Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp phần mềm quản lý thư viện

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Công Nghệ Thông Tin

Đồ án môn học
Phần Mềm Hướng

Xây
Đối

PHẦN
LÝ

GVGD
:
SVTH :
MSSV
:
LỚP :

THƯ

Trần Minh Triết
Phan Thi Hồng Phấn
02HC372
02HCB

Dựng
Tượng

MỀM
QUẢN
VIỆN

Tháng 1 năm 2005

2

Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng

Mục lục:

SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372

3

Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng

Chương 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU
CẦU

SVTH:Phan Thị Hồng Phấn – 02HC372

4

Đồ án môn học Xây Dựng Phần mềm hướng đối tượng

a. Khảo sát hiện trạng
Một thư viện cần quản lý việc đăng ký, mượn và trả sách của các bạn đọc thư viện. Sau
đây là phần mô tả theo các nghiệp vụ hàng ngày của thư viện:
Thủ thư gọi sách là đầu sách (dausach). Mỗi đầu sách có một ISBN để phân biệt với các
đầu sách khác. Các đầu sách có cùng tựa (tuasach) sẽ có ISBN khác nhau nếu chúng được
dịch ra nhiều thứ tiếng (ngonngu) khác nhau và được đóng thành bìa (bia) khác nhau.
Mỗi tựa sách có một mã tựa sách để phân biệt với các tựa sách khác. (Mã số được đáng
số tự động, bắt đầu từ 1,2,3,…). Mỗi đầu sách có thể có nhiều bản sao (cuonsach) ứng với
đầu sách đó. Mỗi tựa sách của một tác giả (tacgia) và có một bản tóm tắt nội dung
(tomtat) của sách (có thể là một câu hay vài trang). Khi bạn đọc muốn biết nội dung của
cuốn sách nào, thì thủ thư sẽ xem phần tóm tắt của tựa sách đó và trả lời bạn đọc.
Để trở thành đọc giả (docgia)của thư viện, thì bạn đọc phải đăng ký và cung cấp thông
tin cá nhân cũng như địa chỉ và điện thoại của mình. Thủ thư sẽ cung cấp cho bạn đọc
một thẻ điện tử, trên đó có mã số thẻ chính là mã số bạn đọc để phân biệt các bạn đọc
khác. (Mã số được đánh số tự động, bẳt đầu từ 1,2,3,…). Thẻ này có giá trị trong 6 tháng
kể từ ngày đăng ký. Một tháng trước ngày hết hạn thẻ, thủ thư sẽ thông báo cho bạn đọc
biết để đến gia hạn thêm.
Có 2 loại đọc giả (X,Y). Tưổi đọc giả từ 18 đến 55.

Đăng ký:
Nếu bạn đọc muốn mượn một cuốn sách, nhưng cuốn này đang được một bạn đọc khác
đang mượn, thì người này có thể đăng ký chờ. Khi cuốn sách đó được trả về thì thủ thư sẽ
thông báo đến người đăng ký trước nhất đến mượn.

Mượn sách:
Một đọc giả mượn tối đa 5 quyển sách trong 4 ngày.

Trả sách:
Khi đọc giả trả sách thì thủ thư cập nhật thông tin ngay lập tức bằng cách xóa thông tin
mượn trước đó.

Phát sinh báo cáo thống kê:
Có bao nhiêu phiếu mượn sách trong năm qua?
Tỷ lệ một độc giả mượn ít nhất một cuốn sách?
Số lượng sách nhiều nhất mà một người đã mượn?
Tỷ lệ sách được mượn ít nhất một lần nă...
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Đồ án môn học Xây Dựng
Phần Mềm Hướng Đối Tượng
PHẦN MỀM
QUẢN
THƯ VIỆN
GVGD
:
Trần Minh Triết
SVTH : Phan Thi Hồng Phấn
MSSV
:
02HC372
LỚP : 02HCB
Giải pháp phần mềm quản lý thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp phần mềm quản lý thư viện - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Giải pháp phần mềm quản lý thư viện 9 10 704