Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI PHÁP NHÂN SỰ NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỔ PHẦN HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM VINASHIP

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1545 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG……………..
\

LUẬN VĂN
GIẢI PHÁP NHÂN SỰ NHẰM ĐÁP ỨNG
YÊU CẦU CỔ PHẦN HÓA TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM VINASHIP

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Luận văn tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lực con người càng
ngày càng trở lên cấp thiết đặc biệt hơn khi doanh nghiệp tiến hành CỔ
PHẦN HÓA , bởi vì nó liên quan đến nhiều yếu tố như tổ chức lại bộ máy
quản lý, tạo môi trường lao động mới mang tính chất cạnh tranh hơn cho
người lao động,tác động mạnh mẽ hơn của các yếu tố trong nền kinh tế thị
trường….. Trước những đòi hỏi đó Doanh nghiệp phải có những chuyển biến
mạnh mẽ đặc biệt là những chuyển biến về nhân sự .Vì đó là yếu tố chủ chốt
tạo nên sự phát triển cho doanh nghiệp.Một đội ngũ quản lý có năng lực quản
lý doanh nghiệp sẽ như một người thuyền trưởng giỏi chèo lái con truyền
doanh nghiệp tiến nhanh hơn , tiến xa hơn, chủ động trong mọi vấn đề hội
nhập và quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề nhân sự trong doanh nghiệp cổ
phần hóa trong thời điểm hiện nay tuy không mới mẻ nhưng lại hết sức cần
thiết. Thông qua việc tìm hiểu những vấn đề liên quan đến việc thay đổi hệ
thống quản lý nhân sự , cũng như toàn bộ hệ thống công nhân viên trong
doanh nghiệp, chúng ta ta sẽ có những đánh giá khách quan hơn về hiệu quả
cũng như những khó khăn hạn chế của việc quản trị nhân sự sau cổ phần hóa
của doanh nghiệp từ đó có thể đưa ra một số giải pháp nhằm tháo gỡ những
hạn chế, phát huy những thành tích đã đạt được.
Với lý do trên, mặc dù trình độ bản thân còn nhiều hạn chế, những em
xin mạnh dạn đưa ra một số quan điểm nghiên cứu, sưu tầm về vấn đề : GIẢI
PHÁP NHÂN SỰ NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỔ PHẦN HÓA TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM VINASHIP.
2. Mục đích của việc nghiên cứu

SV : Hà Thị Hiền - Lớp QT1101N

1

GVHD:Th.s Bùi Thị Thanh Nhàn

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Luận văn tốt nghiệp

Việc tìm hiểu tình hình tổ chức quản lý lao động tai công ty cổ phần
vận tải biển Việt Nam Vinaship nhằm :
- Nghiên cứu về sự chuyển biến hệ thống quản trị cấp cao trong doanh
nghiệp sau khi tiến hành cổ phần hóa
- Nghiên cứu tình hình tổ chức lao động , tình hình sử dụng lao động
về mặt thời gian, năng suất để xác đinh hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực hiện
nay của doanh .
- Kiểm tra tình hình thực hiện các chế độ, chính sách cảu nhà nước đối
với người lao động tại Vinaship.
- Tìm ra biện pháp nhằm đáp ứng các th...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………..
\
LUẬN VĂN
GII PHÁP NHÂN S NHM ĐÁP NG
YÊU CU C PHN HÓA TI CÔNG TY C
PHN VN TI BIN VIT NAM VINASHIP
GIẢI PHÁP NHÂN SỰ NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỔ PHẦN HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM VINASHIP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI PHÁP NHÂN SỰ NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỔ PHẦN HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM VINASHIP - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
GIẢI PHÁP NHÂN SỰ NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỔ PHẦN HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM VINASHIP 9 10 416