Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối quân sự Việt Nam

Được đăng lên bởi linhnessie
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1033 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Bộ môn: Đường lối quân sự của Đảng cộng sản Việt Nam
Giáo viên phụ trách: thầy Nhữ Đình Lộc
Sinh viên thực hiện: Hồ Ngọc Linh
Mã SV: 11142388
Lớp Luật KDQT k56_khoa Luật

Nội dung tìm hiểu: Qua học tập, nghiên cứu các vấn đề Chiến tranh, quân
đội và bảo vệ tổ quốc, anh/chị rút ra vấn đề gì trong sự nghiệp bảo vệ tổ
quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

A. Nội dung rút ra từ bài học:
Thông qua bộ môn Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, em đã
được học tập, nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc. Từ nội dung các
bài học, em rút ra được những vấn đề sau đây:

I. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về chiến tranh

2

1.1 Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chiến tranh
- Khái niệm về chiến tranh:
Trên thế giới từ trước đến nay có rất nhiều quan điểm và học thuyết về chiến
tranh, về khái nhiệm, nguồn gốc, đặc trưng và nguyên nhân của nó. Sau một
quá trình đấu tranh chống lại các quan điểm duy tâm, tôn giáo, siêu hình,
những quan điểm phản khoa học, kế thừa và phát huy tư tưởng của
C.Ph.Claudơvít, cuối cùng các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin đã cho
ra đời quan điểm của họ về chiến tranh: Chiến tranh là hiện tượng chính trị
xã hội có tính lịch sử, đó là cuộc đấu tranh vũ trang có tổ chức giữa các
giai cấp, nhà nước (hoặc liên minh giữa các nước) nhằm đạt mục đích chính
trị nhất định.
- Nguồn gốc nảy sinh chiến tranh:
Chiến tranh có nguồn gốc từ chế độ chiếm
hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và đối kháng
giai cấp không thể điều hòa. Trong đó, chế
độ chiếm hữu tư nhân là nguồn gốc kinh tế,
hay nguồn gốc sâu xa; đối kháng giai cấp là
nguồn gốc xã hội, hay nguồn gốc trực tiếp
của chiến tranh.

Tranh chấp về dầu khí luôn là một nguyên
nhân nóng bỏng gây nảy sinh chiến tranh

Đối kháng giữa giai cấp công nhân và tư sản

3

- Bản chất của chiến tranh:
 Bản chất của chiến tranh thể hiện trên hai mặt cơ bản luôn có sự thống
nhất với nhau: mặt chính trị và mặt bạo lực vũ trang. Chính trị là mục
đích, bạo lực vũ trang là phương thức, biện pháp để thực hiện mục
đích chính trị. Mặt chính trị và mặt phương thức bạo lực vũ trang
không tách rời nhau.
 Giữa chiến tranh và chính trị có mối quan hệ khăng khít, biện chứng
với nhau. Trong đó chính trị quyết định chiến trang và chiến tranh tác
động to lớn trở lại đối với chính trị. Thực chất, đây là mối quan hệ
giữa hai hiện tượng xã hội, mỗi hiện tượng bao gồm lực lượng vậ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Bộ môn: Đường lối quân sự của Đảng cộng sản Việt Nam
Giáo viên phụ trách: thầy Nhữ Đình Lộc
Sinh viên thực hiện: Hồ Ngọc Linh
Mã SV: 11142388
Lớp Luật KDQT k56_khoa Luật
Đường lối quân sự Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối quân sự Việt Nam - Người đăng: linhnessie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đường lối quân sự Việt Nam 9 10 126