Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI PHẪU THÍCH NGHI THỰC VẬT

Được đăng lên bởi tuanvu03
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3245 lần   |   Lượt tải: 8 lần
HỌC PHẦN: GIẢI PHẪU THÍCH NGHI THỰC VẬT
Câu 1:  Thích nghi sinh học: Khái niệm, phân tích bản chất của sự 
thích nghi, quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi  ở  thực vật, vai 
trò, ý nghĩa của sự thích nghi.
a. Khai niêm
́ ̣
Thích nghi sinh học (Thích nghi kiểu gen) là sự hình thành những kiểu gen 
quy định những tính trạng và tính chất đặc trưng cho từng loài, từng nòi trong 
loài. Thích nghi kiểu gen là những đặc điểm bẩm sinh đã được hình thành  
trong lịch sử của loài dưới tác dụng của CLTN.
 Ví dụ:
 ­ Hoa có màu sắc sặc sỡ (hoa thụ phấn nhờ sâu bọ)
 ­ Xương rồng: lá biến thành gai
b. Ban chât cua sự thich nghi
̉
́ ̉
́
­ Sự  “phản  ứng” của cơ  thể  sinh vật trước môi trường hay hay là thuộc  
tính của sinh vật, được biểu hiện ra bên ngoài bằng những biến đổi dưới  
những dấu hiệu khác nhau. Những đặc điểm hình thành được trong cả  một  
quá trình sống nhất định, làm thay đổi kiểu gen, do đó xuất hiện xuất hiện  
một đơn vị  cơ  bản mới   xu ấ ệ
t hi n lo ài mới, điều này chúng tỏ  thích nghi  
sinh học mang tính chất di truyền.
c. Qua trinh hinh thanh đăc điêm thich nghi ở thực vât
́ ̀
̀
̀
̣
̉
́
Sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật là kết quả của  
quá trình lịch sử  lâu dài, chịu sự  chi phối của 3 nhân tố  chính: Quá trình đột 
biến, quá trình giao phối và quá trình chọn lọc tự nhiên.

­ Quá trình đột biến: Cung cấp nguyên liệu ban đầu cho chọn lọc.
­ Quá trình giao phối: Phát tán các đột biến, tạo tổ hợp gen thích nghi.
­ Quá trình chọn lọc tự nhiên: Làm tăng tần số của đột biến gen có lợi hay  
tổ hợp gen thích nghi.
d. Vai tro, y nghia cua thich nghi
̀ ́
̃ ̉
́
­ Thực vật có thể tồn tại, phát triển và phân bố khắp nơi trên trái đất.
­ Bên cạnh đó, thích nghi kiểu gen còn qui định sự  thích nghi kiểu hình 
làm tăng khả năng thích nghi của Thực vật trước môi trường sống luôn thay  
đổi.
­ Thích nghi kiểu gen có ý nghĩa quan trọng đối với tiến hoá của thực vật.
Câu 2:  Thích  ứng sinh học: Khái niệm, phân tích bản chất của sự 
thích nghi, quá trình hình thành các đặc điểm thích  ứng  ở  thực vật, vai  
trò, ý nghĩa của sự thích ứng
1/ Khái niệm:
  Thích ứng là những biến đổi của cơ thể dưới ảnh hưởng của môi 
trường  mang tính nhất thời và diễn ra trong đời sống cá thể.
2/ Phân tích bản chất của sự thích ứng :
 Bản chất của sự thích ứng là sự đáp ứng của cơ thể thực vật với điều 
kiện môi trường khác nhau, cần thiết cho sự sống và tiến hóa của thực vật.
3/ Quá trình hình thành các đặc điểm thích ứng ở thực vật.
Thích ...
H C PH N: GI I PH U THÍCH NGHI TH C V T
Câu 1: Thích nghi sinh h c: Khái ni m, phân tích b n ch t c a s
thích nghi, quá trình hình thành các đ c đi m thích nghi th c v t, vai
trò, ý nghĩa c a s thích nghi.
a. Khai niêḿ ̣
Thích nghi sinh h c (Thích nghi ki u gen) là s hình thành nh ng ki u gen
quy đ nh nh ng tính tr ng và tính ch t đ c tr ng ch ư o t ng loài, t ng nòi trong
loài. Thích nghi ki u gen là nh ng đ c đi m b m sinh đã đ c hình thành ượ
trong l ch s c a loài d i tác d ng c a CLTN. ướ
Ví d :
- Hoa có màu s c s c s (hoa th ph n nh sâu b )
- X ng r ng: lá bi n thành gaiươ ế
b. Ban chât cua s thich nghí ́̉ ̉ ự
- S “ph n ng” c a c th sinh v t tr c môi tr ng hay hay là thu c ơ ướ ườ
tính c a sinh v t, đ c bi u hi n ra bên ngoài b ng nh ng bi n đ i d i ượ ế ướ
nh ng d u hi u khác nhau. Nh ng đ c đi m hình thành đ c trong c m t ượ
quá trình s ng nh t đ nh, làm thay đ i ki u gen, do đó xu t hi n xu t hi n
m t đ n v c b n m i xu t hi n lo ài m i, đi u này chúng t thích nghi ơ ơ
sinh h c mang tính ch t di truy n.
c. Qua trinh hinh thanh đăc điêm thich nghi th c vât́ ̀ ̀ ̀ ̣́ ̉ ở ự
S hình thành các đ c đi m thích nghi trên c th sinh v t là k t qu c a ơ ế
quá trình l ch s lâu dài, ch u s chi ph i c a 3 nhân t chính: Quá trình đ t
bi n, quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên.ế
GIẢI PHẪU THÍCH NGHI THỰC VẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI PHẪU THÍCH NGHI THỰC VẬT - Người đăng: tuanvu03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
GIẢI PHẪU THÍCH NGHI THỰC VẬT 9 10 772