Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Được đăng lên bởi ngoquangtoan
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 3158 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đồ án tốt nghiệp
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu nhà ở Thu Tâm Quận 9 với Q = 500 m3/ngđ

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay với sự gia tăng dân số của thành phố Hồ Chí Minh nói chung và các
khu dân cư nói riêng, xử lý nước thải là một đề tài nóng hiện nay. Khu nhà ở Thu Tâm
– Quận 9 là dự án xây dựng nằm trong kế hoạch quy hoạch lại mặt bằng đô thị của
thành phố Hồ Chí Minh. Nước thải từ khu dân cư, khu nhà ở mang đặc tính chung của
nước thải sinh hoạt: bị ô nhiễm bởi bã cặn hữu cơ (SS), chất hữu cơ hòa tan (BOD),
các chất dầu mỡ trong sinh hoạt (thường là dầu thực vật) và các vi trùng gây bệnh.
Từ hiện trạng nêu trên, yêu cầu cấp thiết đặt ra là xử lý triệt để các chất ô
nhiễm để thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn xả thải, không ảnh hưởng đến môi trường
sống của người dân.
Do đó, đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu nhà ở Thu
Tâm Quận 9 Tp.Hồ Chí Minh” được đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu trên.
Với đề tài này, để xử lý nước thải khu nhà ở thì thiết kế phải phù hợp với quy
hoạch cũng như chi phí đầu tư, vận hành phù hợp, không gây ô nhiễm môi trường là
lựa chọn hàng đầu.
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu nhà ở Thu Tâm – Quận 9
Tp.Hồ Chí Minh với yêu cầu là đưa ra phương án xử lý nước thải một cách hợp lý,
tính toán các công trình, khai toán giá thành, trình bày quá trình vận hành, các sự cố
và biện pháp khắc phục.

SVTH: Nguyễn Lê Hoàng Khánh Ly
GVHD: TS Lê Hoàng Nghiêm

1

Đồ án tốt nghiệp
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu nhà ở Thu Tâm Quận 9 với Q = 500 m3/ngđ

LỜI CÁM ƠN
Thời gian học tập tại Trường Đại Học Tài Nguyên Môi Trường TP.Hồ Chí
Minh là một chặng đường không dài cũng không ngắn. Trong suốt quãng thời gian đó,
các thầy cô đã luôn tạo mọi điều kiện, hướng dẫn chỉ bảo cho chúng em với sự tận tụy
và nhiệt huyết của mình. Các thầy cô đã không ngại khó khăn và giành những thời
gian quý báu của mình để giảng dạy tận tình cho chúng em. Chính những điều đó là
động lực để em không ngừng học hỏi, phấn đấu, trau dồi kiến thức trong những năm
tháng sinh viên vừa qua.
Và luận văn tốt nghiệp chính là sự vận dụng, tổng hợp, kiến thức mà em đã
được học trong những năm qua dưới sự giảng dạy của thầy cô. Hơn nữa, luận văn tốt
nghiệp cũng giúp em hiểu được phần nào công việc của người kỹ sư môi trường trong
tương lai. Tuy nhiên với kiến thức còn hạn hẹp nên không tránh khỏi những thiếu sót,
kính mong các thầy cô góp ý, sửa chữa để em có thể hoàn thiện tốt hơn.
Bên cạnh đó, để hoàn thành tốt bài luận văn này, em...
Đồ án tt nghip
Thiết kế h thng xnước thi sinh hot khu nhà Thu Tâm Qun 9 vi Q = 500 m
3
/ngđ
SVTH: Nguyn Lê Hoàng Khánh Ly
GVHD: TS Lê Hoàng Nghiêm 1
LỜI MỞ ĐẦU
Hin nay vi s gia tăng dân số ca thành ph H Chí Minh nói chung các
khu dân cư nói riêng, x lý nước thi là một đ tài nóng hin nay. Khu nhà Thu m
Qun 9 d án xây dng nm trong kế hoch quy hoch li mt bằng đô thị ca
thành ph H Chí Minh. Nưc thi t khu dân cư, khu nhà mang đc tính chung ca
nước thi sinh hot: b ô nhim bi cn hữu (SS), chất hữu hòa tan (BOD),
các cht du m trong sinh hoạt (thường là du thc vt) và các vi trùng gây bnh.
T hin trng nêu trên, yêu cu cp thiết đặt ra x triệt để các cht ô
nhiễm để thải ra môi trường đạt tiêu chun x thi, không ảnh hưởng đến môi trường
sng của người dân.
Do đó, đ tài “Thiết kế h thng x nước thi sinh hot cho khu nhà Thu
Tâm Qun 9 Tp.H Chí Minh” được đề ra nhm đáp ứng nhu cu trên.
Với đề tài này, để x nước thi khu nhà thì thiết kế phi phù hp vi quy
hoạch cũng như chi phí đầu tư, vận hành phù hp, không y ô nhiễm môi trưng
la chọn hàng đầu.
Thiết kế h thng x nước thi sinh hot cho khu nhà Thu Tâm Qun 9
Tp.H Chí Minh vi yêu cu đưa ra phương án xử nước thi mt cách hp lý,
tính toán các công trình, khai toán giá thành, trình y quá trình vn hành, các s c
và bin pháp khc phc.
ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT - Người đăng: ngoquangtoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 9 10 57