Ktl-icon-tai-lieu

đường lối cách mạng

Được đăng lên bởi Chốp Ba Goóc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Đà Nẵng, Ngày 04 tháng 03 năm 2013
Danh sách nhóm của chúng tôi gồm:
1. Trần Như Sang (Nhóm trưởng)
2. Nguyễn Hữu Nhân
3. Trần Trọng Biên
4. Lê Văn Tuấn Việt
5. Nguyễn Trọng Thọ

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

1

Lê Văn Tuấn Việt

2

Trần Trọng Biên

3

Trần Như Sang (NT)

4

Nguyễn Hữu Nhân

5

Nguyễn Trọng Thọ

MSSV

NHIỆM VỤ
Làm phần I. Mở
đầu

172338248

NHÓM ĐÁNH
GIÁ NHIỆM VỤ
A-

Làm phần II.1

A-

Làm phần II.2

A

Làm phần II.3

A

làm phần III. Kết
luận

A-

1

Mục Lục

2

I. MỞ ĐẦU
Việt Nam chúng ta vốn dĩ là một đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên , lại nằm
trong ngã ba Đông Dương nên được xem như là một miếng mồi ngon và béo bở của
nhiều nước trên thế giới lúc bấy giờ. Do đó trong quá trình đi xâm lấn, mở rộng thuộc
địa, tư bản phương Tây đã để ý tới nước ta. Năm 1858, đế quốc Pháp nổ súng xâm
lược nước ta, Triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước Pa-Tơ -Nốt, hoàn toàn dâng nước ta
cho đế quốc Pháp.Từ đó chúng ta là thuộc địa của chúng, cũng kể từ đó nhân dân ta
chịu đựng bao đau khổ, lầm than dưới sự bóc lột tận cùng của thực dân Pháp đã làm
hằn sâu trong tiềm thức mỗi người Việt Nam ý chí kiên cường.
Bằng sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930, đánh dấu một bước
ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và việc chớp đúng
thời cơ đã đem lại thắng lợi có ý nghĩa hết sức to lớn, nó đã phá tan hai tầng xiềng xích
nô lệ của thực dân Pháp kéo dài hơn 80 năm và của phát xít Nhật đồng thời nó còn lật
đổ chế độ Phong kiến tồn tại ngót ngàn năm trên đất nước ta, lập ra nhà nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa mở ra một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Tám được xem là một sự kiện lịch sử vĩ đại
của dân tộc Việt Nam, cũng như để lại nhiều bài học quý giá cho sự phát triển về kinh
tế, văn hóa, chính trị,…của đất nước ta sau này, để tìm hiểu kỹ hơn về việc chớp đúng
thời cơ trong cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ảnh hưởng của thời cơ đến nước ta
hiện nay, nhóm chúng em đã nghiên cứu đề tài: “ Vấn đề thời cơ trong cách mạng
tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam”.

3

II. NỘI DUNG
1.

Lý luận chung về thời cơ
1.1.

Khái niệm về thời cơ

Thời cơ là một hoàn cảnh thuận lợi đến trong một thời gian ngắn, là tình thế xuất
hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất có lợi nhất cho việc phát huy mọi sức mạnh,
đảm bảo một việc nào đó có thể tiến hành để giành thắng lợi. Thời cơ, đó là một thành
tố khách quan, hoàn toàn không phụ thuộc v...
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Đà Nẵng, Ngày 04 tháng 03 năm 2013
Danh sách nhóm của chúng tôi gồm:
1. Trần Như Sang (Nhóm trưởng)
2. Nguyễn Hữu Nhân
3. Trần Trọng Biên
4. Lê Văn Tuấn Việt
5. Nguyễn Trọng Thọ
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM V
STT HỌ VÀ TÊN MSSV NHIỆM VỤ
NHÓM ĐÁNH
GIÁ NHIỆM VỤ
1 Lê Văn Tuấn Việt
Làm phần I. Mở
đầu
A-
2 Trần Trọng Biên Làm phần II.1 A-
3 Trần Như Sang (NT) 172338248 Làm phần II.2 A
4 Nguyễn Hữu Nhân Làm phần II.3 A
5 Nguyễn Trọng Thọ
làm phần III. Kết
luận
A-
1
đường lối cách mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đường lối cách mạng - Người đăng: Chốp Ba Goóc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
đường lối cách mạng 9 10 134