Ktl-icon-tai-lieu

Giải thể doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Nguyen Khanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cố Lên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HIPYT KT32B029

VĐ10. QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC LẠI – GIẢI THỂ
DOANH NGHIỆP. HTX:
I. Tổ chức lại doanh nghiệp, HTX:
MĐ: tạo cơ sở pháp lý tạo đk cho cty phát triển thuận lợi, hiệu quả và đa dạng.
1. Các hình thức tổ chức lại DN:
1.1 Chia DN:
- Kn: là một biện pháp tổ chức lại DN trong đó 1 Dn (DN bị chia) được chia thành 1 số doanh
nghiệp cùng loại, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của DN bị chia.
- Đối tg áp dụng: Cty Cổ phần, Cty TNHH.
- Cthức: A = B + C ( A,B,C cùng loại).
- Thủ tục: Đ150 LDN:
+ Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông
qua quyết định chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
+ Quyết định chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty
bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao
động; thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các
công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia
công ty.
+ Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động
biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;
+ Trường hợp có liên quan đến các chủ thể liên quan (chủ nợ, NLĐ…) thì phải thỏa thuận mới
đc đưa ra quyết định, nếu ko có sự thỏa thuận, quyết định đó đc coi là trái pháp luật.
+ Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty mới được thành lập
thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản
trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.
+ Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chia công ty quy
định tại điểm a khoản này.
- Hậu quả pháp lý:
+ Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh.
+Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp
đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và
người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.
1.2 Tách DN:
- Kn: là một biện pháp tổ chức lại DN theo đó 1 Dn ( DN bị tách) được tách thành một số DN
bằng cách chuyển một phần tài sản hiện có của DN bị tách sang DN được tách mà ko chấm dứt sự tồn
tại của DN bị tách.
1

Cố Lên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HIPYT KT32B029

- Đối tg A...
Cố Lên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HIPYT KT32B029
VĐ10. QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC LẠI – GIẢI THỂ
DOANH NGHIỆP. HTX:
I. Tổ chức lại doanh nghiệp, HTX:
MĐ: tạo cơ sở pháp lý tạo đk cho cty phát triển thuận lợi, hiệu quả và đa dạng.
1. Các hình thức tổ chức lại DN:
1.1 Chia DN:
- Kn: một biện pháp tổ chức lại DN trong đó 1 Dn (DN bị chia) được chia thành 1 số doanh
nghiệp cùng loại, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của DN bị chia.
- Đối tg áp dụng: Cty Cổ phần, Cty TNHH.
- Cthức: A = B + C ( A,B,C cùng loại).
- Thủ tục: Đ150 LDN:
+ Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông
qua quyết định chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
+ Quyết định chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty
bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao
động; thời hạn thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các
công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia
công ty.
+ Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động
biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;
+ Trường hợp liên quan đến các chủ thể liên quan (chủ nợ, NLĐ…) thì phải thỏa thuận mới
đc đưa ra quyết định, nếu ko có sự thỏa thuận, quyết định đó đc coi là trái pháp luật.
+ Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty mới được thành lập
thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản
trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.
+ Trong trường hợp này, hồ đăng kinh doanh phải m theo quyết định chia công ty quy
định tại điểm a khoản này.
- Hậu quả pháp lý:
+ Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh.
+Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp
đồng lao động nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng
người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.
1.2 Tách DN:
- Kn: một biện pháp tổ chức lại DN theo đó 1 Dn ( DN bị tách) đượcch thành một số DN
bằng cách chuyển một phần tài sản hiện của DN bị tách sang DN được tách ko chấm dứt sự tồn
tại của DN bị tách.
1
Giải thể doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải thể doanh nghiệp - Người đăng: Nguyen Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giải thể doanh nghiệp 9 10 762