Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Nghi Đong
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 742 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG



BÀI GIẢNG MÔN HỌC

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Dùng cho hệ Liên thông Cao đẳng
(Lưu hành nội bộ)

Người biên soạn:

Lại Thị Thúy Nga

Uông Bí, năm 2010

Lêi nãi ®Çu
Thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, nhÊt lµ NghÞ quyÕt
Trung ­¬ng 5 kho¸ X vÒ c«ng t¸c t­ t­ëng, lý luËn, b¸o chÝ tr­íc yªu cÇu míi,
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 52/2008/Q§-BGD§T ngµy 189-2008 vÒ viÖc ban hµnh Ch­¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh m«n häc §­êng lèi c¸ch
m¹ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam dµnh cho sinh viªn ®¹i häc, cao ®¼ng khèi
kh«ng chuyªn ngµnh M¸c – Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh.
§Æc biÖt ®Ó cã bµi gi¶ng cho sinh viªn hÖ liªn th«ng tõ: trung cÊp chuyªn
nghiÖp lªn cao ®¼ng chuyªn nghiÖp cña tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp vµ X©y dùng,
t¸c gi¶ ®· viÕt bµi gi¶ng: §­êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (dµnh
cho sinh viªn hÖ liªn th«ng tõ: trung cÊp chuyªn nghiÖp lªn cao ®¼ng chuyªn
nghiÖp).
Trong qu¸ tr×nh viÕt bµi gi¶ng t¸c gi¶ ®· kÕ thõa chñ yÕu nh÷ng néi dung
cña Gi¸o tr×nh: LÞch sö §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam cña Héi ®ång Trung ­¬ng chØ
®¹o biªn so¹n gi¸o tr×nh quèc gia c¸c bé m«n khoa häc M¸c - Lªnin, t­ t­ëng
Hå ChÝ Minh, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2008; §­êng lèi c¸ch m¹ng cña
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c – Lªnin,
T­ t­ëng Hå ChÝ Minh (dµnh cho sinh viªn ®¹i häc, cao ®¼ng khèi kh«ng chuyªn
ngµnh M¸c – Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh), Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi,
2009.
Tuy nhiªn do nh÷ng h¹n chÕ kh¸ch quan vµ chñ quan nªn vÉn cßn nh÷ng
néi dung cÇn tiÕp tôc ®­îc bæ sung vµ söa ®æi, t¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®­îc nhiÒu
gãp ý ®Ó lÇn t¸i b¶n sau bµi gi¶ng ®­îc hoµn chØnh h¬n.

1

Ch­¬ng më ®Çu
§èi t­îng, nhiÖm vô vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n
®­êng lèi c¸ch m¹ng cña ®¶ng céng s¶n viÖt nam
I. §èi t­îng vµ nhiÖm vô nghiªn cøu
1. §èi t­îng nghiªn cøu
a. Kh¸i niÖm ®­êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp ngµy 3-2-1930. §¶ng lµ ®éi tiªn
phong cña giai cÊp c«ng nh©n, ®ång thêi lµ ®éi tiªn phong cña nh© d©n lao ®éng
vµ cña c¶ d©n téc ViÖt Nam; ®¹i biÓu trung thµnh lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n,
nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÊy chñ nghÜa M¸c
– Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t­ t­ëng, kim chØ nam cho hµnh
®éng; lÊy tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n.
Ngay tõ khi ra ®êi, thÊm nhuÇn chñ nghÜa M¸c – Lªnin, §¶ng ®· ®Ò ra ®­êng lèi
c¸ch m¹ng ®óng ®¾n vµ trùc ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Dùng cho hệ Liên thông Cao đẳng
(Lưu hành nội bộ)
Người biên soạn: Lại Thị Thúy Nga
Uông Bí, năm 2010
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Người đăng: Nghi Đong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 9 10 348