Ktl-icon-tai-lieu

Dự báo về tác động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam – Những giải pháp đề xuất

Được đăng lên bởi kem1409
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Lêi më ®Çu
Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc kÕ to¸n lµ mét
c«ng viÖc quan träng phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n vµ qu¶n lý kinh tÕ, nã cßn cã
vai trß tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n lý c¸c tµi s¶n vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (TSC§HH) lµ
mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶n t¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh
tÕ quèc d©n, ®ång thêi lµ bé phËn quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. TSC§HH
lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó gi¶m ®îc hao phÝ søc lao ®éng cña con ngêi , n©ng
cao n¨ng suÊt lao ®éng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th× TSC§HH lµ
yÕu tè quan träng ®Ó t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp.
§èi víi ngµnh du lÞch vµ dÞch vô th× kÕ to¸n TSC§HH lµ mét kh©u quan
träng trong bé phËn kÕ to¸n. Bëi v× nã cung cÊp toµn bé c¸c nguån th«ng tin,
sè liÖu vÒ t×nh h×nh TSC§HH cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy, h¹ch to¸n TSC§HH
lu«n lu«n lµ sù quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp còng nh c¸c nhµ qu¶n lý kinh
tÕ cña Nhµ níc. Víi xu thÕ ngµy cµng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cña nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ë níc ta th× c¸c quan niÖm vÒ TSC§HH vµ c¸ch h¹ch to¸n tríc ®©y
kh«ng cßn phï hîp n÷a cÇn ph¶i bæ sung, söa ®æi, c¶i tiÕn kÞp thêi ®Ó phôc vô
yªu cÇu h¹ch to¸n TSC§HH trong doanh nghiÖp hiÖn nay.
Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty du lÞch vµ
dÞch vô Hµ Néi Toserco, em thÊy viÖc h¹ch to¸n TSC§HH cßn cã nh÷ng vÊn
®Ò cha hîp lý cÇn ph¶i hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. Cïng víi sù híng dÉn cña thÇy gi¸o vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n em ®· chän ®Ò
tµi: " H¹ch to¸n TSC§HH t¹i c«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco".
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, kÕt cÊu cña chuyªn ®Ò bao gåm
nh÷ng phÇn sau:
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n TSC§HH trong c¸c
doanh nghiÖp
PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ
Néi Toserco.
PhÇn III: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ
Néi Toserco.

2

Do thêi gian còng nh tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, bµi viÕt cña em kh«ng thÓ
tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c«
nh»m hoµn chØnh bµi vݪt cña m×nh h¬n.

PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n TSC§HH
trong c¸c doanh nghiÖp
I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ TSC§HH

1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña TSC§HH
HiÖn nay cã nhiÒu kh¸i niÖm vÒ TSC§HH nhng theo quan ®iÓm cña
nhiÒu nhµ kinh tÕ häc ®Òu kh¼ng ®Þnh tiªu thøc nhËn biÕt TSC§HH trong mäi
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ viÖc xÕp lo¹i tµi s¶n nµo lµ TSC§HH ...
Lêi më ®Çu
Trong nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc to¸n lµ mét
c«ng viÖc quan träng phôc vô cho viÖc h¹ch tn vµ qu¶n lý kinh tÕ, nã cßn cã
vai trß tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n lý c¸c tµi s¶n vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n ®Þnh h÷u h×nh (TSC§HH)
mét trong nh÷ng bé phËnb¶n t¹o nªnvËt chÊt thuËt cho nÒn kinh
tÕ quèc d©n, ®ång thêi lµ bé phËn quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. TSC§HH
®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó gi¶m ®îc hao phÝ søc lao ®éng cña con ngêi , n©ng
cao n¨ng suÊt lao ®éng. Trong nÒn kinh thÞ trêng hiÖn nay th× TSC§HH
yÕu tè quan träng ®Ó t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp.
§èi víi ngµnh du lÞch vµ dÞch vô th× to¸n TSC§HH lµ mét kh©u quan
träng trong phËn to¸n. Bëi cung cÊp toµnc¸c nguån th«ng tin,
liÖu t×nh h×nh TSC§HH cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy, h¹ch to¸n TSC§HH
lu«n lu«n sù quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp còng nh c¸c nhµ qu¶n lý kinh
cña Nhµ níc. i xu thÕ ngµy cµng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cña nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ë níc ta th× c¸c quan niÖm vÒ TSC§HH c¸ch ch to¸n tríc ®©y
kh«ng cßn phï hîp n÷a cÇn ph¶i bæ sung, söa ®æi, c¶i tiÕn kÞp thêi ®Ó phôc
yªu cÇu h¹ch to¸n TSC§HH trong doanh nghiÖp hiÖn nay.
Qua qu¸ tr×nh c tËp vµ thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty du lÞch
dÞch vô Hµ Néi Toserco, em thÊy viÖc h¹ch to¸n TSC§HH cßn nh÷ng vÊn
®Ò cha hîp lý cÇn ph¶i hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. Cïng víi sù h-
íng dÉn cña thÇy gi¸o c¸c c¸n nh©n viªn png to¸n em ®· chän ®Ò
tµi: " H¹ch to¸n TSC§HH t¹i c«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco".
Ngoµi phÇn ®Çu phÇn kÕt luËn, kÕt cÊu cña chuyªn ®Ò bao gåm
nh÷ng phÇn sau:
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò luËn b¶n h¹ch to¸n TSC§HH trong c¸c
doanh nghiÖp
PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch Hµ
Néi Toserco.
PhÇn III: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ
Néi Toserco.
1
Dự báo về tác động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam – Những giải pháp đề xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự báo về tác động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam – Những giải pháp đề xuất - Người đăng: kem1409
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Dự báo về tác động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam – Những giải pháp đề xuất 9 10 172