Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tại Ngân hàng Agribank

Được đăng lên bởi thanhvt-vcci
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 1477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
tµi chÝnh

khoa ng©n hµng -

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu .................................................................................................................. 3
Ch¬ng 1: Tæng quan chung vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña
NHTM ........................................................................................................................... 5

1.1 NHTM - Tæng quan...................................................................................5
1.1.1 C¸c quan niÖm vÒ NHTM..........................................................................5
1.1.2 C¸c chøc n¨ng cña NHTM.........................................................................6
1.2 Dù ¸n ®Çu t...............................................................................................10
1.2.1 §Þnh nghÜa ............................................................................................. 10
1.2.2 Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t............................................................................... 10
1.2.3 Chu tr×nh dù ¸n ®Çu t............................................................................... 14
1.2.4 Vai trß cña dù ¸n ®Çu t.............................................................................15
1.3 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ............................................................................16
1.3.1 §Þnh nghÜa ............................................................................................ 16
1.3.2 Môc tiªu thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t............................................................... 16
1.3.3 Quan ®iÓm thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ...........................................................17
1.3.4 Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ..............................................................17
1.4 ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ............................................................20
1.4.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t .................................... 20
1.4.2 Néi dung thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ............................................... 21
1.5 ChÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña NHTM.........................40
1.5.1 Kh¸i niÖm chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ............................. 40
1.5.2 C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t. ......... 40
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi
nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi .................................................................................
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp khoa ng©n hµng -
tµi chÝnh
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu .................................................................................................................. 3
Cng 1: Tæng quan chung vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña
NHTM ........................................................................................................................... 5
1.1 NHTM - Tæng quan...................................................................................5
1.1.1 C¸c quan niÖm vÒ NHTM..........................................................................5
1.1.2 C¸c cc n¨ng cña NHTM.........................................................................6
1.2 Dù ¸n ®Çu t...............................................................................................10
1.2.1 §Þnh nghÜa ............................................................................................. 10
1.2.2 Ph©n lo¹i ¸n ®Çu t............................................................................... 10
1.2.3 Chu tr×nh dù ¸n ®Çu t............................................................................... 14
1.2.4 Vai t cña dù ¸n ®Çu t.............................................................................15
1.3 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ............................................................................16
1.3.1 §Þnh nghÜa ............................................................................................ 16
1.3.2 Môc tiªu thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t............................................................... 16
1.3.3 Quan ®iÓm thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ...........................................................17
1.3.4 Néi dung tm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ..............................................................17
1.4 ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ............................................................20
1.4.1 Sù cÇn tht phi thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t .................................... 20
1.4.2 Néi dung tm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ............................................... 21
1.5 ChÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña NHTM.........................40
1.5.1 Kh¸i niÖm chÊt lîng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ............................. 40
1.5.2 C¸c nh©n tè nh hëng ®Õn chÊt ng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t. ......... 40
Cng 2: Thùc tr¹ng thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi
nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi .................................................................................. 47
2.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ Chi nnh NHNo Nam Hµ Néi ............................. 47
2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi ........47
2.1.2 HÖ thèng bé m¸y tæ chøc vµ qun lý cña Chi nh¸nh NHNo Nam Hµ Néi .....48
2.1.3 T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh trong 2 n¨m 2002 vµ 2004.....48
2.2 Thùc tr¹ng thÈm ®Þnh tµi cnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi nh¸nh NHNo Nam
Hµ i ................................................................................................................... 60
2.2.1 Quy tr×nh thÈm ®Þnh tµi chÝnh ¸n ®Çu t t¹i Chi nh¸nh ......................... 60
2.2.2 T×nh h×nh thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi nh¸nh NHNo Nam HN ..61
2.2.3 §¸nh gi¸ c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña Chi nh¸nh NHNo
Nam Hµ Néi .......................................................................................................... 93
Cng 3: Gi ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊtng thÈm ®Þnh
tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi ..................... 99
NguyÔn ChÝ TiÕn
Tµi chÝnh doanh nghiÖp 43 E
1
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tại Ngân hàng Agribank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tại Ngân hàng Agribank - Người đăng: thanhvt-vcci
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tại Ngân hàng Agribank 9 10 365