Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của lao động nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1449 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
---------------------------------------------------

LƯƠN G MẠN H ĐÔ NG

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU
VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆ N
PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN
CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
MÃ SỐ: 60.31.10

LUẬN VĂN THẠC S Ĩ K INH TẾ

Thái Nguyên, 2008

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
---------------------------------------------------

LƯƠN G MẠN H ĐÔ NG

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU
VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆ N
PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN
CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
MÃ SỐ: 60.31.10

LUẬN VĂN THẠC S Ĩ K INH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SĨ NGÔ XUÂN HOÀNG

Thái Nguyên, 2008

1

MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Dân số nƣớc ta có khoảng 80 triệu ngƣời, trong đó có đến 76% sống ở
khu vực nông thôn. Từ thực trạng trên, vấn đề việc làm trong lao động nông
thôn có tính chất rất quan trọng và quyết định chiến lƣợc phát triển kinh tế xã
hội của nƣớc ta.
Để phát triển một nền nông nghiệp bền vững cần phải chú trọng đến
việc giải quyết việc và nâng cao chất lƣợng lao động cho lao động nông thôn
nhƣ các chƣơng trình; xóa đói giảm nghèo 134, 135, các chƣơng trình vay
vốn, chƣơng trình định canh định cƣ, chƣơng trình 120, chƣơng trình hỗ trợ
và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ...
Với đặc điểm dân số đông và trẻ nên có nguồn lao động phong phú,
rồi rào, đặc điểm đó là thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của chúng ta,
song đồng thời nó cũng luôn tạo ra sức ép về việc làm cho toàn xã hội. Vì
vậy, sự quan tâm giải quyết việc làm, ổn định việc làm cho ngƣời lao động
luôn là một trong những giải pháp về phát triển xã hội và là chỉ tiêu định
hƣớng phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng ta đã đề ra.
Đặc biệt, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xu
thế chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, lao động Việt Nam có
nhiều cơ hội để tìm kiếm việc làm. Ngƣời lao động có thể vƣơn lên nắm bắt
tri thức và tự do làm giàu bằng tri thức của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó
cũng có những thách thức đặt ra cho ngƣời lao động Việt Nam: đó là yêu cầu
về chất lƣợng nguồn lao động, ngƣời lao động không biết nghề, hoặc biết
không đến nơi đến chốn thì rất khó tìm đƣợc việc làm. Mặt khác, kinh nghiệm
các nƣớc cho thấy, khi hội nhập WTO, ngành dễ bị tổn thƣơng nhất là nông
nghiệp, nhóm dân cƣ dễ bị tổn thƣơng nhất là nông dân. Chính vì vậy, quan
tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho ngƣời lao động ở nông thô...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯNG ĐẠI HC KINH TVÀ QUN TRỊ KINH DOANH
---------------------------------------------------
L
L
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
M
M
N
N
H
H
Đ
Đ
Ô
Ô
N
N
G
G
G
G
I
I
I
I
P
P
H
H
Á
Á
P
P
C
C
H
H
Y
Y
U
U
N
N
H
H
M
M
Đ
Đ
Á
Á
P
P
N
N
G
G
N
N
H
H
U
U
C
C
U
U
V
V
I
I
C
C
L
L
À
À
M
M
C
C
A
A
L
L
A
A
O
O
Đ
Đ
N
N
G
G
N
N
Ô
Ô
N
N
G
G
T
T
H
H
Ô
Ô
N
N
H
H
U
U
Y
Y
N
N
P
P
H
H
Ú
Ú
L
L
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
T
T
N
N
H
H
T
T
H
H
Á
Á
I
I
N
N
G
G
U
U
Y
Y
Ê
Ê
N
N
CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIP
SỐ: 60.31.10
L
L
U
U
N
N
V
V
Ă
Ă
N
N
T
T
H
H
C
C
S
S
Ĩ
Ĩ
K
K
I
I
N
N
H
H
T
T
Thái Nguyên, 2008
Giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của lao động nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của lao động nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của lao động nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 9 10 573