Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối đảng cộng sản việt nam

Được đăng lên bởi Cổ Tay Trắng Nhỏ
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
Đề cương ....................................................................................................2
A. Lời nói đầu.............................................................................................3
B. Nội dung.................................................................................................4
I. Đôi nét về tiểu sử Nguyễn Ái Quốc....................................................4
II. Hoàn cảnh thành lập Đảng Cộng sản.................................................4
1. Bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.............................4
2. Bối cảnh trong nước.......................................................................5
II. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Đảng Cộng Sản
Việt Nam (3/2/1930)...........................................................................................5
1. Là người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.............................5
2. Tích cực chuẩn bị tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức cách
mạng cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.................................6
3.Phê phán những hành động thiếu thống nhất của các tổ chức cộng
sản trong nước trong việc tranh giành quyền lãnh đạo, tranh giành quần
chúng...............................................................................................................7
4. Trực tiếp tổ chức và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam tại Hương Cảng - Trung Quốc vào ngày 3/2/1930.........................7
5. Viết và thông qua “Chính cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt”,
“Điều lệ vắn tắt” vạch ra những nét cơ bản về đường lối chiến lược và sách
lược cho cách mạng Việt Nam........................................................................8
C. Kết luận................................................................................................10
Danh mục tài liệu tham khảo…………………………………………….11

1

Đề cương
* Lời nói đầu: Đặt vấn đề, gợi mở, dẫn dắt vào đề tài
* Nội dung:
1. Trình bày đôi nét về tiểu sử của Nguyễn Ái Quốc:
 Thân sinh, truyền thống gia đình.
 Quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước khi chứng kiến nỗi khổ cực mất
nước của nhân dân.
2. Đôi nét về hoàn cảnh thành lập Đảng Cộng sản:
 Bối cảnh trong nước
 Bối cảnh Quốc tế
3. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam
Trình bày vai trò của Người trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam bên cạnh các sự kiện, dấu mốc quan trọng trong quá trinh gây dựng và
hình thành Đảng ta từ những năm đầu hoạt độ...
MỤC LỤC
Đề cương ....................................................................................................2
A. Lời nói đầu.............................................................................................3
B. Nội dung.................................................................................................4
I. Đôi nét về tiểu sử Nguyễn Ái Quốc....................................................4
II. Hoàn cảnh thành lập Đảng Cộng sản.................................................4
1. Bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.............................4
2. Bối cảnh trong nước.......................................................................5
II. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Đảng Cộng Sản
Việt Nam (3/2/1930)...........................................................................................5
1. Là người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.............................5
2. Tích cực chuẩn bị tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức cách
mạng cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.................................6
3.Phê phán những hành động thiếu thống nhất của các tổ chức cộng
sản trong nước trong việc tranh giành quyền lãnh đạo, tranh giành quần
chúng...............................................................................................................7
4. Trực tiếp tổ chức và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam tại Hương Cảng - Trung Quốc vào ngày 3/2/1930.........................7
5. Viết và thông qua “Chính cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt”,
“Điều lệ vắn tắt” vạch ra những nét cơ bản về đường lối chiến lược và sách
lược cho cách mạng Việt Nam........................................................................8
C. Kết luận................................................................................................10
Danh mục tài liệu tham khảo…………………………………………….11
1
Đường lối đảng cộng sản việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối đảng cộng sản việt nam - Người đăng: Cổ Tay Trắng Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đường lối đảng cộng sản việt nam 9 10 588