Ktl-icon-tai-lieu

Giao tiếp máy tính với vi điều khiển 8051

Được đăng lên bởi nguyentandat
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 4876 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Luaän Vaên Toát Nghieäp

CHÖÔNG I
GIÔÙI THIEÄU VI ÑIEÀU KHIEÅN 8051
I. CAÁU TAÏO VI ÑIEÀU KHIEÅN 8051
1. TOÙM TAÉT PHAÀN CÖÙNG HOÏ MSC-51 (8051)
MCS-51 laø hoï IC vi ñieàu khieån do haõng Intel saûn xuaát. Caùc IC tieâu bieåu
cho hoï laø 8031, 8051, 8951... Nhöõng ñaëc ñieåm chính vaø nguyeân taét hoaït ñoäng
cuûa caùc boä vi ñieàu khieån naøy khaùc nhau khoâng nhieàu. Khi ñaõ söû duïng thaønh
thaïo moät loaïi vi ñieàu khieån thì ta coù theå nhanh choùng vaän duïng kinh nghieäm
ñeå laøm quen vaø laøm chuû caùc öùng duïng cuûa moät boä vi ñieàu khieån khaùc. Vì vaäy
ñeå coù nhöõng hieåu bieát cuï theå veà caùc boä vi ñieàu khieån cuõng nhö ñeå phuïc vuï cho
ñeà taøi toát nghieäp naøy ta baét ñaàu tìm hieåu moät boä vi ñieàu khieån thoâng duïn g
nhaát, ñoù laø hoï MCS-51 vaø neáu nhö hoï MCS-51 laø hoï ñieån hình thì 8051 laïi
chính laø ñaïi dieän tieâu bieåu
Caùc ñaëc ñieåm cuûa 8051 ñöôïc toùm taét nhö sau :
√ 4 KB ROM beân trong.
√ 128 Byte RAM noäi.
√ 4 Port xuaát /nhaäp I/O 8 bit.
√ Giao tieáp noái tieáp.
√ 64 KB vuøng nhôù maõ ngoaøi
√ 64 KB vuøng nhôù döõ lieäu ngoaïi.
√ Xöû lyù Boolean (hoaït ñoäng treân bit ñôn).
√ 210 vò trí nhôù coù theå ñònh vò bit.
√ 4 μs cho hoaït ñoäng nhaân hoaëc chia.
Baûng moâ taû söï khaùc nhau cuûa caùc IC trong hoï MSC-51 :

GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ

SVTH: NGUYEÃN NGOÏC TOAØN

Luaän Vaên Toát Nghieäp

Loaïi

Boä Nhôù Maõ Treân CHIP

Boä Nhôù Döõ Lieäu Treân CHIP

Soá Timer

8051

4K ROM

128 Byte

2

8031

0K ROM

128 Byte

2

8751

4K ROM

128 Byte

2

8052

8 K ROM

256Byte

2

8032

0 K ROM

256Byte

2

8752

8K EPROM

256Byte

2

2. CAÁU TRUÙC VÑK 8051, CHÖÙC NAÊNG TÖØNG CHAÂN
40

30pF

19

12 MHz
18

30pF

29

XTAL.1

P0.7
P0.6
P0.5
P0.4
P0.3
P0.2
P0.1
P0.0

ALE

31

EA

9

RST
17
16
15
14
13
12
11
10

8051

P3.7
P3.6
P3.5
P3.4
P3.3
P3.2
P3.1
P3.0

8
7
6
5
4
3
2
1

P2.7
P2.6
P2.5
P2.4
P2.3
P2.2
P2.1
P2.0

PSEN

32 AD7
33 AD6
34 AD5
35 AD4
36 AD3
37 AD2
38 AD1
39 AD0

P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0

XTAL.2

30

RD
WR
T1
T0
INT1
INT0
TXD
RXD

Vcc

28 A15
27 A14
26 A13
25 A12
24 A11
23 A10
22 A9
21 A8

Vss
20

Chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa töøng chaân (pin) ñöôïc toùm taét nhö sau :
√ Töø chaân 1÷ 8 Port 1 (P1.0, . . ., P1.7) duøng laøm Port xuaát nhaäp I/O ñeå
giao tieáp beân ngoaøi.
GVHD: NGUYEÃN ÑÌNH PHUÙ

SVTH: NGUYEÃN NGOÏC TOAØN

Luaän Vaên Toát Nghieäp

√ Chaân 9 (RST) laø chaân ñeå RESET cho 8051. Bình thöôøng caùc chaân
naøy ôû möùc thaáp. Khi ta ñöa tín hieäu naøy leân cao (toái thieåu 2 chu kyø maùy...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao tiếp máy tính với vi điều khiển 8051 - Người đăng: nguyentandat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Giao tiếp máy tính với vi điều khiển 8051 9 10 669