụi túi vải……………………………………………
1.2.2 Thiết bị lọc bụi bằng phương pháp ướt………………………………..
1.2.2.1 Tháp rửa khi trần…………………………………………………
1.2.2.2 Thiết bị rửa khi có lớp đệm………………………………………
1.2.2.3 Thiết bị sủi bọt…………………………………………………...
1.2.2.4 Thiết bị lọc điện…………………………………………………..

CHƯƠNG 2: TỒNG QUAN VỀ PHÂN XƯỞNG ÉP TRẤU TẠO
VIÊN………………………………………………………………..
2.1 Sơ lược về phân xưởng ép trấu tạo viên…………………………………..
2.2 Quy trình công nghệ ép trấu tạo viên………………………………………
2.3 Điều kiện địa lý, khi tượng và hiện trạng môi trường không của khu
vực nhà máy………………………………………………………………..
2.3.1 Điều kiện địa lý………………………………………………………...
2.3.2 Điều kiện khi tượng...........................................................................
2.3.2.1 Nhiệt độ không khi.....................................................................

GVHD:

1

Đồ án ô nhiễm không khi
Xử lý bụi trấu

2.3.2.2 Nắng............................................................................................
2.3.2.3 Bức xạ mặt trời…………………………………………………
2.3.2.4 Chế độ mưa…………………………………………………….
2.3.2.5 Độ ẩm không khi tương đối……………………………………
2.3.2.6 Chế độ gió……………………………………………………..
2.3.2.7 Độ bền vững khi quyển………………………………………...
2.3.3 Hiện trạng chất lượng môi trường không khi xung quanh………….

CHƯƠNG 3: NGUỒN Ô NHIỄM BỤI CỦA PHÂN XƯỞNG
ÉP TRẤU TẠO VIÊN – ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC ẢNH HƯỞNG
CỦA BỤI TRẤU……………………………………………………...
3.1 Nguồn ô nhiễm bụi của phân xưởng ép trấu tạo viên……………………….
3.1.1 Bụi từ công đoạn nhập liệu……………………………………………..
3.1.2. Bụi từ công đoạn bằm…………………………………………………
3.2 Đặc điểm và các ảnh hưởng của bụi trấu với con người……………………

CHƯƠNG 4. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI VÀ
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI…………………
4.1 Lựa chọn ph...




 !"#$%&'()*&+,#,-.//
 '0112134567///
!/84 4498 :///
!//!; 449/
!//!/!<=////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
!//!/&>?@8AB
!//!/CD86E&>?@8AD5/
!//!/C/!D86 //
!//!/C/D86FG4//
!//!/H&>?@8I1:
!//&>?@8J4 44K//
!///!&4L
!///&>?L8MK40
!///C&>?NO@///
!///H&>?@80//
($PQR"&SQRT.UQVW;(XQ$YQRZ;&[\.&]*
V,^Q//
/!_ G812459`4761a//
/TDb80`4761a
/C20?LcG1307d8OL
1e83D//
/C/!20?L///
/C/20G///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/C//!Q0f/////////////////////////////////////////////////////////////////////
RV(g"
!
Đồ án xử lý bụi trấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xử lý bụi trấu - Người đăng: ngoquangtoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đồ án xử lý bụi trấu 9 10 643