Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình hàn điện cơ bản

Được đăng lên bởi Đông Nguyễn Văn
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 4586 lần   |   Lượt tải: 24 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

HÀN ĐIỆN CƠ BẢN

LỜI NÓI ĐẦU
Việc tổ chức biên soạn giáo trình phục vụ cho đào tạo các môn học,
môđun đào tạo nghề Hàn trình độ trung cấp nghề nhằm từng bước thống nhất
nội dung dạy và học cho các môn học, môđun trong toàn trường.
Nội dung của giáo trình được xây dựng trên cơ sở chương trình khung đào
tạo nghề Hàn trình độ trung cấp nghề do Bộ lao động Thương binh và Xã hội
ban hành và chương trình đào tạo chi tiết nghề Hàn trình độ trung cấp nghề do
Trường Trung cấp nghề Tuyên Quang ban hành, kết hợp với những nội dung
mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Được sự uỷ nhiệm của Ban Giám Hiệu nhà trường, tổ Hàn đã thông qua
quá trình khảo sát nghề từ các hoạt động nghề nghiệp. Giáo trình được biên soạn
dựa trên các nguồn thông tin và các giáo trình đã được ban hành đào tạo nghề
Hàn trên toàn quốc. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều
kiến thức mới với sự thảo luận và đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo đồng
nghiệp và các chuyên gia.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị tập thể và cá nhân tham gia
đã góp nhiều công sức để nội dung giáo trình được hoàn thành.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi khiếm
khuyết. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của người sử dụng để giáo trình
được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến xin được gửi về Khoa Cơ khí, tổ Hàn trường
cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang
Tổ Hàn và gia công kim loại

Giáo trình Hàn điện cơ bản

1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

HÀN ĐIỆN CƠ BẢN

NỘI DUNG MÔ ĐUN

TT

M§15
M§15.1
M§15.2
M§15.3
M§15.4
M§15.5
M§15.6
M§15.7
M§15.8
M§15.9

Tên các bài trong mô đun

Thời gian (giờ)
Thù
Tæ Lý
KiÓ
c
ng thu
m
hµn
sè yÕt
tra
h

Hµn ®iÖn c¬ b¶n
Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n khi hµn hå quang tay.
VËn hµnh m¸y hµn ®iÖn th«ng dông
Hµn ®êng th¼ng trªn mÆt ph¼ng vÞ trÝ b»ng
Hµn chèt
Hµn gi¸p mèi kh«ng v¸t mÐp vÞ trÝ b»ng
Hµn gi¸p mèi cã v¸t mÐp vÞ trÝ b»ng
Hµn gãc kh«ng v¸t mÐp vÞ trÝ b»ng
Hµn gãc cã v¸t mÐp vÞ trÝ b»ng
Hµn gÊp mÐp kim lo¹i máng ë vÞ trÝ hµn b»ng
KiÓm tra kÕt thóc m« ®un

32
30
30
20
30
30
30
30
8

Céng

24
0

10
8
6
4
6
8
8
8
2

22
22
24
16
22
20
20
20
6
8

60

172

GHI CHÚ: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được
tính vào giờ thực hành

Giáo trình Hàn điện cơ bản

2

8

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

HÀN ĐIỆN CƠ BẢN

Thời gian (giờ)
MĐ15.1

Những kiến thức cơ bản khi hàn hồ
quang tay.

Tổng
Lý
Thực ...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
HÀN ĐIỆN CƠ BẢN
LỜI NÓI ĐẦU
Việc tổ chức biên soạn giáo trình phục vụ cho đào tạo các môn học,
môđun đào tạo nghề Hàn trình độ trung cấp nghề nhằm từng bước thống nhất
nội dung dạy và học cho các môn học, môđun trong toàn trường.
Nội dung của giáo trình được xây dựng trên cơ sở chương trình khung đào
tạo nghề Hàn trình độ trung cấp nghề do Bộ lao động Thương binh và Xã hội
ban hành và chương trình đào tạo chi tiết nghề Hàn trình độ trung cấp nghề do
Trường Trung cấp nghề Tuyên Quang ban hành, kết hợp với những nội dung
mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Được sự uỷ nhiệm của Ban Giám Hiệu nhà trường, tổ Hàn đã thông qua
quá trình khảo sát nghề từ các hoạt động nghề nghiệp. Giáo trình được biên soạn
dựa trên các nguồn thông tin và các giáo trình đã được ban hành đào tạo nghề
Hàn trên toàn quốc. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều
kiến thức mới với sự thảo luận và đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo đồng
nghiệp và các chuyên gia.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị tập thể và cá nhân tham gia
đã góp nhiều công sức để nội dung giáo trình được hoàn thành.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi khiếm
khuyết. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của người sử dụng để giáo trình
được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến xin được gửi về Khoa Cơ khí, tổ Hàn trường
cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang
Tổ Hàn và gia công kim loại
Giáo trình Hàn đin cơ bn
1
giáo trình hàn điện cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình hàn điện cơ bản - Người đăng: Đông Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
giáo trình hàn điện cơ bản 9 10 882