Ktl-icon-tai-lieu

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (19451954)

Được đăng lên bởi Ẩn Ẩn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
 

Đường Lối Kháng Chiến Chống Pháp Của Đảng
Giai Đoạn 1945-1954

Nhóm 9
Nguyễn Đoan Hạnh

Mục Lục

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHI ẾN CHỐNG TH ỰC
DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)
1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)
2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ

dân chủ nhân dân (1946-1954)
3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm

Lớp ĐL chiều thứ
3, nhóm 9

Nguyễn Đoan Hạnh

29/12/1993

11040253

QH2011F1E7

Câu 2: Phân tích đường lối kháng chiến chống pháp của đảng giai đo ạn 1945-1954
và chứng minh rằng đó là nhân tố quyết định đến thắng lợi.
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHI ẾN CHỐNG TH ỰC
DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)
1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)
a) Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám
Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Vi ệt Nam Dân ch ủ C ộng hòa ra
đời, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân ta vừa có nh ững thu ận l ợi c ơ
bản, vừa gặp phải nhiều khó khăn to lớn, hiểm nghèo.
Thuận lợi cơ bản là trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đ ứng đ ầu
được hình thành. Phong trào cách mạng giải phóng dân t ộc có đi ều ki ện phát tri ển, tr ở
thành một dòng thác cách mạng. Phong trào dân chủ và hoà bình cũng đang phát tri ển
mạnh mẽ. Ở trong nước, chính quyền dân chủ nhân dân đ ược thành l ập, có h ệ th ống t ừ
Trung ương đến cơ sở. Nhân dân lao động đã làm chủ vận m ệnh c ủa đ ất n ước. L ực l ượng
vũ trang nhân dân được tăng cường. Toàn dân tin tưởng và ủng h ộ Vi ệt Minh, ủng h ộ
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
Khó khăn lớn nhất là hậu quả do chế độ cũ để lại. Nạn đói, nạn dốt rất nặng n ề,
ngân quỹ quốc gia trống rỗng. Kinh nghiệm quản lý đất nước của cán bộ các cấp còn non
yếu. Nền độc lập của nước ta chưa được quốc gia nào trên thế gi ới công nhận và đ ặt quan
hệ ngoại giao. Với danh nghĩa Đồng Minh đến tước khí gi ới của phát xít Nhật, quân đ ội các
nước đế quốc ồ ạt kéo vào Việt Nam, khuyến khích bọn việt gian chống phá chính quy ền
cách mạng nhằm xóa bỏ nền độc lập và chia cắt đất nước. Nghiêm trọng nh ất là núp d ưới
quân Anh, Ấn, quân đội Pháp đã nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, hòng tách Nam B ộ ra kh ỏi
Việt Nam. "Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm" là những hi ểm h ọa đ ối v ới ch ế đ ộ m ới.
V...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Đường Lối Kháng Chiến Chng Pp Của Đảng
Giai Đoạn 1945-1954
Nhóm 9
Nguy n oan H nh Đ
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (19451954) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (19451954) - Người đăng: Ẩn Ẩn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (19451954) 9 10 106