Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1635 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------W›X--------

PHAN THỊ THANH GIANG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN
VỐN KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ
VỪA VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2007

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------W›X--------

PHAN THỊ THANH GIANG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN
VỐN KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ
VỪA VIỆT NAM
Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Mã số: 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN VĂN LƯƠNG

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2007

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả
nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực.
Tác giả luận văn
Phan Thị Thanh Giang

MỤC LỤC
W	X
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các bảng, biểu
Danh mục các hình vẽ, đồ thị
Mở đầu

1

CHƯƠNG 1: CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH
CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
1.1. DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG.................................................................................................................4
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa ..........................................................4
1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ....................................6
1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong nền kinh tế thị
trường. ...................................................................................................................7
1.2. NGUỒN VỐN KINH DOANH VÀ HÌNH THỨC HUY ĐỘNG NGUỒN
VỐN KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG......................10
1.2.1 Khái quát về vốn kinh doanh .....................................................................10
1.2.2 Cơ sở hình thành nguồn vốn kinh doanh ...................................................12
1.2.3 Vai trò của vốn kinh doanh trong nền kinh tế thị trường...........................13
1.2.4 Các hình thức huy động vốn cho DNNVV trong nền kinh tế thị trường...15

1.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN
KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở CÁC NƯỚC
TRÊN THẾ GIỚI..................................................................................................21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
2.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
VIỆT N...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP H CHÍ MINH
--------WX--------
PHAN TH THANH GIANG
GII PHÁP NÂNG CAO KH NĂNG HUY ĐỘNG NGUN
VN KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIP NH
VA VIT NAM
LUN VĂN THC SĨ KINH T
TP. H CHÍ MINH – NĂM 2007
GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM 9 10 539