Ktl-icon-tai-lieu

EWSD

Được đăng lên bởi blackdream
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 5087 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Trang
Phần A Giới thiệu .....................................................................................................i
Trang bìa ........................................................................................................... ii
Lời cảm ơn....................................................................................................... iii
Quyết định giao đề tài ......................................................................................iv
Nhận xét giáo viên hướng dẫn ......................................................................... v
Nhận xét giáo viên phản biện ..........................................................................vi
Lời nói đầu ...................................................................................................... vii
Mục lục ....................................................................................................... viii-ix
Danh mục hình.................................................................................................. x
Danh mục bảng .................................................................................................xi
Phần B Nội dung................................................................................................... 1
Chương 1: TỔNG QUAN TỔNG ĐÀI EWSD ....................................................... 2
1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT .............................................................................. 2
1.1.1 Các Thành Phần Của Đài EWSD .......................................................... 4
1.1.1.1 Đơn vị đường dây số DLU ( Digital Line Unit ) ............................. 4
1.1.1.2 Nhóm đường dây trung kế LTG ( Line Trunk Group ).................. 4
1.1.1.3 Mạng chuyển mạch SN ( Switch Network)..................................... 5
1.1.1.4 Đơn vị điểu khiển mạng báo hiệu kênh chung CCNC (Common
Chanel Signaling Network Control )............................................................. 6
1.1.1.5 Bộ đệm bản tin MB ( Message Buffer) ............................................ 6
1.1.1.6 Bộ phát xung đồng bộ trung tâm CCG ( Central Clock
Generator ) ..................................................................................................... 6
1.1.1.7 Bảng cảnh báo SYP ( System Panel ) .............................................. 6
1.1.1.8 Bộ xử lý điều phối CP ( Coordination Processor ) .......................... 6
1.1.2 Những Giao Tiếp......................................................
MỤC LỤC
Trang
Phần A Giới thiệu .....................................................................................................i
Trang bìa ........................................................................................................... ii
Lời cảm ơn....................................................................................................... iii
Quyết định giao đề tài ......................................................................................iv
Nhận xét giáo viên hướng dẫn ......................................................................... v
Nhận xét giáo viên phản biện ..........................................................................vi
Lời nói đầu ...................................................................................................... vii
Mục lục ....................................................................................................... viii-ix
Danh mục hình.................................................................................................. x
Danh mục bảng .................................................................................................xi
Phần B Nội dung................................................................................................... 1
Chương 1: TỔNG QUAN TỔNG ĐÀI EWSD ....................................................... 2
1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT .............................................................................. 2
1.1.1 Các Thành Phần Của Đài EWSD .......................................................... 4
1.1.1.1 Đơn vị đường dây số DLU ( Digital Line Unit ) ............................. 4
1.1.1.2 Nhóm đường dây trung kế LTG ( Line Trunk Group ).................. 4
1.1.1.3 Mạng chuyển mạch SN ( Switch Network)..................................... 5
1.1.1.4 Đơn vị điểu khiển mạng báo hiệu kênh chung CCNC (Common
Chanel Signaling Network Control )............................................................. 6
1.1.1.5 Bộ đệm bản tin MB ( Message Buffer) ............................................ 6
1.1.1.6 Bộ phát xung đồng bộ trung tâm CCG ( Central Clock
Generator ) ..................................................................................................... 6
1.1.1.7 Bảng cảnh báo SYP ( System Panel ) .............................................. 6
1.1.1.8 Bộ xử lý điều phối CP ( Coordination Processor ) .......................... 6
1.1.2 Những Giao Tiếp..................................................................................... 7
1.1.2.1 Những giao tiếp bên ngoài ............................................................... 7
1.1.2.2 Giao tiếp bên trong........................................................................... 7
1.2 ỨNG DỤNG TỔNG ĐÀI EWSD..................................................................... 8
1.2.1 EWSD Dùng Làm Tổng Đài Nội Hạt ..................................................... 8
1.2.2 EWSD Dùng Làm Tổng Đài Quá Giang ............................................... 8
1.2.3 EWSD Dùng Làm Tổng Đài Hỗn Hợp .................................................. 8
Chương 2 : CÁC KHỐI CHỨC NĂNG TRONG TỔNG ĐÀI EWSD
VERSION.10........................................................................................................... 10
2.1 ĐƠN VỊ GIAO TIẾP ĐƯỜNG DÂY SỐ DLU (DIGITAL LINE UNIT) .. 10
2.1.2 Sơ đồ khối DLU ............................................................................................. 12
2.1.3 Chức Năng Của Từng Bộ Phận ............................................................ 13
2.1.3.1 Module đường dây thuê bao .......................................................... 13
2.1.3.2 Đơn vị giao tiếp đường dây số CardDIUD (Digital Interface
Unitfor DLU) ................................................................................................. 17
2.1.3.3 DLUC-DLU Control: Bộ điều khiển DLU ( central Unit ) .......... 18
2.1.3.4 BD-Bus Distributions..................................................................... 20
2.1.4 Chức năng của DLU .............................................................................. 22
2.1.4.1 Tập trung lưu thoại của đường dây thuê bao ................................ 22
2.1.4.2 Biến đổi tín hiệu trên đường dây thuê bao .................................... 22
EWSD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
EWSD - Người đăng: blackdream
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
EWSD 9 10 52