Ktl-icon-tai-lieu

đường lối cách mạng của ĐCSVN

Được đăng lên bởi Linh Unruly
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2598 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề cương đường lối cách mạng của ĐCSVN

Sinh viên: Đỗ Thùy Linh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Đề cương

Đường lối cách mạng của
Đảng cộng sản Việt Nam
Sinh viên: Đỗ Thùy Linh
                       Mã sinh viên: 1254030388
Sinh viên lớp: K57b_qldd

1

Đề cương đường lối cách mạng của ĐCSVN

Sinh viên: Đỗ Thùy Linh

Câu 1. Anh (chị) hãy phân tích sự chuyển biến của xã hội Việt Nam dưới chính
sách cai trị của thực dân Pháp?
-

Chính sách cai trị của thực dân Pháp

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược Việt Nam. Sau khi tạm thời dập
tắt được các phong trào đấu tranh của nhân dân ta, thực dân Pháp từng bước thiết lập
bộ máy thống trị ở Việt Nam.
Về chính trị, thực dân Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực đối nội
và đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam ra thành ba xứ:
Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng. Đồng thời với
chính sách nham hiểm này, thực dân Pháp câu kết với giai cấp địa chủ trong việc bóc lột
kinh tế và áp bức chính trị đối với nhân dân Việt Nam.
Về kinh tế, thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột về kinh tế: tiến hành cướp đoạt
ruộng đất để lập đồn điền; đầu tư khai thác tài nguyên; xây dựng một số cơ sở công
nghiệp; xây dựng hệ thống đường giao thông, bến cảng phục vụ cho chính sách khai
thác thuộc địa của thực dân Pháp. Dẫn đến hậu quả là nền kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc
vào tư bản Pháp, bị kìm hãm trong vòng lạc hậu.
Về văn hóa, thực dân Pháp thực hiện chính sách văn hóa, giáo dục thực dân; dung
túng, duy trì các hủ tục lạc hậu.
-

Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam.

Dưới tác động của chính sách cai trị và chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục thực dân,
xã hội Việt Nam diễn ra quá trình phân hóa sâu sắc.
Giai cấp địa chủ: Giai cấp địa chủ câu kết với thực dân Pháp tăng cường bóc lột, áp bức
nông dân. Tuy nhiên, trong nội bộ địa chủ Việt Nam lúc này có sự phân hóa, một bộ
phận địa chủ có lòng yêu nước, căm ghét chế độ thực dân đã tham gia đấu tranh chống
Pháp dưới các hình thức và mức độ khác nhau.
Giai cấp nông dân: giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam,
bị thực dân và phong kiến áp bức bóc lột nặng nề. Tình cảnh khốn khổ, bần cùng của
giai cấp nông dân Việt Nam đã làm tăng thêm lòng căm thù đế quốc và phong kiến tay
sai, làm tăng thêm ý chí cách mạng của họ trong cuộc đấu tranh giành lại ruộng đất và
quyền sống tự do.
Giai cấp công nhân Việt Nam: Ra đời từ cuộc ...
Đ c ng đ ng l i cách m ng c a ĐCSVN ươ ườ Sinh viên: Đ Thùy Linh
TR NG Đ I H C LÂM NGHI P VI T NAMƯỜ
KHOA LÝ LU N CHÍNH TR
Đề cương
Đường lối cách mạng của
Đảng cộng sản Việt Nam
Sinh viên: Đỗ Thùy Linh
Mã sinh viên: 1254030388
Sinh viên lớp: K57b_qldd
1
đường lối cách mạng của ĐCSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đường lối cách mạng của ĐCSVN - Người đăng: Linh Unruly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
đường lối cách mạng của ĐCSVN 9 10 463