Ktl-icon-tai-lieu

đồ án xử lý chất thải rắn

Được đăng lên bởi havanleo
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 17324 lần   |   Lượt tải: 109 lần
Đồ án chất thải rắn

Trần Thanh Tùng

Mục lục

Trang

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ VÀ
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHẤT THẢI RẮN
Định nghĩa
Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn đô thị
Phân loại chất thải rắn đô thị
TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI RẮN

3
3
3
4
6

1.

Tính chất vật lý

6

2.

Tính chất hóa học

10

3.

Tính chất sinh học

17

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN

18

1.

Đo thể tích và khối lượng

18

2.

Phương pháp đếm tải

19

3.

Phương pháp cân bằng vật chất

19

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI RẮN

19

1.

Ảnh hưởng của chất thải rắn tới môi trường đất

19

2.

Ảnh hưởng tới môi trường nước

19

3.

Ảnh hưởng tới môi trường không khí

19

4.

Ảnh hưởng tới sức khỏe con người và cảnh quan đô thị

20

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

20

1.

Cơ sở lựa chọn phương pháp xử lý

20

2.

Xử lý bằng phương pháp cơ học

20

I.
1.
2.
3.
II.

III.

IV.

V.

1

Đồ án chất thải rắn

Trần Thanh Tùng

3.

Thu hồi và tái chế chất thải rắn

20

4.

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt

22

5.

Phương pháp chôn lấp

23

6.

Xử lý chất thải bằng biện pháp sinh học

24

1.

CHƯƠNG II
GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI
THÀNH PHỐ NHA TRANG
HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG
Khối lượng chất thải rắn

26
27

2.

Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn tại thành phố Nha Trang

27

3.

Các hình thức xử lý rác thải sinh hoạt tại TP.NhaTrang

27

I.

II.

KHÁI QUÁT HIỆN TRẠNG THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN

CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG
1.
2.

28

Tổng quan về hệ thống thu gom CTR thành phố Nha Trang
Hệ thống vận chuyển và trung chuyển

28
31

III.

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ, THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN
CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG

31
1.

31

2.

I.

Đánh giá hệ thống quản lý CTR tại thành phố Nha Trang
Đánh giá hệ thống thu gom và vận chuyển CTR sinh hoạt tại Nha Trang

34

CHƯƠNG III
TỔNG QUAN VỀ PHƯỜNG PHƯỚC TÂN TP NHA TRANG
VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU THỜI TIẾT

35

2

Đồ án chất thải rắn
II.
III.

I.
II.
III.

Trần Thanh Tùng

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HIỆN TRẠNG THU GOM RÁC

36
38

CHƯƠNG V
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU GOM VÀ BÃI CHÔN LẤP
CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU GOM CTR
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BÃI CHÔN LẤP

39
40
45

IV.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
59

Chương I: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ VÀ CÁC VẤN ĐỀ
LIÊN QUAN
I.KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHẤT THẢI RẮN
1.Định nghĩa.

Chất thải rắn là toàn bộ các loại vật chất được con người loại ...
Đồ án chất thải rắn Trần Thanh Tùng
Mục lục Trang
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHẤT THẢI RẮN 3
1. Định nghĩa 3
2. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn đô thị 3
3. Phân loại chất thải rắn đô thị 4
II. TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI RẮN 6
1. Tính chất vật lý 6
2. Tính chất hóa học 10
3. Tính chất sinh học 17
III. PHƯƠNG PHÁPC ĐỊNH TỐC ĐỘ PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN 18
1. Đo thể tích và khối lượng 18
2. Phương pháp đếm tải 19
3. Phương pháp cân bằng vật chất 19
IV. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI RẮN 19
1. Ảnh hưởng của chất thải rắn tới môi trường đất 19
2. Ảnh hưởng tới môi trường nước 19
3. Ảnh hưởng tới môi trường không khí 19
4. Ảnh hưởng tới sức khỏe con người và cảnh quan đô thị 20
V. C PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 20
1. Cơ sở lựa chọn phương pháp xử lý 20
2. Xử lý bằng phương pháp cơ học 20
1
đồ án xử lý chất thải rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án xử lý chất thải rắn - Người đăng: havanleo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
đồ án xử lý chất thải rắn 9 10 71