Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp quản lý và bình ổn thị trường xăng dầu tại Việt Nam

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1718 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
---0O0---

BÙI HỮU QUYỀN

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ BÌNH ỔN
THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: PGS – TS Nguyễn Thị Ngọc Trang

TP. Hồ Chí Minh – năm 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
---0O0---

BÙI HỮU QUYỀN

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ BÌNH ỔN
THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TẠI VIỆT NAM

Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp
Mã số

: 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: PGS – TS Nguyễn Thị Ngọc Trang

TP. Hồ Chí Minh – năm 2011

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những thông tin và nội
dung nêu trong đề tài đều dựa trên nghiên cứu thực tế và hoàn toàn đúng với nguồn
trích dẫn.
Tác giả đề tài: Bùi Hữu Quyền

MỤC LỤC
0O 0

Danh mục chữ viết tắt
Danh mục các bảng biểu
Danh mục các biểu đồ

PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................... Trang 1
CHƯƠNG 1: XĂNG DẦU VÀ CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ GIÁ ...................... 3
1.1. Xăng dầu và vai trò của xăng dầu trong nền kinh tế ................................... 3
1.1.1. Tổng quan về xăng dầu ................................................................................. 3
1.1.1.1. Dầu mỏ ...................................................................................................... 3
1.1.1.2. Xăng dầu và các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ ........................................... 3
1.1.1.3. Sự hình thành và phát triển của thị trường xăng dầu ................................... 4
1.1.2. Vai trò của xăng dầu trong nền kinh tế và xã hội ........................................... 4
1.2 Quản lý nhà nước về giá ................................................................................. 5
1.2.1. Sù cÇn thiÕt cña chÝnh s¸ch qu¶n lý gi¸ ............................................................ 5
1.2.2. Những nội dung cơ bản của việc quản lý giá xăng dầu .................................. 6
1.2.3. C¸c biÖn ph¸p ®iÒu tiÕt gi¸ c¶ chñ yÕu cña nhµ n−íc ....................................... 7
1.3 Mô hình quản lý giá xăng dầu ở một số nước trên thế giới: ............................... 11
1.4 Bài học kinh nghiệm cho việc áp dụng tại Việt Nam ......................................... 15
KẾT LUẬN CHƯƠNG I ...................................................................................... 17
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ GIÁ XĂNG DẦU TẠI VIỆT
NAM .....................
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP. H CHÍ MINH
---0
O
0---
BÙI HU QUYN
GII PHÁP QUN LÝ VÀ BÌNH N
TH TRƯNG XĂNG DU TI VIT NAM
LUN VĂN THC SĨ KINH T
Người hướng dn khoa hc: PGS – TS Nguyn Th Ngc Trang
TP. H Chí Minh – năm 2011
Giải pháp quản lý và bình ổn thị trường xăng dầu tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp quản lý và bình ổn thị trường xăng dầu tại Việt Nam - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Giải pháp quản lý và bình ổn thị trường xăng dầu tại Việt Nam 9 10 169