Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình phân tích tài chính DN

Được đăng lên bởi Nhok Miu
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 5038 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Phân tích hoạt động kinh doanh là một công cụ quan trọng trong hệ
thống quản lý doanh nghiệp. Sau những năm đổi mới, hình thành và phát triển
nền kinh tế thị trường, khoa học phân tích hoạt động kinh doanh cũng có
nhiều thay đổi, bổ sung theo hướng phù hợp với nền kinh tế theo cơ chế thị
trường. Rất nhiều tài liệu về phân tích họat động kinh doanh đã được ra đời.
Các tài liệu này thường bao hàm nhiều nội dung chưa thật thống nhất với
nhau, do các tác giả đứng ở những góc độ khác nhau, có quan điểm khác
nhau.
Nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học kinh tế - Đại
học Đà nẵng đã đặt ra yêu cầu cần thiết về sự thống nhất giáo trình sử dụng
trong giảng dạy và học tập của nhà trường. Đáp ứng yêu cầu này, đồng thời
cũng để góp phần tham gia vào quá trình hoàn thiện môn học, Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế đã tiến hành tổ chức biên soạn giáo trình Phân tích
họat động kinh doanh (gồm phần I và phần II). Đây là giáo trình dành cho sinh
viên các hệ đào tạo thuộc chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán của Đại học Đà
Nẵng. Đây còn là tài liệu tham khảo cho sinh viên và bạn đọc thuộc các
chuyên ngành kinh tế khác có quan tâm đến lĩnh vực phân tích tài chính.
Giáo trình phân tích họat động kinh doanh - Phần II đề cập đến các nội
dung của phân tích tài chính doanh nghiệp: từ những vấn đề về cấu trúc
nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động, rủi ro và giá trị của doanh nghiệp. Những
thay đổi về cơ chế quản lý tài chính ở nước ta trong thời gian qua cũng được
quan tâm để nội dung và phương pháp phân tích tài chính trở nên phù hợp
hơn trong điều hành họat động doanh nghiệp. Trong lần chỉnh sửa này, chúng
tôi có bổ sung những thay đổi trong hệ thống Báo cáo tài chính hiện hành để
người đọc có thể hình dung cách sử dụng những thông tin từ Báo cáo tài
chính cho công tác phân tích tài chính.
Tham gia biên soạn gồm:
-

PGS. TS. Trương Bá Thanh - Chủ biên và biên soạn chương 3, 4, 5

-

TS. Trần Đình Khôi Nguyên - Biên soạn chương 1, 2.

Mặc dù rất cố gắng trong biên soạn và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp
của tập thể Khoa, song Giáo trình được tiến hành trong giai đoạn có nhiều
thay đổi sâu sắc, nên không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận
được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để Giáo trình được hoàn thiện hơn
trong những lần xuất bản sau.
Xin trân trọng cảm ơn!
TM. Tập thể tác giả
PGS. TS. Trương Bá Thanh

1

1. CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Phân tích tài chính là mối quan tâm của các nhà quản trị cũng như
nhiều đối tượng khác...
LỜI MỞ ĐẦU
Phân tích hoạt động kinh doanh một công cụ quan trọng trong hệ
thống quản lý doanh nghiệp. Sau những năm đổi mới, hình thành và phát triển
nền kinh tế thị trường, khoa học phân tích hoạt động kinh doanh cũng
nhiều thay đổi, bổ sung theo hướng phù hợp với nền kinh tế theo chế thị
trường. Rất nhiều tài liệu về phânch họat đng kinh doanh đã được ra đời.
Các tài liệu này thường bao hàm nhiều nội dung chưa thật thống nhất với
nhau, do các tác giả đứng những góc độ khác nhau, quan điểm khác
nhau.
Nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học kinh tế - Đại
học Đà nẵng đã đặt ra yêu cầu cần thiết về sự thống nhất giáo trình sử dụng
trong giảng dạy học tập của nhà trường. Đáp ứng yêu cầu này, đồng thời
cũng để góp phần tham gia vào quá trình hoàn thin môn học, Khoa Kế toán -
Trường Đại học Kinh tế đã tiến hành tổ chức biên soạn giáo trình Phân tích
họat động kinh doanh (gồm phần I và phần II). Đâygiáo trình dành cho sinh
viên các hđào tạo thuộc chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán của Đại học Đà
Nẵng. Đây còn tài liệu tham khảo cho sinh viên bạn đọc thuộc các
chuyên ngành kinh tế khác có quan tâm đến lĩnh vực phân tích tài chính.
Giáo trình phân tích hat đng kinh doanh - Phần II đề cập đến các nội
dung của phân tích tài chính doanh nghip: từ những vấn đề về cấu trúc
nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động, rủi ro giá trị của doanh nghiệp. Những
thay đổi về chế quản tài chính nước ta trong thời gian qua cũng được
quan tâm đ nội dung và phương pháp phân tích tài chính trở n phù hợp
hơn trong điều hành họat động doanh nghiệp. Trong lần chỉnh sửa này, chúng
tôi bổ sung nhng thay đổi trong hệ thống Báo cáo tài chính hiện hành để
người đọc thể hình dung cách sử dụng những thông tin từ o cáo tài
chính cho công tác phân tích tài chính.
Tham gia biên soạn gồm:
- PGS. TS. Trương Bá Thanh - Chủ biên và biên soạn chương 3, 4, 5
- TS. Trần Đình Khôi Nguyên - Biên soạn chương 1, 2.
Mặc dù rất cố gắng trong biên soạn tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp
của tập thể Khoa, song Giáo trình được tiến hành trong giai đoạn nhiều
thay đổi sâu sắc, nên không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận
được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để Giáo trình được hoàn thiện hơn
trong những lần xuất bản sau.
Xin trân trọng cảm ơn!
TM. Tập thể tác giả
PGS. TS. Trương Bá Thanh
1
Giáo trình phân tích tài chính DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình phân tích tài chính DN - Người đăng: Nhok Miu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Giáo trình phân tích tài chính DN 9 10 320