Ktl-icon-tai-lieu

Giải quyết chế độ chính sách

Được đăng lên bởi voduongthanhtuyen
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho c¸n bé c¬ së
PhÇn thø nhÊt
Më ®Çu: §Æt vÊn ®Ò
Qu¶n Nhµ níc mét d¹ng qu¶n héi ®Æc biÖt, mang tÝnh quyÒn
lùc Nhµ níc dông ph¸p luËt Nhµ níc ®Ó ®iÒu chØnh hµnh vi ho¹t ®éng
cña con ngêi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, do c¸c c¬ quan trong
bé m¸y Nhµ níc thùc hiÖn nh»m tho¶ m·n nhu cÇu hîp ph¸p cña con ngêi.
Qu¶n lý Nhµ níc thùc thi quyÒn hµnh ph¸p cña Nhµ níc, ®ã sù t¸c ®éng
chøc ®iÒu chØnh b»ng quyÒn lùc ph¸p luËt cña Nhµ níc ®èi víi qu¸
tr×nh x· héi vµ hµnh vi ho¹t ®éng cña con ngêi, do c¸c quan trong hÖ thèng
ChÝnh phñ tõ Trung ¬ng ®Õn c¬ së tiÕn hµnh, ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm
cña Nhµ níc nh»m duy tr× vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ x· héi
ChÝnh ho¹t ®éng hµnh chÝnh ho¹t ®éng chøc ®iÒu hµnh ®Ó
thùc hiÖn quyÒn lùc Nhµ níc trong qu¶n héi. Doy ho¹t ®éng ®a
d¹ng, trung t©m vµ chñ yÕu.
Nhµ níc Céng hoµ héi chñ nghÜa ViÖt Nam Nhµ níc cña d©n do
d©n d©n. Do vËy Nhµ níc ta qu¶n ®iÒu hµnh héi ng thèng
ph¸p luËt, ®Ó thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn lùc
Nhµ níc chuyªn chÝnh víi mäi hµnh vi x©m ph¹m ®Õn quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p
cña Tæ quèc vµ cña nh©n d©n.
Ho¹t ®éng qu¶n Nhµ níc diÔn ra ë tÊt c¸c lÜnh vùc ®êi sèng chÝnh
trÞ kinh tÕ, héi, v¨n ho¸, an ninh quèc phßng. ®îc thÓ ho¸ th«ng
qua môc tiªu nhiÖm vô, chøc n¨ng ho¹t ®éng thÓ cña tõng quan hµnh
chÝnh Nhµ níc, tõng cÊp, tõng ngµnh. quan hµnh chÝnh Nhµ níc víi quyÒn
h¹n thÈm quyÒn x¸c ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh, víi c¬ cÊu tæ chøc vµ ®éi ngò c¸n
c«ng chøc t¬ng øng thùc hiÖn chøc n¨ng hµnh ph¸p trong ho¹t ®éng trªn
c¸c lÜnh vùc, c¸c mÆt c«ng t¸c cña m×nh.
1
Giải quyết chế độ chính sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải quyết chế độ chính sách - Người đăng: voduongthanhtuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giải quyết chế độ chính sách 9 10 521