Ktl-icon-tai-lieu

Động viên và thuyết phục

Được đăng lên bởi Minh Tuyền Đỗ
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1840 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lời mở đầu ..............................................................................................................1
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHỆ THUẬT ĐỘNG VIÊN VÀ THUYẾT PHỤC
1.1 Khái niệm động viên và thuyết phục ................................................................2
1.2 Các thuyết về động viên và thuyết phục ...........................................................2
1.3 Các phương pháp động viên và thuyết phục.....................................................5
1.4 Vai trò của động viên thuyết phục trong công tác lãnh đạo .............................9
CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ NGHỆ THUẬT
ĐỘNG VIÊN VÀ THUYẾT PHỤC CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO
TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG QUÂN NGUYÊN ÔNG LẦN THỨ HAI
2.1 Thực trạng về nghệ thuật động viên và thuyết phục của Trần Hưng Đạo trong
cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai ...............................................10
2.2 Phân tích nghệ thuật động viên và thuyết phục của Trần Hưng Đạo ............22
2.3 Đánh giá nghệ thuật động viên và thuyết phục của Trần Hưng Đạo trong cuộc
chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai ........................................................30
CHƯƠNG 3
BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NGHỆ THUẬT
ĐỘNG VIÊN VÀ THUYẾT PHỤC CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO
3.1 Bài học kinh nghiệm về nghệ thuật động viên và thuyết phục của Trần Hưng
Đạo..........................................................................................................................33
3.2 Áp dụng bài học động viên và thuyết phục của Trần Hưng Đạo cho các doanh
nghiệp ngày nay.....................................................................................................33
3.3 Giải pháp của nghệ thuật động viên và thuyết phục........................................35
Kết luận..................................................................................................................37
Tài liệ tham khảo....................................................................................................38

0

LỜI MỞ ĐẦU
Trên phương diện doanh nghiệp thì hai yếu tố chính làm nên sức mạnh đó là: nhân
lực và vật lực. Ở đây chúng tôi muốn đề cập đến yếu tố nhân lực. Nhân lực bao
gồm: ban lãnh đạo công ty và công nhân viên.
Công nhân viên là những người trực tiếp tham gia lao động tạo nên sản phẩm, còn
ban lãnh đạo là những người định hướng chiến lược phát triển, tạo nên văn hóa, khối
đoàn kết của doanh nghiệp.
Công nhân viên làm việc đạt năng suất cao thì mang lại sự thành công cho doanh
nghiệp, như vậy ban lãnh...
Lời mở đầu ..............................................................................................................1
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHỆ THUẬT ĐỘNG VIÊN VÀ THUYẾT PHỤC
1.1 Khái niệm động viên và thuyết phục ................................................................2
1.2 Các thuyết về động viên và thuyết phục ...........................................................2
1.3 Các phương pháp động viên và thuyết phục.....................................................5
1.4 Vai trò của động viên thuyết phục trong công tác lãnh đạo .............................9
CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ NGHỆ THUẬT
ĐỘNG VIÊN VÀ THUYẾT PHỤC CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO
TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG QUÂN NGUYÊN ÔNG LẦN THỨ HAI
2.1 Thực trạng về nghệ thuật động viên và thuyết phục của Trần Hưng Đạo trong
cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai ...............................................10
2.2 Phân tích nghệ thuật động viên và thuyết phục của Trần Hưng Đạo ............22
2.3 Đánh giá nghệ thuật động viên và thuyết phục của Trần Hưng Đạo trong cuộc
chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai ........................................................30
CHƯƠNG 3
BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NGHỆ THUẬT
ĐỘNG VIÊN VÀ THUYẾT PHỤC CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO
3.1 Bài học kinh nghiệm về nghệ thuật động viên và thuyết phục của Trần Hưng
Đạo..........................................................................................................................33
3.2 Áp dụng bài học động viên và thuyết phục của Trần Hưng Đạo cho các doanh
nghiệp ngày nay.....................................................................................................33
3.3 Giải pháp của nghệ thuật động viên và thuyết phục........................................35
Kết luận..................................................................................................................37
Tài liệ tham khảo....................................................................................................38
0
Động viên và thuyết phục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động viên và thuyết phục - Người đăng: Minh Tuyền Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Động viên và thuyết phục 9 10 964