Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xử lý nước thải sữa

Được đăng lên bởi Xuân Lê
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 2195 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
VIỆN KHCN & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ
MÁY CHẾ BIẾN SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA - NHÀ
MÁY SỮA THỐNG NHẤT - Q.THỦ ĐỨC – TP.HỒ CHÍ MINH

Đồ án xử lý nước thải sữa

GVHD: Th.s.Trần Thị Ngọc Diệu.

GVHD : Th.s. Trần Thị Ngọc Diệu
SVTH : Hoàng Thị Tình
Triệu Thị Mai Thục.

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2013
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG......................................................................................................
DANH MỤC HÌNH......................................................................................................
DANH MỤC VIẾT TẮT.........................................................................................

SVTH: 1.Triệu Thị Mai Thục; 2.Hoàng Thị Tình.

2

Đồ án xử lý nước thải sữa

GVHD: Th.s.Trần Thị Ngọc Diệu.

DANH MỤC BẢNG
Bảng 4.1. Các thông số đầu vào của nước thải nhà máy Sữa Thống Nhất........35
Bảng 5.1: Thông số thiết kế mương và song chắn rác.......................................43
Bảng 5.2: Các thông số của bể tuyển nổi..............................................................46
Bảng 5.3. Các thông số thiết kế của bể điều hòa..................................................47
Bảng 5.4: Các thông số của lưu lượng trung bình...............................................47
Bảng 5.5: Các thông số thiết kế bể lắng I..............................................................50
Bảng 5.6: Các thông số thiết kế bể UASB.............................................................55
Bảng 5.7: Các thông số đầu vào và đầu ra của bể aerotank...............................55
Bảng 5.8: các thông số bể aerotank.......................................................................56
Bảng 5.9. Công suất hoà tan khí oxy vào nước của thiết bị bọt khí mịn............61
Bảng 5.10: Tổng hợp tính toán bể Aerotank........................................................65
Bảng 5.11. Các thông số thiết kế đặc trưng cho bể lắng li tâm...........................67
SVTH: 1.Triệu Thị Mai Thục; 2.Hoàng Thị Tình.

3

Đồ án xử lý nước thải sữa

GVHD: Th.s.Trần Thị Ngọc Diệu.

Bảng 5.12: Tổng hợp tính toán bể lắng II.............................................................73
Bảng 5.13. Tính chất của bùn dư..........................................................................74
Bảng 5.14. Các thông số thiết kế bể nén bùn........................................................76
Hình 5.15. Các thông số thiết kế bể tiếp xúc.........................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
VIỆN KHCN & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ
MÁY CHẾ BIẾN SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA - NHÀ
MÁY SỮA THỐNG NHẤT - Q.THỦ ĐỨC – TP.HỒ CHÍ MINH
Đồ án xử lý nước thải sữa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xử lý nước thải sữa - Người đăng: Xuân Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Đồ án xử lý nước thải sữa 9 10 875