Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Được đăng lên bởi quang0695
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………
PHẦN NỘI DUNG……………………………………………………………………………
1. MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ LÀ ĐÒI HỎI
KHÁCH QUAN CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ XU THẾ CHUNG CỦA THẾ GIỚI
1.1 Nền tảng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế
1.1.1 Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của chính sách đối ngoại
1.1.2. Truyền thống ngoại giao của dân tộc…………………………………………..
1.2.. Đòi hỏi bức thiết của tình hình trong nước và xu thế của thế giới………
1.2.1. Đòi hỏi bức thiết của tình hình trong nước……………………………………
1.2.2 .Đòi hỏi bức thiết của tình hình thế giới………………………………………..
2: QUÁ TRÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO MỞ RỘNG CÁC QUAN HỆ
ĐỐI NGOẠI………………………………………………………………………………
2.1. Thực trạng đối ngoại của Đảng, Nhà nước trước đổi mới…………………..
2.2. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước từ (1986-1995)…………….
2.3. Chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước từ (1996– đến nay)…………..
3: MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
TRONG THỜI GIAN TỚI………………………………………………………………..
3.1 Chủ trương, nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong thời gian tới…………
3.2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực………………………………..
3.3. Một số bài học bước đầu về chính sách đối ngoại…………………………….
PHẦN KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN MỞ ĐẦU
1.
Lý do chọn đề tài:
Tình hình thế giới tiếp tục chứng kiến nhiều biến đổi phức tạp và khó lường về ngoại giao giữa các
nước trong khu vực và trên thế giới. Toàn cầu hoá tiếp tục phát triển sâu rộng và tác động tới tất cả
các nước. Các quốc gia lớn nhỏ đang tham gia ngày càng tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế.
Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế hàng đầu của mỗi quốc gia, phản ánh đòi hỏi bức xúc
của các quốc gia, dân tộc trong quá trình phát triển.
Sau khi tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, thế và lực của nước ta đã lớn mạnh, có lợi thế rất lớn
là tình hình chính trị – xã hội cơ bản ổn định, môi trường hoà bình. Nhằm phát huy những thành tựu
to lớn đã đạt được trong tiến hành công cuộc Đổi mới với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực
hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, chủ
động hội nhập quốc tế với phương châm: “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả
các nước trong cộng đồng thế gi...
Đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………
PHẦN NỘI DUNG……………………………………………………………………………
1. MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ LÀ ĐÒI HỎI
KHÁCH QUAN CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ XU THẾ CHUNG CỦA THẾ GIỚI
1.1 Nền tảng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế
1.1.1 Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của chính sách đối ngoại
1.1.2. Truyền thống ngoại giao của dân tộc…………………………………………..
1.2.. Đòi hỏi bức thiết của tình hình trong nước và xu thế của thế giới………
1.2.1. Đòi hỏi bức thiết của tình hình trong nước……………………………………
1.2.2 .Đòi hỏi bức thiết của tình hình thế giới………………………………………..
2: QUÁ TRÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO MỞ RỘNG CÁC QUAN HỆ
ĐỐI NGOẠI………………………………………………………………………………
2.1. Thực trạng đối ngoại của Đảng, Nhà nước trước đổi mới…………………..
2.2. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước từ (1986-1995)…………….
2.3. Chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước từ (1996– đến nay)…………..
3: MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
TRONG THỜI GIAN TỚI………………………………………………………………..
3.1 Chủ trương, nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong thời gian tới…………
3.2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực………………………………..
3.3. Một số bài học bước đầu về chính sách đối ngoại…………………………….
PHẦN KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Tình hình thế giới tiếp tục chứng kiến nhiều biến đổi phức tạp và khó lường về ngoại giao giữa các
nước trong khu vực và trên thế giới. Toàn cầu hoá tiếp tục phát triển sâu rộng và tác động tới tất cả
các nước. Các quốc gia lớn nhỏ đang tham gia ngày càng tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế.
Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế hàng đầu của mỗi quốc gia, phản ánh đòi hỏi bức xúc
của các quốc gia, dân tộc trong quá trình phát triển.
Sau khi tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, thế và lực của nước ta đã lớn mạnh, có lợi thế rất lớn
là tình hình chính trị – xã hội cơ bản ổn định, môi trường hoà bình. Nhằm phát huy những thành tựu
to lớn đã đạt được trong tiến hành công cuộc Đổi mới với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực
hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, chủ
động hội nhập quốc tế với phương châm: “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả
các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”. Việt Nam đã và đang
Đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới - Người đăng: quang0695
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 9 10 7