Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xử lý So2

Được đăng lên bởi Nguyễn Phạm Thanh Nhung
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1923 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Đề tài thiết kế
Thiết kế hệ thống hấp thụ loại tháp đệm. Tháp làm việc ở điều kiện áp suất 5
atm và nhiệt độ 30°C. Dung môi hấp thụ là H2O.

Các số liệu ban đầu và tính toán
Hỗn hợp khí cần tách

: SO2 - không khí.

Dung môi

: H2O

Lưu lượng khí thải vào tháp (Nm3/h)

: 9 000

Nồng độ khí thải vào tháp

: 3,0

(% thể tích)

Nồng độ cuối của dung môi (% trọng lượng)

:1

Hiệu suất quá trình hấp thụ (%)

: 80

Phần I. Tính toán thiết kế tháp đệm
I.

Tính toán các điều kiện ban đầu

Theo bài hỗn hợp đầu vào là hỗn hợp khí nên nồng độ phần thể tích chính là
nồng độ phần mol.
⇒ yd=0,03 (kmol S O2 /kmol pha kh í )
Chuyển nồng độ thể tích sang nồng độ phần mol tương đối.

y
Yd  d
1  yd
⇒ Nồng độ đầu của SO2 trong pha khí:
Yd 

0, 03
 0, 03093
1  0, 03

(kmol SO2/kmol khí trơ).

Nồng độ cuối của SO2 trong pha khí:
Y Y
  d c 0,8
Yd

⇒ Yd - Yc = 0,8Yd => 0,2Yd = Yc

⇒Yc = 0,2.0,03093 = 6,186.10-3 (kmol SO2/kmol khí trơ)
yc: nồng độ phần mol của khí cần hấp thụ trong hỗn hợp

Yc 

yc
 6,186.103
1  yc

⇒ yc =6,148.10-3 (kmol SO2/ kmol hỗn hợp khí).

Nồng độ mol tương đối trung bình:

Yd  Yc 0, 03093  6,186.103
Ytb 

 0, 0186
2
2

(kmol SO2/kmol khí trơ)

Nồng độ phần mol trung bình:

ytb 

Ytb
0, 0186

 0, 01826
1  Ytb 1  0, 0186

(kmol SO2/ kmol hỗn hợp khí).

9000
Lưu lượng hỗn hợp khí: G y =n= 22,4 =401,786 kmol /h

Lượng khí trơ: Gtrơ =

G y ( 1− y đ )

=401,786.(1- 0,03)= 389,73 kmol /h

Lượng SO2 được hấp thụ:

(

G SO 2=G y . y đ .=401,786.0,03.0,8=9,64 kmol

Nồng độ đầu của SO2 trong nước :

S O2
.
h

)

x đ =0

Nồng độ cuối của SO2 trong nước : Theo bài ra x’c=1 % khối lượng.
⇒ Nồng độ phần mol của SO2 trong dung môi :

x 'c
1%
M SO2
64
xc 

 2,833.103
x 'c
1  x 'c 1% 1  1%


64
18
M SO2 M H 2O

( kmol SO2/kmol H2O)

Nồng độ phần mol tương đối của SO2 trong dung môi

xc
7, 044.10 4
Xc 

 7, 05.10 4
4
1  xc 1  7, 044.10

I.

( kmol SO2/kmol H2O).

Xây dựng đường cân bằng và đường làm việc

 Phương trình đường cân bằng có dạng

Y

mX
1  (1  m) X

X

Y
(m  1)Y  m

Với


m
P

kmol S O2
¿
¿
)
¿

kmol S O2
¿
¿
)
¿

hằng số cân bằng pha.


: Hệ số Henry (mmHg)
P : Áp suất chung của hỗn hợp khí. P=5atm , T=30°C.
Tra bảng IX.1( Sổ tay quá trình thiết bị công nghệ hóa chất – tập
Yc 2), ta cóGx, Xd
 SO

2

(300C) = 0,0364.106 (mmHg).

Gy, Yd

Xc

⇒

0, 0364.106
m
 9,579
5.760

⇒ Phương trình cân bằng :

Y

X

9,579 X
1  8,579 X

(kmol SO2/kmol khí trơ)

Y
8,579Y  9,579

( kmol SO2/kmol H...
THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Đề i thiết kế
Thiết kế hệ thống hấp thụ loại tháp đệm. Tháp làm việc ở điều kiện áp suất 5
atm và nhiệt độ 30°C. Dung môi hấp thụ là H
2
O.
c số liệu ban đầu tính toán
Hỗn hợp khí cần tách : SO
2
- không khí.
Dung môi : H
2
O
Lưu lượng khí thải vào tháp (Nm
3
/h) : 9 000
Nồng độ khí thải vào tháp (% thể tích) : 3,0
Nồng độ cuối của dung môi (% trọng lượng) : 1
Hiệu suất quá trình hấp thụ (%) : 80
Phần I.nh tn thiết kế tháp đệm
I. Tính toán c điều kiện ban đầu
Theo bài hỗn hợp đầu vào là hỗn hợp khí nên nồng độ phần thể tích chính
nồng độ phần mol.
y
d
=0,03
(kmol S O
2
/kmol pha kh í )
Chuyển nồng độ thể tích sang nồng độ phần mol tương đối.
d
d
d
y
y
Y
1
Nồng độ đầu của SO
2
trong pha khí:
0,03
0,03093
1 0,03
d
Y
(kmol SO
2
/kmol khí trơ).
Đồ án xử lý So2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xử lý So2 - Người đăng: Nguyễn Phạm Thanh Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Đồ án xử lý So2 9 10 968