Ktl-icon-tai-lieu

đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn

Được đăng lên bởi Thu Ha
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 6077 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐO ĐẠC VÀ CHỈNH LÝ SỐ LIỆU THỦY VĂN
Nguyễn Thanh Sơn- Đặng Quý Phượng
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2003
Từ khoá: mực nước, độ sâu, vận tốc, lưu lượng, bùn cát, độ trong suốt, độ mặn, độ muối,
lưu tốc kế, phao, thủy trực, trạm đo, tuyến đo
Tài liệu trong Thư viện điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho
mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn
phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác
giả.

LỜI TỰA
Giáo trình "Đo đạc và chỉnh lí số liệu thuỷ văn" trang bị cho
sinh viên chuyên ngành thuỷ văn lục địa những kiến thức cơ bản nhất về
việc thu thập và chỉnh lí số liệu thuỷ văn gồm hai phần:
Phần 1 - Đo đạc thủy văn do

Nguyễn Thanh Sơn biên soạn

từ

chương 1 đến chương 7 bao gồm các phương pháp đo đạc và tính toán
các đặc trưng cơ bản của chế độ nước : mực nước, độ sâu, vận tốc dòng
chảy, lưu lượng nước và lưu lượng phù sa, độ mặn, nhiệt độ , màu sắc và
độ trong suốt của nước. Giáo trình đề cập những vấn đề cơ bản về mặt
nguyên lý của các dụng cụ và phương pháp đo cũng như những nét đặc
trưng nhất của chế độ đo dòng chảy ở nước ta.
Phần 2 - Chỉnh biên tài liệu thuỷ văn do Đặng Quí Phượng biên
soạn từ chương 8 đến chương 10 trình bày những phương pháp thông
dụng nhất để chỉnh lí tài liệu đo đạc : mực nước, lưu lượng nước và lưu
lượng phù sa liên quan đến những sai số do điều kiện đo đạc gây ra cần
hiệu chỉnh. Phần này giới thiệu từ nguyên lý

đến các bước tiến hành

hiệu chỉnh các đặc trưng dòng chảy.
Tài liệu được viết cho sinh viên thuỷ văn các trường đại học có
đào tạo chuyên ngành này. Một số qui định chi tiết đã viết rõ trong cuốn
"Tiêu chuẩn ngành - Qui phạm quan trắc" do Tổng cục Khí tượng - Thuỷ
văn ban hành năm 1994 chúng tôi chỉ giới thiệu chứ không đề cập lại.
Trong quá trình biên soạn các tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đống
góp từ các đồng nghiệp. Đặc biệt các ý kiến của PGS. TS Nguyễn Văn
Tuần và TS. Cao Đăng Dư đã làm tăng nhiều chât lượng cuốn sách này.
Giáo trình chắc hẳn còn nhiều thiếu sót, chúng tôi mong nhận
được những ý kiến đóng góp, bổ sung của các chuyên gia trong lĩnh vực
này để hoàn thiện nó trong những lần sau.
CÁC TÁC GIẢ

1

NGUYỄN THANH SƠN - ĐẶNG QUÍ PHƯỢNG

ĐO ĐẠC VÀ CHỈNH LÍ
SỐ LIỆU THUỶ VĂN

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

2

MỤC LỤC

PHẦN 1. ĐO ĐẠC THỦY VĂN
MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 8
CHƯƠNG 1. TRẠM ĐO ĐẠC THUỶ VĂN VÀ HỆ THỐN...
ĐO ĐẠC VÀ CHNH LÝ S LIU THY VĂN
Nguyn Thanh Sơn- Đặng Quý Phượng
NXB Đại hc Quc gia Hà Ni 2003
T khoá: mc nước, độ sâu, vn tc, lưu lượng, bùn cát, độ trong sut, độ mn, độ mui,
lưu tc kế, phao, thy trc, trm đo, tuyến đo
Tài liu trong Thư vin đin t Đại hc Khoa hc T nhiên có th được s dng cho
mc đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n
phc v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác
gi.
đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn - Người đăng: Thu Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn 9 10 205