Ktl-icon-tai-lieu

Giải quyết tình huống không soạn bài khi lên lớp của giáo viên

Được đăng lên bởi duongvankhoamc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3179 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PhầnI. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Giới thiệu về khoá bồi dưỡng kiến thức QLHCNN.
Khóa học bồi dưỡng kiến thức QLNN dành cho chuyên viên nhằm cung cấp
cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, giúp người
học nâng cao năng lực và cải tiến công tác quản lý hành chính Nhà nước trong đơn
vị hành chính.
Khóa học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nhà nước, cơ chế tổ
chức và nội dung quản lý hành chính nhà nước, từ đó giúp người học ý thức được
những chức trách, nhiệm vụ của mình trong quá trình xây dựng nền hành chính tối
ưu góp phần nâng cao chất lượng và công bằng trong quản lí HCNN.
Khóa học chú trọng đến việc hình thành các kỹ năng nhận thức và vận dụng
những kiến thức vào việc bồi dưỡng nhân cách cho công chức, viên chức làm việc
tại các cơ quan hành chính Nhà nước; đồng thời góp phần hình thành các kỹ năng
về quản lý con người, quản lý tài sản... Các kỹ năng chủ yếu được hình thành thông
qua các nội dung của môn học có sự lồng ghép của giảng viên.
2. Trình bày lý do mà cá nhân quyết định tham dự khoá bồi dưỡng;
Trường học là đơn vị hành chính sự nghiệp, nằm trong nền hành chính quốc
gia. Là cán bộ quản lý trong một trường học, bản thân mới được bồi dưỡng kiến
thức về quản lý giáo dục; Vốn hiểu biết về Nhà nước và quản lý hành chính nhà
nước còn còn hạn chế. Tôi quyết định tham gia lớp bồi dưỡng về quản lý hành
chính nhà nước để nâng cao kiến thức và năng lực quản lý; từ đó vận dụng vào thực
tiễn công tác quản lý tại đơn vị nhằm góp phần xây dựng nền hành chính tối ưu cho
đất nước.
3. Giới thiệu về cấu trúc nội dung, chương trình khoá bồi dưỡng;
Nội dung chương trình khóa bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước
dành cho chuyên viên gồm 3 phần :
Phần I: Nhà nước và Pháp luật
Phần II : Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính
1

Phần III : Quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.
4. Cấu trúc, nội dung của Tiểu luận tình huống.
Qua quá trình bồi dưỡng và trau rồi kiến thức về Quản lý hành chính nhà
nước chương trình dành cho chuyên viên. Với trách nhiệm là một cán bộ quản lý
đứng đầu ở một trường Mầm non của huyện B, tỉnh Thái Nguyên. Từ thực tế ở
trường Mầm non A, tác giả chọn đề tài “Giải quyết tình huống không soạn bài
khi lên lớp của giáo viên tại trường Mầm non A, huyện B, tỉnh Thái Nguyên” để
cùng tham gia giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây
dựng đất nước. Cấu trúc, nội dung giải quyết tình huống trên gồm có các phần sau:
Phần I: Đặt vấn đề
Phần II: Nội dung
I. Địa điểm, điều kiện xảy ra tình huống...
PhầnI. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Giới thiệu về khoá bồi dưỡng kiến thức QLHCNN.
Khóa học bồi dưỡng kiến thức QLNN dành cho chuyên viên nhằm cung cấp
cho người học những kiến thứcbản về quản lý hành chính nhà nước, giúp người
học nâng cao năng lực cải tiến công tác quản hành chính Nhà nước trong đơn
vị hành chính.
Khóa học cung cấp cho người học kiến thức bản về nhà nước, chế tổ
chức nội dung quản hành chính n ớc, từ đó giúp người học ý thức được
những chức trách, nhiệm vụ của mình trong qtrình y dựng nền hành chính tối
ưu góp phần nâng cao chất lượng và công bằng trong quản lí HCNN.
Khóa học chú trọng đến việc hình thành các kỹ năng nhận thức vận dụng
những kiến thức vào việc bồi dưỡng nhân cách cho công chức, viên chức làm việc
tại các quan hành chính Nhà nước; đồng thời góp phần hình thành các kỹ năng
về quản lý con người, quản lý tài sản... Các kỹ năng chủ yếu được hình thành thông
qua các nội dung của môn học có sự lồng ghép của giảng viên.
2. Trình bày lý do mà cá nhân quyết định tham dự khoá bồi dưỡng;
Trường học đơn vị hành chính sự nghiệp, nằm trong nền hành chính quốc
gia. Là cán bộ quản trong một trường học, bản thân mới được bồi dưỡng kiến
thức về quản giáo dục; Vốn hiểu biết về Nhà nước quản hành chính nhà
nước còn còn hạn chế. i quyết định tham gia lớp bồi dưỡng về quản hành
chính nhà nước để nâng cao kiến thức và năng lực quản lý; từ đó vận dụng vào thực
tiễn công tác quản lý tại đơn vị nhằm góp phần xây dựng nền hành chính tối ưu cho
đất nước.
3. Giới thiệu về cấu trúc nội dung, chương trình khoá bồi dưỡng;
Nội dung chương trình khóa bồi dưỡng về Quản hành chính Nhà nước
dành cho chuyên viên gồm 3 phần :
Phần I: Nhà nước và Pháp luật
Phần II : Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính
1
Giải quyết tình huống không soạn bài khi lên lớp của giáo viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải quyết tình huống không soạn bài khi lên lớp của giáo viên - Người đăng: duongvankhoamc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giải quyết tình huống không soạn bài khi lên lớp của giáo viên 9 10 924