Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Được đăng lên bởi leoanh165
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 2120 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
----------o0o----------

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

HÀ NỘI- 2011

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD của công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

MỤC LỤC
Mục lục.......................................................................................................................1
Lời cam đoan..............................................................................................................4
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt............................................................................5
Danh mục các bảng, sơ đồ, hình vẽ...........................................................................7
MỞ ĐẦU................................................................................................................9
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP........................................................................................11
1.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh..........................................................................11
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh...............................................11
1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh................................................13
1.1.3. Vai trò của nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong
nền kinh tế thị trường.................................................................................................14
1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.....16
1.1.5. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh..........................22
1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.........................................................................................................................23
1.1.7. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.........................................................................................................................28
1.2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược phẩm.........................34
1.2.1. Dược phẩm và ý nghĩa của hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm. . .34
1.2.2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược phẩm....................36
Tóm
tắt
chương
1
.......................................................................................................................
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐI HC BÁCH KHOA HÀ NỘI
----------o0o----------
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
HÀ NI- 2011
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà - Người đăng: leoanh165
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà 9 10 704